EPN

BIB2740 Samtidslitteratur i formidlingsperspektiv Emneplan

Engelsk emnenavn
Contemporary literature in context of promotion
Studieprogram
Bachelorstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet gir en innføring i samtidslitteraturen og dens rolle i offentligheten så vel som for den enkelte leser i hennes livsverden. Formidling forstås innenfor emnet som praktisk erfaringsbasert kunnskap, avhengig av vurderingskompetanse og forståelse for litteraturens funksjoner og virkninger på individ og i samfunn. Emnet kombinerer formidlings- og litteraturteoretiske perspektiv med praktisk øvelse i ulike formidlingsformer. Fokus er på den aktuelle litteraturen i Skandinavia, men det åpner seg også mot verden. Emnet inkluderer både norsk og oversatt litteratur; skjønnlitteratur og sakprosa, så vel som film og bildekunst. Både formidlingshandlingen og litteraturen diskuteres med utgangspunkt i estetiske, litteratursosiologiske, mediekulturelle og etiske problemstillinger. Et viktig siktemål for undervisningen er å sette samtidslitteraturen i sammenheng med historien, så vel som aktuelle litterære, kulturelle og politiske tendenser og debatter.

Undervisningsspråk er norsk.

Anbefalte forkunnskaper

BIB2710 Kultur- og litteraturformidling

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper 

Studenten 

 • har kunnskap om samtidslitteraturens rolle i offentligheten og for enkeltmennesket 
 • har kunnskap om sentrale tema og tendenser i samtidslitteraturen,  
 • har god kjennskap til aktuell litteraturdebatt og -kritikk, herunder sentrale ideologiske og estetiske strømninger i samtiden 
 • har kunnskap om ulike formidlingsformer og -praksiser (for eksempel anmeldelse, bokprat, bokpod, litteraturarrangement)   
 • har forståelse for formidling som praktisk erfaringsbasert kunnskap  

Ferdigheter  

Studenten 

 • kan formidle samtidslitteratur i muntlig og skriftlig form (for eksempel skrive en artikkel tenkt publisert i et fagorgan og lese høyt for en forsamling
 • kan forberede og gjennomføre formidlingstiltak
 • kan reflektere over resepsjonen av samtidslitteraturen  
 • kan vurdere litteratur opp mot institusjonelle normer for aktualitet, relevans og kvalitet  

Generell kompetanse 

Studenten  

 • kan delta i diskusjon om samtidslitteraturen og utøve skjønnsmessige vurdering av litteratur  
 • kan gjennom bevissthet om sin egen rolle som formidler reflektere kritisk over formidlingen som teori og praksis

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene veksler mellom forelesninger, seminarer, studentpresentasjoner, selvstudium og praktiske øvelser relevante for formidling og vurdering. Emnet er praktisk rettet, og det forventes at studentene deltar aktivt i øvelser knyttet til emnet. Emnet er organisert i relevante temabolker som varierer fra semester til semester.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha følgende godkjente arbeidskrav:

 • Arbeidskrav 1: En praktisk muntlig formidlingsoppgave på 25 til 30 minutter pluss 15 minutter diskusjon internt ved utdanningen (bokprat, panelsamtale, bokpod, eller lignende). Oppgaven løses i gruppe på 4 – 6 personer

 • Arbeidskrav 2: Planlegge og gjennomføre et formidlingsarrangement (ikke utstilling) på et bibliotek eller en annen (fysisk eller digital) arena, i gruppe. Arrangementet skal ha et omfang som tilsier at dette er et selvstendig arrangement – anslagsvis 30- 45 minutter. Men dette vil avhenge av formidlingskontekst. Det skal skrives en felles rapport fra arrangementet på ca. 3 sider. Oppgaven løses i gruppe på 4 – 6 personer.  

 • Arbeidskrav 3: Studentene skal skrive en bokomtale, bokmelding eller kritikk (på maks 1000 ord) av en av pensumtekstene

Arbeidskravene må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen. Dersom ett eller flere arbeidskrav ikke blir godkjent gis det anledning til å kunne levere en forbedret versjon én gang innen angitt frist.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er en individuell muntlig eksamen. Eksaminering i ca. 20 - 25 minutter på grunnlag av pensum og en forberedt oppgave. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt. 

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av muntlig eksamen.