Emneplan forBIBV3500 Barn, medier og bibliotek

Innledning

Emnet gir en innføring i kultur- og litteraturformidling med barn som målgruppe. Emnets første del tar opp barndommens vilkår i samfunnet, og ser dette i sammenheng med barns mediebruk og formidling til barn. Annen del konsentrerer seg om studiet av barns medier, med vekt på barnelitteratur. Tredje del tar opp spesifikke sider ved bibliotekarbeid blant barn, bl.a. samlingsutvikling, aktivitetstilbud og samarbeid med skole og barnehage.

Forkunnskapskrav

BIB2000, BIB2100

Læringsutbytte

Kunnskaper 

Studenten

 • har kunnskap om hvordan synet på barn og barndom har endret seg i vårt samfunn
 • har innsikt i barns mediebruk
 • har kunnskap om språkutvikling og lesestimulering i en flerkulturell kontekst

Ferdigheter  

Studenten

 • kan formidle muntlig og skriftlig til barn på ulike alderstrinn
 • kan etablere og utvikle en barneavdeling i et folkebibliotek
 • kan analysere og vurdere medier for barn

Generelle ferdigheter

Studenten

 • kan delta i faglige diskusjoner på et profesjonelt nivå
 • kan reflektere over, og anvende teori på faglige problemstillinger
 • kan planlegge og gjennomføre tiltak i tråd med overordnede mål og strategier

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidsformene veksler mellom forelesninger, diskusjoner, seminar, ekskursjoner og selvstudium.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

To oppgaver:

 1. En muntlig presentasjon av en eller flere barnelitterære tekster for en valgt målgruppe. En kort (ca 1 s.) skriftlig rapport innleveres i etterkant.
 2. En skriftlig formidlingstekst for barn, skrevet for et biblioteks nettsider eller for oppslag. (ca 200-400 ord).

Begge arbeidskrav skal fullføres til fastsatt frist og være godkjent av faglærer før studenten kan framstille seg til eksamen.

Vurdering og eksamen

Vurderingsformen består av ett individuelt, skriftlig arbeid om selvvalgt emne, som skal godkjennes av faglærer (ca. 3000 ord). Arbeidet skal ha form av en fagartikkel.

Kandidater som ikke består eksamen, kan framstille seg til ny/utsatt eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Vurderingsuttrykket er en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Sensorordning

Alle oppgavene blir vurdert av intern sensor. Et utvalg på 25% av besvarelsene blir trukket ut for vurdering av ekstern sensor.

Om emnet

Engelsk emnenavn
Children, Media and Libraries
Studieprogram
Høst: Bachelorstudium i arkivvitenskap / Bachelorstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap
Omfang
15 stp.
Studieår
2019
Timeplan
HØST 2019
Programplan
Høst 2019: Bachelorstudium i arkivvitenskap / Bachelorstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap
Emnehistorikk