EPN

BIB3910 Bacheloroppgave Emneplan

Engelsk emnenavn
Bachelor Thesis
Studieprogram
Bachelorstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap
Omfang
20 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Bacheloroppgaven har et omfang på 20 ECTS. I dette inngår 5 poeng som omhandler strukturerte litteratursøk, metodespesialisering og avklaring av personsvernshensyn i datainnhenting.

I emnet skal studentene gjennomføre et individuelt eller parvis fordypningsarbeid med bibliotek- og informasjonsvitenskapelig relevans. Studentene får mulighet til å arbeide systematisk og metodisk ut fra teoretiske prinsipper og med relevant forskning. Studentene skal arbeide med å beskrive, belyse, analysere og drøfte faglige problemstillinger på en systematisk, reflektert og kritisk måte. Studenten kan velge mellom en:

 • Empirisk oppgave: Studenten samler inn data selv gjennom en egen undersøkelse. Undersøkelsen kan foretas gjennom enkle kvantitative tilnærminger (for eksempel spørreskjemaundersøkelser) eller ved en kvalitativ tilnærming (for eksempel intervjuer).
 • Litteraturoppgave: En problemstilling drøftes med bakgrunn i allerede foreliggende teoretiske og empiriske studier

Undervisningsspråk er norsk.

Forkunnskapskrav

Studenten må ha fullført og bestått 2. studieår av bachelorprogrammet i bibliotek- og informasjonsvitenskap.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper 

Studenten 

 • har bred kunnskap om et selvvalgt bibliotek- og informasjonsvitenskapelig relevant temaområde
 • har kunnskap om etiske problemstillinger knyttet til forskningsprosesser 
 • har kunnskap om hvordan fagstoff formidles i tekst, og hva som kjennetegner en god akademisk tekst 

Ferdigheter 

Studenten 

 • kan planlegge og gjennomføre et større skriftlig arbeid med en problemstilling 
 • kan velge og begrunne forskningsdesign på bakgrunn av problemstilling 
 • kan oppdatere seg på forskningsbasert kunnskap i det bibliotek- og informasjonsvitenskapelige feltet 
 • kan presentere, analysere og drøfte fagstoff og har tilegnet seg akademiske skriveferdigheter
 • kan utføre strukturerte litteratursøk, vurdere kilder og utøve kildekritikk 
 • behersker god henvisningsskikk, herunder referansehåndtering og siteringsskikk 

Generell kompetanse 

Studenten 

 • er i stand til å gjennomføre og formidle et selvstendig arbeid
 • kan foreta selvstendige faglige vurderinger og reflektere etisk og kritisk over et tema 
 • kan formidle fagkunnskap muntlig og skriftlig 

Arbeids- og undervisningsformer

Bacheloroppgaven er et selvstendig arbeid. Mulige tema for bacheloroppgaven presenteres tidlig i høstsemesteret.

I tillegg vil det holdes metode- og søkeseminar, noe undervisning/ forelesning, samt individuell veiledning med tildelt veileder.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha følgende godkjente arbeidskrav:

 • Arbeidskrav 1: Tema for oppgaven skal godkjennes av instituttet. Forslag til emne for oppgaven samt opplysninger om ønsket veileder meldes til administrasjonen innen en fastsatt frist. 
 • Arbeidskrav 2: Emnet har obligatorisk deltagelse på henholdsvis ett metode- og ett søkeseminar. 
 • Arbeidskrav 3: En prosjektskisse skal leveres til veileder for godkjenning. Skissen skal ha et omfang på om lag 2400-2800 tegn inkl. mellomrom.

Arbeidskravene må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen. 

Vurdering og eksamen

Vurderingsformen er en bacheloroppgave. Bacheloroppgaven utføres vanligvis individuelt, men kan også utføres i grupper på inntil tre studenter. Oppgaven skal ha et omfang på 60000-110000 tegn med mellomrom (skrifttype og skriftstørrelse: Arial/ Calibri 12pkt. Linjeavstand: 1,5). Studenter som ikke består ordinær eksamen, må ved ny/utsatt eksamen levere en omarbeidet besvarelse. Studenten har krav på begrunnelse og én times ekstra veiledning. Hvis besvarelsen fortsatt ikke er bestått etter ny/ utsatt eksamen, må det leveres en helt ny besvarelse med ny problemstilling ved neste ordinære eksamen. Studenten har da ikke krav på veiledning.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Alle oppgavene blir vurdert av en intern og en ekstern sensor.