Emneplan forBLA1200 Kunst, kultur og kreativitet

Innledning

Emneplanen bygger på forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning (180 studiepoeng), fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012.

Kunnskapsområdet kvalifiserer studenten til å få en særlig forståelse for lek, improvisasjon og kommunikasjon i anvendelse av kunstfagene integrert i barnehagens arbeidsmåter. Bybarnehagen er en viktig arena for et mangfold av kunstneriske og kulturelle uttrykk, og kunstfaglige kunnskaper og erfaringer kan bidra til likeverd, mangfold og inkludering gjennom dialog, samhandling og lekende nærvær i hverdagsbarnehagen. Området skal styrke studentens praktisk-estetiske ferdigheter, oppmerksomhet og refleksjon.

Barn er selv kulturskapere i samspill med omgivelsene - de skaper, gjenskaper og fornyer kulturen. Undervisningen er profesjonsrettet og kvalifiserer studenten til å arbeide med ledelse av barn og voksne i møter med kunst og kulturuttrykk med et særlig fokus på de yngste barns opplevelses- og uttrykksmåter. 

Bærekraftig utvikling er en viktig del av barnehagen og et bidrag til fremtidsrettede forståelser og nytenkning i samfunnet. I kunnskapsområdet tilegner studenten seg innsikt og kunnskaper i å skape barnehagemiljøer som inviterer til selvstendighet, utforsking og kreativitet.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskaper

Studenten har kunnskaper om

 • barns skapende prosesser knyttet til lek og kunstneriske uttrykksmåter
 • barns kroppslige, verbale og materielle uttrykksformer
 • barns musikalitet og musikalske uttrykksmåter
 • barns billedskaping, formgivende og romlige uttrykksmåter
 • kunnskap om samiske barns kulturuttrykk

Ferdigheter

Studenten kan

 • anvende didaktisk kunnskap i ledelse av kunstneriske og estetiske prosesser med barn og voksne 
 • ta i bruk kunstfagenes ulike redskaper, teknikker og uttrykksformer i improvisasjon innen lek og læring
 • formidle kunst og kulturuttrykk
 • skape miljøer som inviterer til estetiske opplevelser, selvstendighet, undring, utforskning, skaperglede og lek
 • samspille med de yngste barnas uttrykksmåter

Generell kompetanse

Studenten

 • har forståelse for ulike kulturers mangfold og uttrykksformer i arbeid med barn
 • kan reflektere over sin egen betydning som medskaper, deltaker og rollemodell i barns lek, eksperimentering, utforskning og uttrykk
 • ser barn som kompetente aktører i vårt mangfoldige samfunn, og kan ta i bruk barnehagens lokale kunst- og kulturarenaer i pedagogisk arbeid med kunst og kultur

Innhold

Innholdet i kunnskapsområdet består av følgende temaer:

 • Lek og improvisasjon.
 • Barns dramatiske, formgivende og musikalske uttrykk i alderen 0-6 år.
 • Ledelse, dokumentasjon og vurdering av skapende prosesser med barn og voksne i en flerkulturell storbybarnehage.
 • Skapende og inspirerende miljøer inne og ute.
 • Utforskning av materialer, redskaper, teknikker, instrumenter, arbeidsmåter og kunstfaglige begreper.
 • Egne skapende uttrykksformer.
 • Nasjonale og internasjonale kunst- og kulturuttrykk.
 • Digitale og andre samtidsaktuelle medier.

Arbeids- og undervisningsformer

Studentaktive undervisningsformer anvendes for å styrke studentens praktiske ferdigheter, estetiske oppmerksomhet og refleksjonsevne. Gjennom estetiske og musiske læringsprosesser, formidling og egen utprøving, får studenten mulighet til å utvikle kunnskap og faglig trygghet som leder og rollemodell. Det legges vekt på at digitale medier tas i bruk på kreative og reflekterende måter. Fronter inngår som en undervisningsarena for diskusjons- og dokumentasjonsarbeidet tilknyttet praksisopplæring/studiesamlinger i barnehagen.

Arbeidsmåtene vil omfatte praktisk skapende arbeid, forelesninger, seminarer og ekskursjoner.

