Emneplan forBLD3100 Kunst, kultur og kreativitet

Innledning

Kunnskapsområdet omfatter det å se, forstå og verdsette barns estetiske uttrykksformer, og hvordan studenten kan bli medskaper i en levende barnehagekultur. Kunnskapsområdet tydeliggjør barnehagelærerens ansvar for å gi barn tilgang til kulturelle tradisjoner og aktuelle strømninger i kunst- og kulturliv. Utvikling av praktiske ferdigheter, estetisk oppmerksomhet og skapende evner utgjør en sentral del av kunnskapsområdet. Studenten skal få erfaring med hvordan tilrettelegge for at barn kan utvikle et rikt uttrykksrepertoar gjennom allsidige sanseopplevelser, kroppslige erfaringer, tid til lek og eksperimentering, refleksjon og kommunikasjon i et bærekraftig perspektiv. Studentene skal få erfaring med å lede skapende prosesser innen drama, forming og musikk.

Kunnskapsområdets mål er å bruke kunstfaglige arbeidsformer i en tydelig profesjonsrolle, som inviterer til utforskende og skapende virksomhet og ser sammenheng mellom estetiske læringsprosesser og barns lek, læring og danning. Studenten skal utvikle ulike sider ved barnehagelærerrollen, forstå sin rolle som kunst- og kulturformidler i barnehagen og ta del i hverdagslivet i barnehagen. Studenten skal delta aktivt i barns lek og formelle og uformelle samspills- og læringssituasjoner for alle barn uavhengig av alder og funksjonsnivå.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten kunne dokumentere følgende læringsutbytter definert som kunnskap, ferdigheter, generell kompetanse og ledelse:

 

Kunnskap

Studenten har

 • innsikt i hvordan fagene i kunnskapsområdet bygger på barns lek og bidrar til deres estetiske opplevelser, uttrykksformer, læring og danning. 

 • kunnskap om barnekultur, samiske kunst- og kulturtradisjoner, kulturelt mangfold og kulturarv

 • kunnskap om kommunikasjon, samspill og formidling i kunstfaglig arbeid

 • kunnskap om estetiske virkemidler, arbeidsmåter, materialer, instrumenter, verktøy og teknologi i musikk, drama og forming

Ferdigheter                                                                                                                                   

Studenten kan

 • anvende materialer, redskaper, instrumenter og teknikker i eget skapende arbeid, og utforske disse sammen med barn i planlagte og spontane situasjoner 

 • stimulere barn til å utforske, leke, lære og skape gjennom digitale uttrykksformer

 • bruke sin faglighet i dramatisk lek, musisk samspill, improvisasjon i lek og skapende prosesser

 • planlegge, gjennomføre og lede læringsprosesser

 • legge til rette for barns møter med et mangfold av kunst- og kulturuttrykk

 • ivareta etisk refleksjon i dokumentasjon og vurdering

 • skape inne- og uterom som inviterer barn til estetiske opplevelser, undring, fordypning, utforsking, skaperglede og lek

 • anvende sin kunnskap og erfaring med ledelse, kritisk refleksjon og veiledning i arbeidet med kunst, kultur og kreativitet i barnehager

 

Generell kompetanse

Studenten

 • ser barn som kompetente deltakere på samfunnets kulturarena og ivaretar barns ytringer og demokratiske rettigheter

 •  kan fremme barns estetiske uttrykksmåter

 • kjenner barnehagelærerens betydning som medskaper, deltaker og rollemodell i barns estetiske læringsprosesser

 •  kjenner til forskning knyttet til kunstfaglig arbeid med barn

 •  kan reflektere over hva pedagogisk ledelse i møte med barn og barnegrupper innebærer

 •  kan ta i bruk redskap for refleksjon over egen rolle, barns estetiske væremåter og deres omsorgs-, leke- og læringsbehov

Innhold

Innholdet i emnet er systematisert i tre hovedtemaer:

·         Barns skapende lek

 • Lek og improvisasjon.
 • Barns dramatiske, formgivende og musikalske uttrykk.
 • Ledelse, dokumentasjon og vurdering av skapende prosesser med barn og voksne.
 • Iscenesettelse av skapende og inspirerende miljøer 

·         Utforskning

 • Utforskning av stemme, kropp, materialer, redskaper, teknikker, instrumenter og kunstfaglige begreper
 • Egne skapende uttrykksformer

·         Kunst og kultur

 • Nasjonale og internasjonale kunst- og kulturuttrykk
 • Digitale og andre samtidsaktuelle medier
 • Kunst- og estetisk teori

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformer                                                                                                Arbeidsmåtene i studiet bygger på studentenes erfaringsbaserte og praksisnære kunnskap og skal bidra til å åpne for refleksjon og læreprosesser. Studiet inneholder en stor grad av selvstudier og det forutsettes at studenten møter forberedt til alle samlinger. Studenten veksler mellom ulike læringsarenaer, og studentaktiviteter foregår både på universitetet, på arbeidsplassen og ved bruk av digitale læringsplattformer (LMS).

