Emneplan forBLA2200 Språk, tekst og matematikk

Innledning

Kunnskapsområdet skal gi studentene grunnleggende forståelse av hvordan språk, litteratur og matematikk kan brukes som kilder til opplevelse, lek, kommunikasjon, læring og danning. Studentene skal erverve innsikter og ferdigheter i barns kommunikative, språklige, matematiske og litterære kompetanse. Kunnskapsområdet fokuserer på barnehagelærerens rolle og ansvar for å gi barn varierte erfaringer med tilpassede språklige, litterære og matematiske aktiviteter. Kunnskapsområdet belyser temaer knyttet til overgangen barnehage/skole. 

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte i faget definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskaper

Studenten

 • kan gjøre rede for barns muntlige språkutvikling, matematiske begrepsdanning og utforskning av symboler, skrift og digitale medier
 • har kunnskap om et tekstlig mangfold, både skjønnlitteratur og sakprosa for barn på begge de norske målformene
 • har kjennskap til samisk fortellertradisjon
 • har kunnskap om barnekulturens betydning for barn og kan anvende denne til å vurdere kvalitet i barnelitteratur
 • har kunnskap om barns tallutvikling, måling og regnestrategier, og har innsikt i hvordan denne kunnskapen kan anvendes i tilrettelegging av barnehagens læringsmiljø
 • har kunnskap om lekens betydning for barns språk-, tekst- og matematikkforståelse, og om hva som påvirker disse områdene

Ferdigheter

Studenten

 • kan gjennomføre tiltak for å skape et godt miljø for språk, tekst og matematikk og kan skape gode leke- og læringsmiljøer for språklig og matematisk utforskning
 • kan drøfte og reflektere kritisk over verdien av observasjon og kartlegging
 • kan bruke fagspråk i kommunikasjon med personalet og foresatt
 • kan planlegge, lede og gjennomføre faglige prosesser 
 • kan gi barn erfaring med ulike sjangre og formidle litteratur for barn i ulike aldersgrupper
 • kan legge til rette for medvirkning og skapende prosesser i møte med språk, tekst og matematikk
 • kan reflektere over barnehagen som leke- og danningsarena
 • kan lede og veilede barnehagepersonalet

Generell kompetanse

Studenten

 • kan dokumentere og evaluere barnehagens arbeid med lek, språk, tekst og matematikk med utgangspunkt i gjeldende rammeplan
 • har et helhetlig perspektiv på barns læring
 • har kunnskaper om aktuelle faglig-pedagogiske problemstillinger og debatter
 • er en kompetent og bevisst språklig formidler, muntlig og skriftlig (bokmål og nynorsk)
 • viser relasjonskompetanse og kan reflektere kritisk over egen rolle i kommunikasjon og samarbeid

Innhold

Kunnskapsområdet består av følgende temaer:

 • Barns muntlige og skriftlige språkutvikling.

 • Barnekultur og barnelitteratur

 • Flerspråklighet

 • Måling og sammenlikning.

 • Tall og tallforståelse.

 • Pedagogens rolle i arbeid med språk, tekst og matematikk

 • Ledelse av barn og medarbeidere

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen er forskningsbasert, profesjonsrettet og praksisnær. Det vil i undervisningen legges vekt på formidling og diskusjon av forskningsresultater innenfor aktuelle fagfelt.  Studentene vil tilegne seg kunnskaper og utvikle sine ferdigheter gjennom studiet i et vekselspill mellom erfaringene de får med seg fra praksisopplæringen og fagstoffet som gjennomgås på forelesninger og seminarer på universitetet. 

Studiet benytter seg av ulike arbeidsformer (blant annet forelesninger, seminarer, selvstudium, studiesamlinger i barnehagen, skriftlig og muntlig arbeid, individuelt og i gruppe, samt praksisopplæring) og ulike læringsarenaer (universitet og barnehage) for å binde forskning og teori sammen med praksisfelt og for å aktivere studenten. Undervisningen i kunnskapsområdet vil i stor grad basere seg på dialog, særlig gjennom seminarer, erfaringsdelinger og faglige diskusjoner.

Praksisstudier

Praksis i andre studieår er veiledet og består av 35 praksisdager. Fem av disse dagene har fokus på overgangen fra barnehage til skole.

Fravær fra praksis i emnet må være tatt igjen innen utgangen av fjerde semester. Praksislærer vurderer praksisopplæringen til bestått eller ikke bestått når alle deler er gjennomført.

Mer informasjon om praksisstudier finnes i Retningslinjer for praksis og i heftet "Informasjon om praksisoppgaven", som publiseres på OsloMets digitale læringsplattform før oppstart av praksisperioden.

For mer utfyllende informasjon om praksisopplæringen, se programplanen for bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, arbeidsplassbasert (180 studiepoeng).

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav og deltakelse i bestemte faglige aktiviteter.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

 1. Individuell fagtekst om barns språk med et omfang på ca. 1200 ord. Eventuell transkripsjon og/eller annet materiale kommer i tillegg.

 2. Nettseminar om matematikk i barnehagen, basert på individuelle observasjoner, pedagogisk refleksjon i gruppe, og en studietest.

 3. Arbeidskrav om barnelitteratur som består av to komponenter:  

                          1) Individuell digital fortelling på ca. to minutter                                                                   2) En skriftlig tekst i gruppe på sidemål (ca. 500 ord).

Mer informasjon om arbeidskrav finnes i programplan for bachelorstudiet i barnehagelærerutdanning, arbeidsplassbasert (180 studiepoeng). 

Faglige aktiviteter med krav om deltakelse

 • Målingsseminar

 • Spillseminar

 • Seminar i forbindelse med arbeidskravet om digital fortelling.

 • Praksisforberedelse og/eller praksisoppsummering

 

Det er krav om 80 % tilstedeværelse i all undervisning. Fravær utover 20 prosent medfører at studenten ikke kan avlegge eksamen i emnet. Studenter som overstiger fraværskvoten på grunn av gyldig dokumentert fravær, vil kunne få alternative oppgaver. Slike alternative oppgaver gis ikke studenter som har fravær som overstiger 50 prosent, uansett fraværsgrunn.

Mer informasjon om deltakelse finnes i programplan for bachelorstudiet i barnehagelærerutdanning, arbeidsplassbasert (180 studiepoeng).

Vurdering og eksamen

Eksamen er en individuell skriftlig semesteroppgave. Omfang 3300 ord +/- ti prosent. 

Ny og utsatt eksamen

Ny og utsatt eksamen gjennomføres på samme måte som ved ordinær eksamen. Til første ny/utsatt eksamen leveres omarbeidet versjon av semesteroppgaven. Ved senere forsøk leveres ny oppgave.

Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp.

Skikkethetsvurdering

Se programplanen for bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, arbeidsplassbasert (180 studiepoeng) for nærmere informasjon.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Oppgaven vurderes av to interne sensorer. En tilsynssensor er tilknyttet emnet, i henhold til retningslinjer for oppnevning og bruk av sensorer ved OsloMet.

Om emnet

Engelsk emnenavn
Language, Text and Mathematics
Studieprogram
Høst: Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, arbeidsplassbasert
Omfang
20 stp.
Studieår
2019
Pensum
HØST 2019
Timeplan
HØST 2019
Programplan
Høst 2019: Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, arbeidsplassbasert
Emnehistorikk