EPN

BIB3420 Barn og medier Emneplan

Engelsk emnenavn
Children's materials
Studieprogram
Bachelorstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet gir en innføring i barns medier, barns mediebruk, og kultur- og litteraturformidling med barn opp til 12 år som målgruppe.  

Emnet tar opp barndommens vilkår i samtida, ved å fokusere på sammenhenger mellom barns mediebruk og kulturelle og sosiale oppvekstsvilkår.

I undervisningen vektlegges barnelitteratur i flere sjangre og publisert på ulike plattformer. Det legges opp til arbeid med lesestimulering, og hvordan folkebibliotekenes formidling av litteratur kan knyttes til aktiviteter i samarbeid med skole og barnehage.

Undervisningsspråk er norsk.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper  

Studenten 

  • har kunnskap om barnelitteraturens ulike sjangrer
  • har innsikt i barns mediebruk 
  • har kunnskap om lesestimulering  

Ferdigheter   

Studenten 

  • kan formidle muntlig og skriftlig til barn på ulike alderstrinn 
  • kan analysere og vurdere medier for barn 

Generelle ferdigheter 

Studenten 

  • kan delta i faglige diskusjoner på et profesjonelt nivå 
  • kan reflektere over, og anvende teori på faglige problemstillinger 

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidsformene veksler mellom forelesninger, gruppearbeid tilknyttet arbeidskravene, selvstendig arbeid med arbeidskravene, studentpresentasjoner og selvstudium. Perioder med forelesninger veksler med perioder med gruppearbeid eller selvstendig arbeid. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha følgende godkjente arbeidskrav:

  • Arbeidskrav 1: Hver student, eller to studenter sammen, skal gjøre avtale om, og gjennomføre en lesestund med barn (opp til 12 år), og innlevere et rapporteringsskjema fra dette arbeidet.  
  • Arbeidskrav 2: Hver student skal skrive en anmeldelse av ei bok, en film eller et spill, som publiseres på emnets egen blogg. Omfang: ca. 1 side. 
  • Arbeidskrav 3: Studentene skal gruppevis arbeide med et utvalg medier innenfor en sjanger eller et tema, og utforme et formidlingsopplegg til bruk i bibliotek, skole eller barnehage. Tema eller sjanger skal godkjennes av faglærer. Opplegget skal presenteres for de andre studentene, og en dokumentasjonsrapport skal leveres inn. Omfang: Ca. 3-4 sider, litteraturliste kommer i tillegg. 

Arbeidskravene må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for at studenten skal kunne framstille segtil eksamen. Dersom et eller flere arbeidskrav ikke blir godkjent, gis det anledning til å kunne levere en forbedret versjon én gang innen angitt frist.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er en en muntlig eksamen med varighet på 20-25 minutter.

Hjelpemidler ved eksamen

Kandidaten har anledning til å ta med sine godkjente arbeidskrav.

Vurderingsuttrykk

Gradert skal A-F. 

Sensorordning

Alle kandidatene ved muntlig eksamen blir vurdert av en intern og en ekstern sensor.