EPN

BLD1200 Samfunn, religion, livssyn og etikk Emneplan

Engelsk emnenavn
Society, Religion, Life-stance and Ethics
Studieprogram
Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning - samlings- og nettbasert
Omfang
20 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Kunnskapsområdet samfunn, religion, livssyn og etikk (SRLE) omfatter barnehagens samfunnsmandat og særskilte verdigrunnlag i et samfunn preget av mangfold.

Kunnskapsområdet gir en forståelse av barnehagen med utgangspunkt i det samfunnet barnehagen er en del av. Kunnskap om samfunnsmessige forutsetninger samt kulturelle og religiøse utviklingslinjer er en viktig innfallsvinkel. Målet er å gi barnehagelæreren en konkret forståelse av hva det vil si å leve i et flerkulturelt samfunn og pedagogisk kompetanse i arbeid med religiøse, språklige, kulturelle og sosiale forskjeller i barnehagen. Utdanningens plassering i en storby understøtter dette perspektivet. Barnehagelæreren trenger innsikt i og evne til å forholde seg til en barnegruppe med ulike tros- og livssynstradisjoner og ulik sosial og kulturell bakgrunn. Kunnskapsområdets arbeid med grunnleggende verdier i barnehagen gir barnehagelæreren et godt grunnlag for samarbeid med foreldre, samt gir et grunnlag for personalmessig og pedagogisk ledelse i barnehagen.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har kunnskap om

 • barnehagens særskilte verdigrunnlag, om etisk tenkning og veiledning
 • det flerkulturelle samfunnet, forholdet mellom fellesskap og forskjeller i samfunnet og sammenhenger mellom religion, kultur og tradisjon
 • ulike religioner og livssyn, om kristen og humanistisk arv og tradisjon og om sammenhengen mellom identitet, livssyn og verdier
 • relasjonen mellom samfunn og individ, barns rettigheter, kunnskap om barns sosialisering, danning og inkludering i barnehagen
 • samfunnsutvikling med vekt på velferdsstaten, bærekraftig utvikling, mangfold, likeverd, likestilling og sosial ulikhet, samt kunnskap om barndom, barnehage og familie i historiske og samtidige perspektiv
 • sosiale grupper og sosial ulikhet, kunnskap om forskjeller knyttet til kjønn, kultur og etnisitet, samt kunnskap om den samiske urbefolkningens status og rettigheter
 • barns reaksjoner i vanskelige livssituasjoner, de voksnes ansvar og om hvordan man kan støtte barn og samarbeide med andre hjelpeinstanser

Ferdigheter

Studenten kan

 • praktisere, begrunne og formidle muntlig og skriftlig innholdet i barnehagens samfunnsmandat og verdigrunnlag 
 • lede og veilede personalet i didaktisk arbeid med temaer knyttet til fagområdet
 • utøve handlingskompetanse i møte med barn i vanskelige livssituasjoner, herunder å kunne identifisere mulige tegn på vold og seksuelle overgrep
 • formidle fortellinger fra ulike kulturer og religioner og i samarbeid med hjemmet tilrettelegge for markering av høytider og merkedager i barnehagen 
 • reflektere kritisk over egne verdier, holdninger og væremåter, være bevisst asymmetriske maktforhold i arbeidet, og handle i samsvar med barnehagens formålsbestemmelse 
 • samtale med barn om etiske, religiøse, filosofiske og livssynsmessige spørsmål 
 • gi barn opplevelser knyttet til tradisjoner og læringsmuligheter i lokalsamfunnet og fremme etisk bevissthet og handlingskompetanse med hensyn til digitale utfordringer, miljø og bærekraftig utvikling

