Emneplan forBLA1200 Kunst, kultur og kreativitet

Innledning

Emneplanen bygger på forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning (180 studiepoeng), fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012.

Kunnskapsområdet kvalifiserer studenten til å få en særlig forståelse for lek, improvisasjon og kommunikasjon i anvendelse av kunstfagene integrert i barnehagens arbeidsmåter. Bybarnehagen er en viktig arena for et mangfold av kunstneriske og kulturelle uttrykk, og kunstfaglige kunnskaper og erfaringer kan bidra til likeverd, mangfold og inkludering gjennom dialog, samhandling og lekende nærvær i hverdagsbarnehagen. Området skal styrke studentens praktisk-estetiske ferdigheter, oppmerksomhet og refleksjon.

Barn er selv kulturskapere i samspill med omgivelsene - de skaper, gjenskaper og fornyer kulturen. Undervisningen er profesjonsrettet og kvalifiserer studenten til å arbeide med ledelse av barn og voksne i møter med kunst og kulturuttrykk med et særlig fokus på de yngste barns opplevelses- og uttrykksmåter. 

Bærekraftig utvikling er en viktig del av barnehagen og et bidrag til fremtidsrettede forståelser og nytenkning i samfunnet. I kunnskapsområdet tilegner studenten seg innsikt og kunnskaper i å skape barnehagemiljøer som inviterer til selvstendighet, utforsking og kreativitet.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskaper

Studenten kan vise kunnskaper om

 • barns skapende prosesser knyttet til lek og kunstneriske uttrykksmåter

 • barns kroppslige, verbale og materielle uttrykksformer

 • barns musikalitet og musikalske uttrykksmåter

 • barns billedskaping, formgivende og romlige uttrykksmåter

 • kunnskap om samiske barns kulturuttrykk

 • barnehagen som lærende organisasjon 

Ferdigheter

Studenten kan

 • anvende didaktisk kunnskap i ledelse av kunstneriske og estetiske prosesser med barn og voksne 

 • ta i bruk kunstfagenes ulike redskaper, teknikker og uttrykksformer i improvisasjon innen lek og læring

 • formidle kunst og kulturuttrykk

 • skape miljøer som inviterer til estetiske opplevelser, selvstendighet, undring, utforskning, skaperglede og lek

 • samspille med de yngste barnas uttrykksmåter

 • kritisk vurdere egen pedagogisk ledelse og praksis

Generell kompetanse

Studenten

 • har forståelse for ulike kulturers mangfold og uttrykksformer i arbeid med barn

 • kan reflektere over sin egen betydning som medskaper, deltaker og rollemodell i barns lek, eksperimentering, utforskning og uttrykk

 • ser barn som kompetente aktører i vårt mangfoldige samfunn, og kan ta i bruk barnehagens lokale kunst- og kulturarenaer i pedagogisk arbeid med kunst og kultur

 • kan reflektere over hva pedagogisk ledelse innebærer i møte med barn og barnegrupper

Innhold

Innholdet i kunnskapsområdet består av følgende temaer:

 • Lek og improvisasjon.

 • Barns dramatiske, formgivende og musikalske uttrykk i alderen 0-6 år.

 • Ledelse, dokumentasjon og vurdering av skapende prosesser med barn og voksne i en flerkulturell storbybarnehage.

 • Skapende og inspirerende miljøer inne og ute.

 • Utforskning av materialer, redskaper, teknikker, instrumenter, arbeidsmåter og kunstfaglige begreper.

 • Egne skapende uttrykksformer.

 • Nasjonale og internasjonale kunst- og kulturuttrykk.

 • Digitale og andre samtidsaktuelle medier.

 • Lede seg selv og barn.