Veiledet praksisopplæring

Veiledet praksisopplæringer en integrert del av kunnskapsområdet barns utvikling, lek og læring og kunst, kultur og kreativitet. Praksisopplæringen er organisert med praksis i barnehagen og seminarer på høgskolen. I praksisperioden vektlegges observasjon, undring og deltakelse i både planlagte prosesser og spontane situasjoner i barnehagehverdagen. Eventuelt fravær skal tas igjen innen utgangen av semesteret. 

Læringsutbyttebeskrivelser og praksisoppgaver er nærmere beskrevet i heftet «Informasjon om praksisopplæring». Heftet publiseres på HiOAs digitale læringsplattform før oppstart av praksisperioden.

For mer utfyllende informasjon om praksisopplæringen, se programplanen for bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, arbeidsplassbasert (180 studiepoeng).

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Arbeidskrav og faglig aktivitet med krav om deltagelse

Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav og deltakelse i bestemte faglige aktiviteter.

Arbeidskrav

 • Individuelt, muntlig fremlegg inntil 15 om ledelse og dokumentasjon av et prosjekt i egen barnehage innen fagområdet kunst, kultur og kreativitet i rammeplan for barnehager. 

Utfyllende informasjon om deltakelse finnes i programplanen for bachelorstudiet i barnehagelærerutdanning, arbeidsplassbasert (180 studiepoeng).

Faglig aktivitet med krav om deltakelse

 • Drama : Praktisk undervisning og formidling i drama (bevegelse, praktisk arbeid med lekens og teaterets grunnelementer og virkemidler) .
 • Forming : Praktisk undervisning og formidling i forming (form, farge/ lys, visuelle, fysiske og romlige virkemidler og funksjoner i håndverk og aktuelle materialer).
 • Musikk : Praktisk undervisning og formidling i musikk (sang, trommelek, rytmikk, dans/bevegelse, lydforming, samspill).
 • Deltagelse i seminaret der arbeidskravet legges fram. 

Det vil framgå av undervisningsplanen hvilke aktiviteter som krever deltakelse. 

Det er krav om 70 prosent tilstedeværelse i hvert av fagene. Ved fravær gjennomfører studenten et alternativt faglig opplegg. 

Utfyllende informasjon om deltakelse finnes i programplanen for bachelorstudiet i barnehagelærerutdanning, arbeidsplassbasert (180 studiepoeng).

Vurdering og eksamen

Avsluttende vurdering

Eksamen gjennomføres i andre semester. Eksamen tar utgangspunkt i et tema som blir trukket minimum 21 dager før eksamenstidspunktet.

Eksamen består av følgende to deler:

 1. Produksjon og formidling av kunstfaglig arbeid i gruppe (varighet: 25 til 30 minutter).  

 2. Individuell muntlig eksamen med vekt på refleksjon over erfaringer med gruppeprosess, ledelse og kommunikasjon i det skapende arbeidet (varighet ca. 10 til 15 minutter).

Når begge deler er gjennomført blir det gitt en samlet individuell, gradert sluttkarakter: A-F. Delene vektes likt ved sammenslåing.

 • Vurderingsform: Todelt - eksamener som vektes likt: 1. Kunstfaglig arbeid i gruppe 2. Individuell muntlig eksamen.

 • Semester: Andre semester av utdanningen.

Ny/utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen som påfølger en ordinær gruppeeksamen tilbys som individuell eksamen. Dersom studenten stryker i en av delene er det kun denne som skal tas på nytt.

Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp.

Skikkethetsvurdering

Se programplanen for bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, arbeidsplassbasert (180 studiepoeng) for nærmere informasjon.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Det benyttes to interne sensorer. Tilsynssensor godkjenner oppgaveteksten og lager sensorveiledning.

Om emnet

Engelsk emnenavn
Arts, Culture and Creativity
Studieprogram
Høst: Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, arbeidsplassbasert
Studiepoeng
20 stp.
Studieår
2018
Pensum
pensum
Timeplan
HØST 2018
Programplan
Høst 2018: Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, arbeidsplassbasert