Generell kompetanse

Studenten kan

 • arbeide med og reflektere over samfunn, etikk, livssyn og religion sammen med kolleger, barn og foresatte
 • identifisere profesjonsetiske utfordringer i barnehagens dagligliv, reflektere kritisk over disse og begrunne egne handlingsvalg
 • gi veiledning i etiske spørsmål til barn og personale med ulik bakgrunn med sikte på å skape inkluderende fellesskap
 • utøve personal- og pedagogisk ledelse i barnehagen basert på profesjons-etisk kompetanse og forståelse av maktforhold
 • arbeide tverrfaglig og tverretatlig i barnehagen med utgangspunkt i et faglig og profesjonelt grunnlag
 • se sammenhenger mellom individ, gruppe, nærmiljø og samfunn og relatere dette til profesjonsutøvelsen

Innhold

 • Det flerkulturelle samfunnet
 • Religions- og livssynskunnskap
 • Profesjonsetikk og etisk teori
 • Høytids- og fortellingsdidaktikk
 • Grunnleggende samfunnsteori
 • Velferdsstaten
 • Familie, barn og oppvekst
 • Barn i vanskelige livssituasjoner
 • Samarbeid med foresatte
 • Profesjonsforståelse
 • Mangfold, kjønn og likestilling

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidsmåtene i studiet bygger på studentenes erfaringsbaserte og praksisnære kunnskap og skal bidra til å åpne for refleksjon og læreprosesser. Studiet inneholder en stor grad av selvstudier og det forutsettes at studenten møter forberedt til alle samlinger. Studenten veksler mellom ulike læringsarenaer, og studentaktiviteter foregår både på universitetet, på arbeidsplassen og ved bruk av digitale læringsplattformer (LMS).

Det legges opp til varierte undervisnings- og arbeidsformer i forpliktende samarbeid med arbeidsplassen, eksempelvis prosjektarbeid, individuelt arbeid, gruppearbeid, seminar, praktiske øvelser, workshop, forelesninger og veiledning.

Praksis                                                                                                                                  Praksisstudiet fordrer at studentene benytter arbeidsformer som understøtter læringsutbyttebeskrivelsene i og på tvers av kunnskapsområder. Praksisstudiet skal bidra til selvstendighet, trygghet og til å kunne ta ansvar i utøvelse av pedagogisk ledelse og faglig arbeid i barnehagen med en særlig vektlegging av profesjonsetiske problemstillinger.

Fordeling av praksisperiodene:                                                                                                              Femte semester: 15 dager på eget arbeidsted, veiledet og vurdert av faglærer, i samarbeid med mentor (samtalepartner i barnehagen). Dagene fordeles i utgangspunktet med 3 dager i fem uker og kombineres med ordinære samlinger og knyttes opp mot arbeidskravet.

Sjette semester: 15 dager på eget arbeidssted veiledet og vurdert av faglærer. Dagene fordeles i utgangspunktet med 3 dager i fem uker og kombineres med ordinære samlinger og knyttes opp mot arbeidskravet.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav og deltakelse i obligatoriske aktiviteter og tilstedeværelse i undervisning.

Arbeidskrav

 • En individuell skriftlig innlevering på 2000 ord +/- 10%. Formålet er at studentene skal reflektere over forholdet mellom teoretisk og praktisk kunnskap underveis i emnet samt oppøve evnene til å formidle skriftlig kunnskap innen temaet.

Obligatoriske aktiviteter med krav til aktiv deltakelse og medstudentvurderinger

 • Deltakelse på fagseminar. Formålet er å knytte teoretisk kunnskap til aktiviteter i egen barnehage med fokus på tematikk fra kunnskapsområdet.         
 • Deltakelse i praksisseminar i forkant og etterkant av praksisperiodene. Formålet er at studentene skal være godt forberedt før praksisperioden og at studentene skal reflektere og knytte erfaringer fra praksis til undervisning.       

Krav om 80 prosent tilstedeværelse i undervisning

Utfyllende informasjon om arbeidskrav, obligatoriske aktiviteter og krav til tilstedeværelse i undervisningen finnes i programplanen for bachelorstudiet i barnehagelærerutdanning, deltid.

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn, varighet 6 timer.

Ny og utsatt eksamen gjennomføres på samme måte som ved ordinær eksamen. Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp.

Hjelpemidler ved eksamen

Tospråklig ordbok.

Vurderingsuttrykk

Eksamen vurderes etter gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor.