EPN-V2

BLA3100 Ledelse, samarbeid og utvikling Emneplan

Engelsk emnenavn
Management, Cooperation, Development
Studieprogram
Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, arbeidsplassbasert
Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, arbeidsplassbasert
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Kunnskapsområdet vektlegger den pedagogiske lederrollen med fokus på ledelse, samarbeid og utvikling i barnehagen. Ledelse inkluderer pedagogisk ledelse, personalledelse og ledelse av endrings- og utviklingsarbeid. Pedagogisk ledelse innbefatter lærings- og utviklingsprosesser i personalgruppen og i barnegruppen i samarbeid med personalet. Samarbeid omfatter også møter med foresatte og eksterne instanser. Barnehagesektoren har et mangfold i størrelse, eierformer, organisering samt personal- og barnegrupper, noe som stiller ulike krav til den pedagogiske lederrollen. Kunnskapsområdet tematiserer utvikling av egen lederrolle og vektlegger hvordan lederhandlinger kan styrke barnehagen som lærende organisasjon.

Læringsutbytte

Etter fullført emne kan studenten dokumentere følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har kunnskap om

 • ledelses- og organisasjonsteorier, herunder organisasjonskultur, profesjonsetikk og maktforhold innenfor et mangfoldig barnehagemiljø
 • hvordan politiske prosesser kan påvirke barnehagens virksomhet og mandat
 • hvordan relevant forskning, metoder og verktøy kan være grunnlag for ledelse, utviklingsarbeid
 • samarbeidsprosesser med foresatte, kollegaer og eksterne instanser

Ferdigheter

Studenten kan

 • analysere, bruke og kritisk reflektere over lovverk og styringsdokumenter som grunnlag for begrunnelser og beslutninger innenfor et mangfoldig barnehagemiljø
 • lede, planlegge, gjennomføre og kritisk vurdere utviklingsarbeid i barnehagen selvstendig og i samarbeid med andre
 • lede og inkludere personalet i lærings- og refleksjonsprosesser i tråd med barnehagens samfunnsmandat
 • kritisk reflektere og analysere over hvordan egen lederrolle påvirker samarbeidsprosesser i og utenfor organisasjonen

Generell kompetanse

Studenten kan

 • anvende og har innsikt i forskningsbasert kunnskap og profesjonsetikk i utvikling av egen lederrolle og barnehagens virksomhet
 • lede og utvikle barnehagen som en lærende organisasjon
 • vise innsikt i hvordan strukturelle og kulturelle forhold i og utenfor organisasjonen legger føringer for lederrollen og barnehagens virksomhet
 • reflektere over balansen mellom målstyrt pedagogisk ledelse og dialog med medarbeidere, og balansen mellom å ta hensyn til egne behov og være andreorientert

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidsmåtene i studiet bygger på studentenes erfaringsbaserte og praksisnære kunnskap og skal bidra til å åpne for refleksjon og læreprosesser. Studiet inneholder en stor grad av selvstudier og det forutsettes at studenten møter forberedt til alle samlinger. Studenten veksler mellom ulike læringsarenaer, og studentaktiviteter foregår både på universitetet, på arbeidsplassen og ved bruk av digitale læringsplattformer (LMS).

Det legges opp til varierte undervisnings- og arbeidsformer i forpliktende samarbeid med arbeidsplassen, eksempelvis individuelt arbeid, gruppearbeid, seminar, praktiske øvelser, work shop, forelesninger og veiledning.

Praksis

Praksisstudiet fordrer at studentene benytter arbeidsformer som understøtter læringsutbyttebeskrivelsene i og på tvers av kunnskapsområder. Praksisstudiet skal bidra til

selvstendighet, trygghet og til å kunne ta ansvar i utøvelse av pedagogisk ledelse og faglig arbeid i barnehagen med en særlig vektlegging av profesjonsetiske problemstillinger.

Praksisperioden 6. semester er 20 dager på eget arbeidssted, veiledet og vurdert i samarbeid med mentor.

  Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

  Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

  Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav, deltakelse i obligatoriske aktiviteter og tilstedeværelse i undervisningen.