Det legges opp til varierte undervisnings- og arbeidsformer i forpliktende samarbeid med arbeidsplassen, eksempelvis individuelt arbeid, gruppearbeid, seminar, praktiske øvelser, workshop, forelesninger og veiledning.

Praksis                                                                                                                                                  Praksisstudiet fordrer at studentene benytter arbeidsformer som understøtter læringsutbyttebeskrivelsene i og på tvers av kunnskapsområder. Praksisstudiet skal bidra til selvstendighet, trygghet og til å kunne ta ansvar i utøvelse av pedagogisk ledelse og faglig arbeid i barnehagen med en særlig vektlegging av profesjonsetiske problemstillinger.

Fordeling av praksisperiodene:                                                                                                                    2. semester: 20 dager ekstern praksis veiledet og vurdert av praksislærer, organisert som 4 hele sammenhengende uker, fem dager praksis hver uke.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav, deltakelse i obligatoriske aktiviteter og 80 prosent tilstedeværelse i all undervisning.

Arbeidskrav

 • Tre individuelle skriftlige innleveringer knyttet til kunstpedagogisk teori og praksis, hver av de har et omfang på 1200 ord (+/- ti prosent). Formålet er å øve på skriftlig formidlingsevne samt utvikle kunnskap om kunstpedagogiske teorier og praksiser.

Obligatoriske aktiviteter                                                                                                                 Studentaktive læringsformer med hverandrevurdering og/eller tilbakemeldinger

 • Deltakelse i praksisseminarer i tilknytning til praksisperioden.                                           Formålet er at studentene skal være godt forberedt før praksisperioden og at studentene skal reflektere og knytte erfaringer fra praksis til undervisning underveis og i etterkant av praksisperioden.

Krav til 80 prosent tilstedeværelse i undervisningen                                                                                    Utfyllende informasjon om arbeidskrav, obligatoriske aktiviteter og krav til tilstedeværelse i undervisningen finnes i programplanen for bachelorstudiet i barnehagelærerutdanning, deltid.

Vurdering og eksamen

Eksamen består av to eksamensdeler.

Del 1)Praktisk eksamen i gruppe med 4- 6 studenter på, omfang 30-40 minutter.                      Produksjon og formidling av kunstfaglig arbeid, bestående av musikalske, formgivende og dramatiske uttrykksmåter.

Del 2) Praktisk-muntlig eksamen i gruppe med 4-6 studenter, omfang 20-30 minutter, med utgangspunkt i varierte kunstneriske formidlingsmåter.

Det gis en samlet, individuell karakter for del 1 og del 2. Del 1 vektes 60 prosent, del 2 vektes 40 prosent. Begge eksamensdeler må være bestått for at samlet karakter skal kunne gis.

Ny og utsatt eksamen arrangeres som ved ordinær eksamen. Dersom det ikke kan dannes grupper til ny og utsatt eksamen, vil eksamen arrangeres individuelt. Ved ikke bestått/legeattest ved én eller flere eksamensdeler er det kun den/de gjeldende delen(e) som må tas på nytt.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle tilgjengelige kilder så lenge retningslinjer for kildehenvisninger følges.

Vurderingsuttrykk

Del 1: Det gis en individuell, gradert karakter etter skala fra A-E for bestått og F for ikke bestått.. Karakteren i del 1 teller 60 prosent av samlet karakter.

Del 2: Det gis en individuell karakter, gradert karakter etter skala fra A-E for bestått og F for ikke beståttgradert. Karakteren i del 2 teller 40 prosent av samlet karakter.

Sensorordning

Eksamen del 1 vurderes av en ekstern og tre interne sensorer

Eksamen del 2 vurderes av 2-3 interne sensorer

Om emnet

Engelsk emnenavn
Arts, Culture and Creativity
Studieprogram
Høst: Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning - samlings- og nettbasert
Omfang
30 stp.
Studieår
2020
Pensum
HØST 2020
Timeplan
HØST 2020
Programplan
Høst 2020: Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning - samlings- og nettbasert
Emnehistorikk