EPN

BLA3410 Kunst, kultur, og kreativitet Emneplan

Engelsk emnenavn
Management Related to Arts, Culture and Creativity
Studieprogram
Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, arbeidsplassbasert
Omfang
30 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emneplanen bygger på Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning (180 studiepoeng), fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012.

 

Fordypning

Fordypningsemnet utgjør 30 studiepoeng i det siste studieåret og skal bygge på kunnskapsområdet kunst, kultur og kreativitet (KKK). I fordypningen skal studenten videreutvikle kunnskaper, ferdigheter og kompetanser i ledelse av arbeid med kunst, kultur og kreativitet i barnehagen. Fordypingen skal være relevant for barnehagelærerens yrkesutøving og skal inneholde veiledet praksisopplæring.

Barnehagelærerprofesjonen omfatter ledelse av barn og personale, faglig og administrativt.  Kunnskap og kompetanse om ledelse er nødvendig for å ivareta barnehagens samfunnsmandat og kunne skape et læringsmiljø der fagområdene er sentrale. Ledelse er tuftet på idealer om likeverd, demokrati og ivaretakelse av mangfold. 

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kan vise

 • videreutviklet teoretisk og praktisk kunnskap i drama, forming og musikk

 • videreutviklet kunnskap om pedagogisk ledelse av barn og personale knyttet til kunstneriske prosesser og kunstdidaktisk forståelse

 • utvidet kunnskap om profesjonsnær og praksisrettet forsknings- og utviklingsarbeid

 • utvidet kunnskap om yrkesetiske utfordringer knyttet til ledelse av arbeid med kunst, kultur og kreativitet i barnehagen

 • innsikt i politiske og administrative organer som er relevante for barnehagen

 • kunnskap om hvordan arbeid med kunst. Kultur og kreativitet kan bidra til inkludering i barnehagen

 • utvidet kunnskap om barns varierte kunstneriske uttrykksmåter og kunstfaglige lærings- og danningsprosesser

Ferdigheter

Studenten kan

 • reflektere rundt ulike sider ved profesjonsutøvelsen generelt og fordypningen spesielt  og i stor grad fremstå som profesjonell barnehagelærer

 • kan utforske og anvende lek, ulike estetiske virkemidler, verktøy, rom, materialer og teknikker i samspill med de yngste barna

 • kan lede, planlegge, tilrettelegge for et kreativt miljø med vekt på fantasi, fortelling, lek  og improvisasjon

 • kan begrunne og vurdere skapende virksomhet for og med barn i ulike fysiske miljøer i og utenfor barnehagen, i lys av aktuell forskning

 • anvende sin kunnskap og erfaring med ledelse, kritisk refleksjon og veiledning i arbeidet med kunst, kultur og kreativitet i barnehager

Generell kompetanse

Studenten

 • kan reflektere over barnehagen som leke- og læringsarena for barn i et mangfoldig samfunn

 • kan utøve kritisk og etisk refleksjon om problemstillinger knyttet til barnehagens innhold og verdigrunnlag

 • kan reflektere kritisk over egen betydning og posisjon som leder, rollemodell, formidler og medskaper

 • har kjennskap til barnehagepolitiske styringsdokumenter

Innhold

 • Dramafaglige, musikkfaglige, romlige og formingsfaglige inntrykk og utrykk

 • Estetiske og praktiske virkemidler i drama, forming og musikk

 • Barnekultur i et mangfoldig samfunn

 • Formidling av kunst, kultur, rom og arkitektur i storby og nærmiljø

 • Presentasjons-, formidlings og dokumentasjonsmåter innen kunst, kultur og kreativitet

 • Ledelse og veiledning i barnehagen

 • Yrkesetikk knyttet til arbeidet med kunst, kultur og kreativitet

 • Kritisk og etisk refleksjon over ulike dokumentasjonsformer og kartleggingsverktøy

 • Aktuelle offentlige styringsdokumenter

Arbeids- og undervisningsformer

Det legges opp til varierte undervisnings- og arbeidsformer i forpliktende samarbeid med arbeidsplassen, eksempelvis individuelt arbeid, gruppearbeid, seminar, ekskursjoner, forelesninger og veiledning samt bruk av digitale læringsressurser. Studenten veksler mellom ulike læringsarenaer, og studentaktiviteter foregår både på universitetet, på arbeidsplassen og ved bruk av digitale læringsplattformer. 

