EPN-V2

BIOB3900 Bioingeniørfaglig forsknings- og utviklingsarbeid - bacheloroppgaven Emneplan

Engelsk emnenavn
Research and Development in Biomedical Laboratory Science - Bachelor`s Thesis
Studieprogram
Bachelorstudium i bioingeniørfag
Omfang
20 stp.
Studieår
2024/2025
Emnehistorikk

Innledning

Emnet er en introduksjon til bioingeniørfaglig forsknings- og utviklingsarbeid (FoU). Studentene skal utvikle en forståelse for viktigheten av å fornye og utvikle bioingeniørfaglig praksis og kjenne til etiske aspekter ved slike prosjekter. Bacheloroppgaven gir studentene anledning til å fordype seg i et tema som er relevant for bioingeniørfaget.

Studentene får tilbud om oppgaver knyttet til ulike typer FoU-arbeid. Oppgavene gjennomføres i eksterne laboratorier ved norske institusjoner, i interne laboratorier ved universitetet eller ved utenlandske institusjoner etter avtale.

Forkunnskapskrav

 • Bestått første og andre studieår eller tilsvarende i bachelorstudium i bioingeniørfag, eller
 • Opptak til kompletterende utdanning for bioingeniører

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om vitenskapelige metoder for forsknings- og utviklingsaktivitet innen bioingeniørfaget
 • har kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid innen et bioingeniørfaglig område
 • kjenner til generell forskningsetikk som er relevant for bioingeniørfaglige FoU-prosjekter
 • kjenner til lover og regler som regulerer opprettelse, godkjenning og bruk av biobank innen fagområdet medisin og helse
 • kjenner til risikovurdering for lagring av personopplysninger i FoU-prosjekter og metoder for å følge opp dette systematisk

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge og gjennomføre et bioingeniørfaglig FoU-prosjekt under veiledning i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kan innhente, kritisk vurdere og integrere relevant fagstoff i eget prosjektarbeid
 • kan forstå og anvende statistiske metoder som er relevante i bioingeniørfaglig fag- og forskningslitteratur i eget prosjektarbeid
 • kan anvende relevante vitenskapelige metoder og vurdere styrker og svakheter ved metoder anvendt i eget prosjekt
 • kan dokumentere og formidle bioingeniørfaglig kunnskap gjennom muntlig og skriftlig presentasjon på norsk
 • kan vise nøyaktighet ved kildehenvisninger og kildebruk

Generell kompetanse

Studenten

 • kan delta i planlegging og gjennomføring av et bioingeniørfaglig FoU-prosjekt i forpliktende samarbeid med andre
 • viser selvstendig faglig og etisk refleksjon innenfor bioingeniørfaglige områder, særlig i forhold til å tolke og vurdere de resultater som oppnås i arbeidet med bacheloroppgaven

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene omfatter forelesninger, seminarer, hverandrevurdering og bacheloroppgave i gruppe.

Bacheloroppgaven utføres normalt i grupper på 3-4 studenter. Gruppene vil ha en faglig veileder tilknyttet oppgaven. I tillegg tilbys gruppene skriveveiledning ved universitetet med inntil 8 timer. Skriveveiledningen skal hjelpe studentene å strukturere oppgaven. I arbeidet med bacheloroppgavene skal studentene også vurdere hverandres tekster.

Studentene samles til seminarer i løpet av bacheloroppgaveperioden. Det vil være et oppstartseminar og seminarer med ulike temaer som er relevante for gjennomføring av bacheloroppgaven. Avslutningsvis samles studentene for å presentere oppgavene de har arbeidet med.

Detaljerte retningslinjer for bacheloroppgaven publiseres i læringsplattformen.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent:

 • muntlig presentasjon av bachelorprosjekt i gruppe, inntil 25 minutter pr. gruppe

Vurdering og eksamen

Skriftlig bacheloroppgave i gruppe på normalt 3-4 studenter, inntil 9000 ord.

Ny eksamen: Dersom bacheloroppgaven vurderes til F, har studentene rett til å levere inn omarbeidet versjon av oppgaven én gang

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Alle besvarelser vurderes av to sensorer. Ekstern sensor benyttes regelmessig, og minimum ved hver tredje gjennomføring av emnet. Ved uttrekk av besvarelser til ekstern sensur skal uttrekket omfatte minimum 10 prosent av besvarelsene, men uansett ikke færre enn 5 besvarelser. Ved uttrekk skal ekstern sensors vurdering komme alle studentene til gode.

Emneoverlapp

15 studiepoeng overlapp med BIO3900 Bacheloroppgave.