Emneplan forBLA1300 Natur, helse og bevegelse

Innledning

Emneplanen bygger på Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning (180 studiepoeng) fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012.

Kunnskapsområdet skal gi studentene en særlig forståelse for hvordan ulike miljøer med vekt på naturen kan være en kilde til opplevelser, utforsking, lek, læring og danning hos barn. Kunnskapsområdet skal gi studenten en helhetlig tilnærming til barns helse, kropp og kroppslige væremåte. 

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdighet og generell kompetanse.

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om hvordan barn lærer om verden og forstår seg selv gjennom kropp og sanser
 • har kunnskap om natur, kroppslig lek, kosthold og helse og hvordan dette inngår i barnehagens ulike læringsmiljøer
 • har kunnskap om fysiske fenomen, biologisk mangfold og bærekraftig utvikling
 • har kunnskap om barns fysiske vekst, motoriske utvikling og kroppslig lek 
 • har didaktisk kunnskap om hvordan legge til rette for leke-, lærings- og utforskningsprosesser
 • har kjennskap til den samiske årstidskalenderen

Ferdigheter

Studenten

 • kan utforske naturen og eksperimentere med fenomen i den fysiske verden og ta i bruk hverdagsteknologi sammen med barn
 • kan reflektere over og forholde seg til ulike kulturelle perspektiver i arbeidet med helse, natur og bevegelse
 • kan initiere, lede og evaluere didaktiske prosesser i barnehagen ute og inne og legge til rette for barns lek og risikomestring
 • kan bruke hensiktsmessige materialer, råvarer, teknikker og redskaper i praktisk arbeid med barn

Generell kompetanse

Studenten

 • kan orientere seg i og anvende nærmiljøets muligheter for utforsking, naturopplevelser og bevegelse sammen med barna
 • kan analysere og kritisk reflektere over kosthold og fysiske aktiviteter i lys av likeverd og mangfold for barn og voksne i barnehagen
 • er bevisst pedagogiske praksiser som grunnlag for bærekraftig utvikling og barns forhold til naturen

Innhold

Innholdet i emnet er organisert i følgende hovedområder, der fagdidaktikk inngår i alle hovedområdene:

 • Ulike lek- og læringsmiljøer i naturen, nærmiljøet og barnehagen.
 • Barns fysiske vekst og motoriske utvikling.
 • Fysiske fenomen.
 • Helse og kosthold.
 • Kropp, lek og samspill.
 • Økologi og bærekraftig utvikling.

Arbeids- og undervisningsformer

Det faglige arbeidet i kunnskapsområdet vil ha både teoretiske og praktiske tilnærminger hvor studentene er aktive og undersøkende. Å observere, lede og tilrettelegge for barns lek, læring og utvikling i ulike miljøer er sentrale arbeidsoppgaver knyttet til læringsutbyttebeskrivelsene. Disse arbeidsoppgavene gjennomføres alene og i samarbeid med barnehagepersonalet i studentens barnehage, og de skal begrunnes faglig og dokumenteres. 

Det vil være flere ekskursjoner i nærområdet og regionen. Eventuelle kostnader knyttet til dette dekkes av studenten.

Veiledet praksisopplæring

Veiledet praksisopplæring i ekstern barnehage er en integrert del av kunnskapsområdene Natur, helse og bevegelse og Barns lek, læring og utvikling i andre og tredje semester. Praksisopplæringen i andre og tredje semester er organisert med praksis i barnehagen og  seminarer og veiledning på høgskolen. 

Seminarene vil være knyttet til læringsutbyttebeskrivelsene. Ett slikt tema vil være observasjon og ledelse av barnegrupper i ulike aktiviteter og vurdering av barnehagens ulike leke og læringsmiljøer. 

Eventuelt fravær fra praksis opplæringen skal tas igjen innen utgangen av semesteret (tredje semester). 

I heftet "Informasjon om praksisopplæringen" vil innhold, fokus og oppgaver i de enkelte praksisdelene for praksisperioden bli nærmere beskrevet. 

For mer utfyllende informasjon om praksisopplæringen, se programplanen for bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, arbeidsplassbasert (180 studiepoeng).

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Arbeidskrav og faglig aktivitet med krav om deltakelse

Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav og deltakelse i bestemte faglige aktiviteter.  

Arbeidskrav

Arbeidskrav i andre semester:

 1. Individuell, skriftlig didaktisk plan for arbeid med barn i kroppslig lek ute og inne, omlag 300 ord og skriftlig individuelt refleksjonsnotat knyttet til det didaktiske arbeidet med barn omfang omlag 1000 ord.
 2. Individuelt praktisk arbeid (samling av ti objekter) og skriftlig arbeid i gruppe omfang omlag 1500 ord knyttet til observasjoner i naturen. I særskilte tilfeller kan det avtales med faglærer at det skriftlige arbeidet kan gjennomføres individuelt.  

For mer utfyllende informasjon om praksisopplæringen, se programplanen for bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, arbeidsplassbasert (180 studiepoeng). 

Faglig aktivitet med krav om deltakelse

 • Praktisk undervisning ute i naturen vinter, vår og høst, totalt fire økter.
 • Praktisk undervisning i gymsal og praktisk undervisning i naturfag, totalt tre økter

For mer utfyllende informasjon om praksisopplæringen, se programplanen for bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, arbeidsplassbasert (180 studiepoeng).

Vurdering og eksamen

Eksamen er en individuell skriftlig hjemmeeksamen, omfang omlag 2500 ord. 

Ny/utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen gjennomføres på samme måte som ordinær eksamen. Studenter som ikke består hjemmeeksamenen leverer ny oppgave på grunnlag av ny oppgavetekst til ny/utsatt eksamen.

Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp.

Skikkethetsvurdering

Se programplanen for bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, arbeidsplassbasert (180 studiepoeng) for nærmere informasjon.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatte.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Eksamen vurderes av en intern og en ekstern sensor.

Om emnet

Engelsk emnenavn
Nature, Health and Physical Activity
Studieprogram
Høst: Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, arbeidsplassbasert
Studiepoeng
20 stp.
Studieår
2018
Pensum
pensum
Timeplan
VÅR 2019
Programplan
Høst 2018: Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, arbeidsplassbasert