Emneplan forBLA3100 Ledelse, samarbeid og utvikling

Innledning

Barnehagesektoren har i dag stort mangfold i eierskap, størrelse, organisering, personal- og barnegrupper. Dette mangfoldet stiller ulike krav til ledelsen i barnehagen. Kunnskapsområdet vektlegger den pedagogiske lederrollen og tar opp ledelse, samarbeid og utvikling. Ledelse inkluderer pedagogisk ledelse, personalledelse og ledelse av endrings- og utviklingsarbeid. Pedagogisk ledelse innbefatter lærings- og utviklingsprosesser i personalgruppen og i barnegruppen i samarbeid med personalet. Samarbeid omfatter også møter med foresatte og eksterne instanser.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten kan vise

 • kunnskap om barnehagen som organisasjon, personalledelse samt samarbeid med foreldregruppen og andre samarbeidspartnere
 • kunnskap om pedagogisk ledelse, ledelse av barnegrupper og personalet
 • kunnskap om ledelse av utviklingsarbeid i barnehagen med vekt på veiledning og pedagogisk dokumentasjon for refleksjonsprosesser
 • kunnskap om yrkesetiske problemstillinger forbundet med lederrollen

Studenten

 • Kan selvstendig og i samarbeid med andre planlegge, begrunne, gjennomføre, dokumentere og evaluere det daglige pedagogiske arbeidet
 • Kan selvstendig lede veilednings- og samarbeidsprosesser i pedagogisk arbeid og i utviklingsarbeid
 • Velger egnede tilnærminger og metoder i arbeidet med utviklings, endring- og læringsprosesser
 • Kan lede faglige prosesser for å utvikle barnehagen som lærende organisasjon

Generell kompetanse 

Studenten    

 • Kan selvstendig formidle faglig kunnskap til personalet, foresatte og eksterne parter som er forankret i relevant forskning og barnehagens samfunnsmandat
 • Har innsikt i hvordan strukturelle og kulturelle forhold legger rammene for og innvirker på ledelse, endring- og utviklingsarbeid og gjennom dette å bidra til god praksis
 • Kan kritisk vurdere betydningen av relasjonell forståelse og kompetanse og mestrer kommunikasjon med personalet, foresatte og eksterne samarbeidspartnere
 • Har evne til å reflektere etisk over egen lederrolle, barnehagens rolle i samfunnet og organisasjonens balanse mellom tillit og kontroll
 • kan legge til rette for et miljø som fremmer og ivaretar lek

Innhold

I emnet drøftes følgende tema:

 • Førstegangsledelse

 • Ledelse av personalgrupper, barn og barnehage

 • Organisasjonskunnskap

 • Utviklings- og endringsarbeid 

 • Veiledning

 • Dokumentasjon for refleksjon

 • Konfliktstyring og konflikthåndtering

 • Profesjonsutvikling og profesjonsetikk i lederrollen 

 • Samarbeid med foreldregruppen og andre samarbeidspartnere

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformer i studiet er:

 • Forelesninger

 • Ferdighetstrening i mindre grupper

 • Individuelt arbeid

 • Seminarer

Til emnet ligger også temadagen Refleksjon, profesjon, praksis 2 (RPP2) som bygger på RPP1 i kunnskapsområdet samfunn, religion, livssyn og etikk.

Praksisstudier

Praksis i sjette semester er veiledet og består av 20 dager obligatorisk praksis, på studentens eget arbeidssted.

Mer informasjon om praksisstudier og fravær fra praksis finnes i Retningslinjer for praksis og i heftet "Informasjon om praksisoppgaven", som publiseres på OsloMets digitale læringsplattform før oppstart av praksisperioden.

For mer utfyllende informasjon om praksisopplæringen, se programplanen for bachelorstudium i arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (180 studiepoeng).

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav og deltakelse i bestemte faglige aktiviteter.

 Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

 • Et gruppeframlegg (om lag 20 minutter) knyttet til veiledning- og ledelse 

 • Skriftlig individuelt refleksjonsnotat knyttet til praksis (1200 ord +/- 10%)

 • Ferdighetstrening i mindre grupper - se undervisningsplanen

Utfyllende informasjon om arbeidskrav finnes i programplan for bachelorstudiet i arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (180 studiepoeng).

Faglige aktiviteter med krav om deltakelse

 • Temadag Refleksjon, profesjon, praksis 2 (RPP2)

 • Temadag Barn i  vanskelige livssituasjoner BIVII

 • Deltakelse i praksisforberedelse

 • Deltakelse i praksisoppsummering

 

Det er krav om 80 % tilstedeværelse i all undervisning. Fravær utover 20 prosent medfører at studenten ikke kan avlegge eksamen i emnet. Studenter som overstiger fraværskvoten på grunn av gyldig dokumentert fravær, vil kunne få alternative oppgaver. Slike alternative oppgaver gis ikke studenter som har fravær som overstiger 50 prosent, uansett fraværsgrunn.

Utfyllende informasjon om deltakelse finnes i programplan for bachelorstudiet i barnehagelærerutdanning,(180 studiepoeng).

Vurdering og eksamen

Eksamen er en individuell skriftlig, semesteroppgave, 3000 ord +/- 10 %. 

Ny/utsatt eksamen

Ny og utsatt eksamen gjennomføres på samme måte som ved ordinær eksamen. Ved første ny og utsatt eksamen kan det leveres en bearbeidet versjon av semesteroppgaven. Ved senere forsøk leveres ny semesteroppgave.

Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp.

Skikkethetsvurdering

Se programplanen for bachelorstudium i arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (180 studiepoeng) for nærmere informasjon.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt

Vurderingsuttrykk

Karakterskala: A - F

Sensorordning

Semesteroppgaven vurderes av en intern og en ekstern sensor.

Om emnet

Engelsk emnenavn
Management, Cooperation, Development
Studieprogram
Høst: Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, arbeidsplassbasert
Omfang
15 stp.
Studieår
2019
Pensum
VÅR 2020
Timeplan
VÅR 2020
Programplan
Høst 2019: Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, arbeidsplassbasert
Emnehistorikk