EPN

BLA1200 Kunst, kultur og kreativitet Emneplan

Engelsk emnenavn
Arts, Culture and Creativity
Studieprogram
Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, arbeidsplassbasert
Omfang
20 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Kunnskapsområdet omfatter det å se, forstå og verdsette barns estetiske uttrykksformer, og hvordan studenten kan bli medskaper i en levende barnehagekultur. Kunnskapsområdet tydeliggjør barnehagelærerens ansvar for å gi barn tilgang til kulturelle tradisjoner og aktuelle strømninger i kunst- og kulturliv. Utvikling av praktiske ferdigheter, estetisk oppmerksomhet og skapende evner utgjør en sentral del av kunnskapsområdet. Studenten skal få erfaring med hvordan tilrettelegge for at barn kan utvikle et rikt uttrykksrepertoar gjennom allsidige sanseopplevelser, kroppslige erfaringer, tid til lek og eksperimentering, refleksjon og kommunikasjon i et bærekraftig perspektiv. Studentene skal få erfaring med å lede skapende prosesser innen drama, forming og musikk.

 

Kunnskapsområdets mål er å bruke kunstfaglige arbeidsformer i en tydelig profesjonsrolle, som inviterer til utforskende og skapende virksomhet og ser sammenheng mellom estetiske læringsprosesser og barns lek, læring og danning. Studenten skal utvikle ulike sider ved barnehagelærerrollen, forstå sin rolle som kunst- og kulturformidler i barnehagen og ta del i hverdagslivet i barnehagen. Studenten skal delta aktivt i barns lek og formelle og uformelle samspills- og læringssituasjoner for alle barn uavhengig av alder og funksjonsnivå.

Læringsutbytte

Etter fullført emne kan studenten dokumentere følgende læringsutbytter definert som kunnskap, ferdigheter, generell kompetanse og ledelse:

 

Kunnskap

Studenten har

·         innsikt i hvordan fagene i kunnskapsområdet bygger på barns lek og bidrar til deres estetiske opplevelser, uttrykksformer, læring og danning. 

·         kunnskap om barnekultur, samiske kunst- og kulturtradisjoner, kulturelt mangfold og kulturarv

·         kunnskap om kommunikasjon, samspill og formidling i kunstfaglig arbeid

·         kunnskap om estetiske virkemidler, arbeidsmåter, materialer, instrumenter, verktøy og teknologi i musikk, drama og forming

 

Ferdigheter

Studenten kan 

·         anvende materialer, redskaper, instrumenter, teknikker og digitale uttrykksformer i eget skapende arbeid, og utforske disse sammen med barn i planlagte og spontane situasjoner 

·         stimulere barn til å utforske, leke, lære og skape også gjennom digitale uttrykksformer

·         bruke sin faglighet i dramatisk lek, musisk samspill, improvisasjon i lek og skapende prosesser

·         planlegge, gjennomføre og lede estetiske læringsprosesser

·         legge til rette for barns møter med et mangfold av kunst- og kulturuttrykk

·         ivareta etisk og refleksjon i dokumentasjon og vurdering

·         skape inne- og uterom som inviterer barn til estetiske opplevelser, undring, fordypning, utforsking, skaperglede og lek

·         anvende sin kunnskap og erfaring med ledelse, kritisk refleksjon og veiledning i arbeidet med kunst, kultur og kreativitet i barnehager

 

 

 

Generell kompetanse

Studenten

·         ser barn som kompetente deltakere på samfunnets kulturarena og ivaretar barns ytringer og demokratiske rettigheter

·         kan fremme barns estetiske uttrykksmåter

·         kjenner barnehagelærerens betydning som medskaper, deltaker og rollemodell i barns estetiske læringsprosesser

·         kjenner til forskning knyttet til kunstfaglig arbeid med barn

·         kan reflektere over hva pedagogisk ledelse i møte med barn og barnegrupper innebærer

·         kan ta i bruk redskap for refleksjon over egen rolle, barns estetiske væremåter og deres omsorgs-, leke- og læringsbehov

Innhold

Innholdet i emnet er systematisert i tre hovedtemaer:

 

·         Barns skapende lek

o   Lek og improvisasjon.

o   Barns dramatiske, formgivende og musikalske uttrykk.

o   Ledelse, dokumentasjon og vurdering av skapende prosesser med barn og personalet.

