EPN

BIBV3020 Skole- og undervisningsbibliotek Emneplan

Engelsk emnenavn
School and educational libraries
Studieprogram
Bachelorstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Biblioteket som lærings- og danningsarena i utdanningssektoren er utgangspunktet for emnet. I kurset tar vi for oss bibliotekets og bibliotekarens pedagogiske rolle og oppgaver i grunnskolen, videregående skole og i høyere utdanning. Pedagogikk og didaktikk vil sammen med bibliotekets tre plattformer (informasjonskompetanse og kildekritikk, leseopplæring og leselyst og biblioteket som sted) utgjøre sentrale teoretiske bestanddeler av faget. Hvordan bibliotekaren kan legge til rette for ulike grupper av lærende, både ulike læringsstiler og ta hensyn til mangfold blant elev-/ studentgrupper vil bli vektlagt.Vi presenterer hvordan politiske og regulative rammer påvirker og danner grunnlag for utvikling av bibliotekets pedagogiske oppdrag.

Undervisningsspråk er norsk.

Forkunnskapskrav

Obligatoriske emner 1. og 2. år må være bestått.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten

 • har inngående kunnskap om sentrale teorier innen pedagogikk, veiledning og fagdidaktikk
 • har inngående kunnskap om informasjonskompetanse, både ulike teorier og forståelse for hvordan det utvikles
 • har kunnskap om skolebibliotekets rolle i leseopplæring og tilrettelegging for leselyst
 • har kunnskap om og forståelse for bibliotekets og bibliotekarens rolle i undervisning og læring på alle nivå i utdanningsløpet fra grunnskole til høyere utdanning
 • har forståelse for læring på både fysiske og digitale plattformer
 • har forståelse for skolebiblioteket som sted og møteplass
 • har kjennskap til aktuelle styringsdokumenter og noen evalueringsformer

Ferdigheter

Studenten

 • behersker relevante arbeidsformer og metoder tilpasset ulike kontekster for undervisning og læring
 • kan anvende pedagogisk og didaktisk kunnskap i praksis
 • kan planlegge, gjennomføre og evaluere undervisning til ulike målgrupper og kontekster
 • kan ha ansvar for daglig drift av et skolebibliotek
 • kan reflektere over skolebibliotekets rolle i institusjonen

Generell kompetanse

Studenten

 • kan uttrykke seg muntlig og skriftlig om et faglig tema
 • kan gi relevant faglig tilbakemelding til medstudenter
 • kan lage en digital instruksjonsvideo til en gitt målgruppe

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidsformene veksler mellom forelesninger, gruppearbeid, ulike skriftlige og muntlige formidlingspraksiser samt selvstudium

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha følgende godkjente arbeidskrav:

 • Arbeidskrav 1: Prosjektarbeid (3-4 sider) med hverandrevurdering.
 • Arbeidskrav 2: Muntlig presentasjon av et faglig tema for medstudenter (5-10 minutter)
 • Arbeidskrav 3: Lage en digital veildning-/opplæringsvideo (2-4 minutt) for en gitt målgruppe.

Arbeidskravene løses i grupper. Arbeidskravene må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen. Dersom et eller flere arbeidskrav ikke blir godkjent, gis det anledning til å kunne levere en forbedret versjon én gang innen angitt frist.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er en individuell hjemmeeksamen over en periode på 3 dager. Besvarelsen skal ha et omfang på 5-6 sider. Skrifttype og skriftstørrelse: Arial / Calibri 12pkt. Linjeavstand: 1,5.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av besvarelsene. Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på de besvarelsene som er vurdert skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.