EPN-V2

BIBV3010 Universell utforming Emneplan

Engelsk emnenavn
Universal design
Studieprogram
Bachelorstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap
Omfang
10 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Befolkningen i Norge er mangfoldig med tanke på alder, kjønnsidentitet, legning, kulturell bakgrunn og funksjonsevne. Alle folkebibliotek er lovpålagt å tilby tjenester til alle som bor i landet, med et særskilt ansvar for personer som har vansker med å bruke biblioteket. Lovverket for universitets- og høgskolebibliotek krever et universelt utformet læringsmiljø. Tilgjengelige arkiver er også avgjørende for å gi alle lik tilgang til informasjon og vår felles kulturarv. Bibliotekarer og arkivarer må derfor forholde seg til og ha kunnskaper om brukermangfold, samt ha en forståelse for hvordan man utformer produkter, omgivelser og tjenester som er tilgjengelige for alle. Dette prinsippet kalles universell utforming. Men, hva betyr det egentlig at noe er universelt utformet? Og hvordan går man frem for å lage universelt utformede arkiv og bibliotek? Er det mulig å oppnå? Formålet med emnet er å gi studentene den nødvendige kompetansen for å besvare disse spørsmålene og er nært knyttet mot praktiske problemstillinger man møter i begge sektorene.

Undervisningsspråket er norsk.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

  • har kunnskaper om universell utforming og formålet med konseptet
  • har forståelse for forskjellen på universell utforming og tilgjengelighet
  • har kunnskaper om hvordan brukermangfold og brukeres behov er en forutsetning for å utforme inkluderende arkiv og bibliotek
  • har kunnskap om relevante konvensjoner, lovverk og retningslinjer i kontekst av brukermangfold

Ferdigheter

Studenten

  • kan gjennomføre brukeranalyser og identifisere potensielle barrierer for ulike brukergrupper
  • kan foreslå tiltak som øker tilgjengeligheten i arkiv og bibliotek
  • kan evaluere om produkter, omgivelser og tjenester er universelt utformet

Generell kompetanse

Studenten

  • er oppmerksom på brukermangfold og potensielle barrierer for likeverdig deltakelse i samfunnet
  • forstår relevant lovverk og tiltak for å utvikle et mer inkluderende samfunn

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen består av forelesninger, plenumsdiskusjoner og workshops. Studentene tilegner seg stoffet ved selvstudium og oppgaveløsing.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha følgende godkjente arbeidskrav:

En muntlig presentasjon (ca. 10 minutter) i små grupper på 3-4 studenter. Hver student presenterer en akademisk artikkel om en selvvalgt brukergruppe.

Arbeidskravet må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen. Dersom arbeidskravet ikke blir godkjent, gis det anledning til å kunne levere en forbedret versjon én gang innen angitt frist.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er en individuell semesteroppgave om en selvvalgt brukergruppe og problemstilling, med et omfang på 18000 tegn inkludert mellomrom +-10%. Skrifttype og skriftstørrelse: Arial/ Calibri 12pkt. Linjeavstand: 1,5.

En student kan ved ikke bestått levere omarbeidet versjon av oppgaven til sensur én gang.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av besvarelsene. Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på de besvarelsene som er vurdert skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.