  Arbeidskrav

  • Individuell prosjektskisse, omfang 800 ord: Et endrings- og utviklingsarbeid i egen barnehage som utarbeides i samarbeid med kollegaer på arbeidsplassen. Skissen skal inneholde beskrivelse av: organisasjonsstrukturen, begrunnelse for valgt utviklingsområde, fremdriftsplan, valg av verktøy og metoder samt profesjonsetiske valg. Skissen presenteres for studiegruppen som gir respons til skissen, før den sendes til faglærer for vurdering. Den individuelle prosjektskissen danner grunnlag for semesteroppgaven.

  Formålet er å forberede endrings- og utviklingsarbeid i egen barnehage, samt øve på samarbeid og ledelse.

  Obligatorisk aktivitet

  Studentaktive læringsformer med hverandre vurdering og/eller tilbakemeldinger

  • Analysere organisasjonsstruktur:
  1. Individuelt notat, 1200 ord (+/- 10 prosent), Beskrivelse og analyse av organisasjonsstrukturen og organisasjonskulturen i egen barnehage
  2. Studiegruppen deler notatene med hverandre og analyserer de organisasjonsteoretiske perspektivene på tvers av barnehagene.
  3. Muntlig presentasjon i gruppe med varighet 20 minutter.

  På bakgrunn av prosessen (1-2) over forbereder studiegruppen en muntlig presentasjon som holdes i seminargruppen.

  Formålet med aktiviteten er å øke bevisstheten og evnen til å reflektere over ulike organisasjonsteoretiske forhold som ledd i forstå prosesser i barnehagen samt skriftlig og muntlig formidling.

  • Fokus på egen lederrolle:

  Individuell presentasjon, varighet 10 minutter i studiegruppen.

  Formålet med aktiviteten er å øve på muntlig presentasjon samt bevisstgjøring av egen lederrolle, og herunder kritisk reflektere og analysere over hvordan egen lederrolle påvirker samarbeidsprosesser og kulruen i organisasjonen

  • Gjennomføre og dokumentere (digitalt) en veilednings- og refleksjonsprosess på egen arbeidsplass:
  1. Gjennomføre minimum tre veiledningsøkter hvor ulike verktøy/metoder benyttes. Prosessen dokumenteres underveis.
  2. Med utgangspunkt i dokumentasjonene forbereder studenten et digitalt multimedialt? notat der studenten tar et metaperspektiv på egen lederrolle i prosessen. Presentasjonene holdes i studiegruppene og hver student gir respons til medstudenter.

  Formålet med aktivitetene er å øve på veiledningsferdigheter, reflektere over egen og andres lederrolle, ha fokus på etiske problemstillinger og eller dilemmaer knyttet til ledelse spesielt og øve på bruk av digitale verktøy.

  • Delta på temadag refleksjon, profesjon, praksis 2 (RPP2)
  • Delta på temadag barn i vanskelige livssituasjoner 2 (BIV2)
  • Deltakelse i praksisseminarer i tilknytning til praksisperioden

  Formålet er at studentene skal være godt forberedt før praksisperioden og at studentene skal reflektere og knytte erfaringer fra praksis til undervisning.

  Krav om tilstedeværelse i undervisningen

  Det er krav om 80 prosent tilstedeværelse på alle samlinger, både på campus, nett og i barnehagene.

  Utfyllende informasjon om arbeidskrav, obligatoriske aktiviteter og krav til tilstedeværelse i undervisningen finnes i programplanen for bachelorstudiet i barnehagelærerutdanning, arbeidsplassbasert.

  Vurdering og eksamen

  Individuell semesteroppgave, omfang 3000 ord, (+/- 10 prosent). Semesteroppgaven er en prosjektrapport hvor erfaringer fra prosjektarbeidet belyses i et teoretisk perspektiv.

  Ny/utsatt eksamen

  Ny og utsatt eksamen gjennomføres på samme måte som ved ordinær eksamen. Ved første ny og utsatt eksamen kan det leveres en bearbeidet versjon av semesteroppgaven. Ved senere forsøk leveres ny semesteroppgave.

  Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp.

  Hjelpemidler ved eksamen

  Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

  Vurderingsuttrykk

  Eksamen vurderes etter gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått

  Sensorordning

  Eksamen vurderes av en intern og en ekstern sensor.