o   Iscenesettelse av skapende og inspirerende miljøer 

·         Utforskning

o   Utforskning av stemme, kropp, materialer, redskaper, teknikker, instrumenter, digitale verktøy og kunstfaglige begreper

o   Egne skapende uttrykksformer

·         Kunst og kultur

o   Nasjonale og internasjonale kunst og kulturuttrykk

o   Digitale- og andre samtidsaktuelle medier

o   Kunst- og estetisk teori

 

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidsmåtene i studiet bygger på studentenes erfaringsbaserte og praksisnære kunnskap og skal bidra til å åpne for refleksjon og læreprosesser. Studiet inneholder en stor grad av selvstudier og det forutsettes at studenten møter forberedt til alle samlinger. Studenten veksler mellom ulike læringsarenaer, og studentaktiviteter foregår både på universitetet, på arbeidsplassen og ved bruk av digitale læringsplattformer (LMS).

Det legges opp til varierte undervisnings- og arbeidsformer i forpliktende samarbeid med arbeidsplassen, eksempelvis individuelt arbeid, gruppearbeid, seminar, praktiske øvelser, workshop, forelesninger og veiledning.

 

Praksis

Praksisstudiet fordrer at studentene benytter arbeidsformer som understøtter læringsutbyttebeskrivelsene i og på tvers av kunnskapsområder. Praksisstudiet skal bidra til selvstendighet, trygghet og til å kunne ta ansvar i utøvelse av pedagogisk ledelse og faglig arbeid i barnehagen med en særlig vektlegging av profesjonsetiske problemstillinger.

 

Fordeling av praksisperiodene:

15 dager i høstsemesteret og 15 dager i vårsemesteret i ekstern praksisbarnehage veiledet og vurdert av praksislærer i samarbeid med faglærer.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav, deltakelse i obligatoriske aktiviteter og tilstedeværelse i undervisning.

 

Arbeidskrav

  • ·         Individuelt, muntlig fremlegg inntil 15 minutter om ledelse og dokumentasjon av et prosjekt i egen barnehage innen fagområdet kunst, kultur og kreativitet i rammeplan for barnehager. Formålet er at studenten tilegner seg erfaring med formidling av ledelse og dokumentasjon av eget prosjekt på enfaglig og strukturert måte.

Obligatoriske aktiviteter

·         Deltakelse i praksisseminarer i tilknytning til praksisperioden. Formålet er at studentene skal være godt forberedt før praksisperioden og at studentene skal reflektere og knytte erfaringer fra praksis til undervisning underveis og i etterkant av praksisperioden.

 

Krav til 80 prosent tilstedeværelse i undervisningen

Det er krav om 80 prosent tilstedeværelse på alle samlinger, både på campus, nett og i barnehagene.

 

Krav til aktivt arbeidsforhold i minimum 50 prosent stilling gjennom hele studietiden

 

Utfyllende informasjon om arbeidskrav, obligatoriske aktiviteter, krav til tilstedeværelse i undervisningen og krav til aktivt arbeidsforhold finnes i programplanen for bachelorstudiet i barnehagelærerutdanning, arbeidsplassbasert.

Vurdering og eksamen

Eksamen tar utgangspunkt i et tema som blir trukket minimum 21 dager før eksamenstidspunktet.

Eksamen består av to eksamensdeler:

  1. Produksjon og formidling av kunstfaglig arbeid i gruppe (varighet: 25 til 30 minutter).  
  2. Individuell muntlig eksamen med vekt på refleksjon over erfaringer med gruppeprosess, ledelse og kommunikasjon i det skapende arbeidet (varighet ca. 10 til 15 minutter).

Når begge deler er gjennomført blir det gitt en samlet individuell, gradert sluttkarakter: A-F. Delene vektes likt ved sammenslåing.

Ny/utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen arrangeres som ordinær eksamen. Gruppeeksamen kan arrangeres som individuell eksamen. Ved ikke bestått/legeattest ved én eller flere eksamensdeler er det kun den/de gjeldende delen(e) som må tas på nytt. Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp.

Hjelpemidler ved eksamen

I forberedelsen til eksamen er alle hjelpemidler tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Eksamen vurderes etter gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Sensorordning

Det benyttes to interne sensorer og tilsynssensor i henhold til retningslinjer for oppnevning og bruk av sensorer.