Arbeids- og undervisningsformer

Studentaktive undervisningsformer anvendes for å styrke studentens praktiske ferdigheter, estetiske oppmerksomhet og refleksjonsevne. Gjennom estetiske og musiske læringsprosesser, formidling og egen utprøving, får studenten mulighet til å utvikle kunnskap og faglig trygghet som leder og rollemodell. Det legges vekt på at digitale medier tas i bruk på kreative og reflekterende måter. Fronter inngår som en undervisningsarena for diskusjons- og dokumentasjonsarbeidet tilknyttet praksisopplæring/studiesamlinger i barnehagen.

Arbeidsmåtene vil omfatte praktisk skapende arbeid, forelesninger, seminarer og ekskursjoner.

Veiledet praksisopplæring

Veiledet praksisopplæringer en integrert del av kunnskapsområdet barns utvikling, lek og læring og kunst, kultur og kreativitet. Praksisopplæringen er organisert med praksis i barnehagen og seminarer på høgskolen. I praksisperioden vektlegges observasjon, undring og deltakelse i både planlagte prosesser og spontane situasjoner i barnehagehverdagen. Eventuelt fravær skal tas igjen innen utgangen av semesteret. 

Læringsutbyttebeskrivelser og praksisoppgaver er nærmere beskrevet i heftet «Informasjon om praksisopplæring». Heftet publiseres på OsloMets digitale læringsplattform før oppstart av praksisperioden.

For mer utfyllende informasjon om praksisopplæringen, se programplanen for bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, arbeidsplassbasert (180 studiepoeng).

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Arbeidskrav og faglig aktivitet med krav om deltagelse

Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav og deltakelse i bestemte faglige aktiviteter.

Arbeidskrav

 • Individuelt, muntlig fremlegg inntil 15 minutter om ledelse og dokumentasjon av et prosjekt i egen barnehage innen fagområdet kunst, kultur og kreativitet i rammeplan for barnehager. 

Faglig aktivitet med krav om deltakelse

 • Deltakelse på praksisforberedelse og/eller praksisoppsummering

Det er krav om 80 % tilstedeværelse i all undervisning. Fravær utover20 prosent medfører at studenten ikke kan avlegge eksamen i emnet. Studenter som overstiger fraværskvoten på grunn av gyldig dokumentert fravær, vil kunne få alternative oppgaver. Slike alternative oppgaver gis ikke studenter som har fravær som overstiger 50 prosent, uansett fraværsgrunn.

Utfyllende informasjon om arbeidskrav og deltakelse finnes i programplanen for bachelorstudiet i barnehagelærerutdanning, arbeidsplassbasert (180 studiepoeng).

Vurdering og eksamen

Avsluttende vurdering

Eksamen gjennomføres i andre semester. Eksamen tar utgangspunkt i et tema som blir trukket minimum 21 dager før eksamenstidspunktet.

Eksamen består av følgende to deler:

 1. Produksjon og formidling av kunstfaglig arbeid i gruppe (varighet: 25 til 30 minutter).  

 2. Individuell muntlig eksamen med vekt på refleksjon over erfaringer med gruppeprosess, ledelse og kommunikasjon i det skapende arbeidet (varighet ca. 10 til 15 minutter).

Når begge deler er gjennomført blir det gitt en samlet individuell, gradert sluttkarakter: A-F. Delene vektes likt ved sammenslåing.

Ny/utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen som påfølger en ordinær gruppeeksamen tilbys som individuell eksamen. Dersom studenten stryker i en av delene er det kun denne som skal tas på nytt.

Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp.

Skikkethetsvurdering

Se programplanen for bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, arbeidsplassbasert (180 studiepoeng) for nærmere informasjon.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Det benyttes to interne sensorer. Emnet er underlagt tilsynssensur, i henhold til retningslinjer for oppnevning og bruk av sensorer.

Om emnet

Engelsk emnenavn
Arts, Culture and Creativity
Studieprogram
Høst: Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, arbeidsplassbasert
Studiepoeng
20 stp.
Studieår
2019
Pensum
pensum
Timeplan
HØST 2019
Programplan
Høst 2019: Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, arbeidsplassbasert
Emnehistorikk