Organisering og arbeidsmåter

I løpet av studieperioden skal studentene arbeide med et fordypningsarbeid innenfor valgt fordypningsemne. Arbeidet er individuelt og skal utføres på egen arbeidsplass. Arbeidet skal utføres parallelt med studiet og ha en varighet tilsvarende fordypningsperioden. Det vil bli gitt veiledning underveis. Studenten presenterer fordypningsoppgaven i forbindelse med avsluttende vurdering. Nærmere retningslinjer for fordypningsoppgaven blir gitt i eget notat. Se beskrivelse av omfang under arbeidskrav.

KKK fagene forutsetter aktiv deltakelse gjennom praktiske eller metodiske øvelser. Arbeidsmåtene består av utprøvinger, gruppeoppgaver og diskusjoner, forelesninger og praksisrettet arbeid. Undervisningen veksler mellom seminarer i gruppe og verksted, workshops og litteraturstudier.

Selvstudium, samspill i gruppe, selvstendige øvelser og litteraturstudie er sentralt i kunst, kultur og kreativitet.

Undervisningen vektlegger praktisk formidling, samspill, tilrettelegging, ledelse og instruksjon. Undervisningen er prosessorientert med aktiv deltakelse der læringen skjer gjennom et tett samarbeid mellom student og lærer og innad i studentgruppen.

Praksisstudiet

Praksisstudiet i syvende og åttende semester består av 10 dager praksisopplæring på studentens eget arbeidssted i tilknytning til valgt fordypningsstudium.

Fravær fra praksisperioden i emnet må være tatt igjen innen utgangen av 1. mars.

Mer informasjon om praksisstudier finnes i Retningslinjer for praksis og i heftet "Informasjon om praksisoppgaven", som publiseres på OsloMets digitale læringsplattform før oppstart av praksisperioden.

For mer utfyllende informasjon om praksisopplæringen, se programplanen for bachelorstudium i arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (180 studiepoeng).

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

I undervisningen skal studentene tilegne seg grunnleggende teknikker, anvende kreativ metode og arbeidsprosesser og utvikle egen uttrykkskompetanse gjennom i praktisk arbeid med fagene og i samspill med andre studenter. Gruppenes kunstproduksjoner med etterfølgende faglige diskusjoner (Jf. arbeidskrav i høstsemesteret) skal synliggjøre en forståelse for og anvendelse av lærte teknikker i et helhetlig kunstfaglig uttrykk.

Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav og deltakelse i bestemte faglige aktiviteter.

 Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

 • Deltakelse i kunstproduksjon i gruppe for og med barnepublikum og etterfølgende faglig refleksjon knyttet til det individuelle fordypningsarbeidet i barnehagen
 • Individuelt notat knyttet til valgt fordypningsområde i egen barnehage, 1000 ord +/- 10%
 • Minimum to veiledninger med faglærer
 • Presentasjon av fordypningsarbeidet for medstudenter og eventuelle representanter for barnehager, omfang 10-15 minutter

For mer utfyllende informasjon om arbeidskrav, se programplanen for bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, arbeidsplassbasert (180 studiepoeng)

 

Faglige aktiviteter med krav om deltakelse

Det er krav om minimum 80 prosent tilstedeværelse. Fravær utover 20 prosent medfører at studenten ikke kan avlegge eksamen i emnet. Studenter som overstiger fraværskvoten på grunn av gyldig dokumentert fravær, vil kunne få alternative oppgaver som kan gi eksamensrett. Slike alternative oppgaver gis ikke studenter som har fravær som overstiger 50 prosent, uansett fraværsgrunn.

Semesterplanen angir hvilke faglige aktiviteter som krever deltakelse.

For mer utfyllende informasjon om deltakelse, se programplanen for bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, arbeidsplassbasert.

Vurdering og eksamen

Eksamen er individuell, muntlig og bygger på arbeidskrav og fordypningsarbeidet, varighet inntil 35 minutter, hvorav om lag 25 minutter til presentasjon og om lag 10 minutter til etterfølgende faglig samtale.

Ny/utsatt eksamen i fordypning

Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av Forskrift om studier og eksamen ved OsloMet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen på StudentWeb.

Skikkethetsvurdering

Se programplanen for bachelorstudium i arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (180 studiepoeng) for nærmere informasjon.

Hjelpemidler ved eksamen

Studenten kan ha med inntil to A-4 sider med stikkord, tankekart og praktiske eksempler.

Vurderingsuttrykk

Karakterskala: A - F

Sensorordning

Eksamen vurderes av to interne og en ekstern sensor.