EPN

BIB2700 Brukere og systeminteraksjon Emneplan

Engelsk emnenavn
Users and system interaction
Studieprogram
Bachelorstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Informasjonssøk har alltid vært en sentral del av bibliotekarenes arbeid. Med introduksjon av weben og ulike mobile teknologier er søking nå også en hverdagslig aktivitet for de fleste personer i samfunnet. Samtidig kan informasjonsbehovene som brukere forventer å kunne løse ved hjelp av søkemotorer variere mye i størrelse og kompleksitet, og brukere er ikke alltid i stand til å løse disse på egen hånd. Dette emnet tar for seg hvordan informasjonsbehov kan oppstå i forskjellige kontekster, og hvordan informasjonssøkeatferd vil variere med informasjonsbehovet og brukergrensesnitt i søkesystemet. Atferden vil også påvirkes av faktorer som kontekst og brukermangfold. Emnet inkluderer grunnleggende prinsipper innen menneske-maskin-interaksjon (HCI), og fokuserer på interaksjon mellom brukere og søkesystemer.

Undervisningsspråk er norsk.

Forkunnskapskrav

BIB1500 Introduksjon til bibliotek- og informasjonsvitenskap, BIB1520 Informasjonssystemer 

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten 

  • kjenner sentrale teorier om informasjonsbehov og informasjonssøkeatferd 

  • kjenner relevante grunnprinsipper for menneske-maskin-interaksjon (HCI)

  • har inngående kjennskap til relevansbegrepet, og kan relatere dette til ulike typer informasjonsbehov og søkestrategier

  • forstår at brukere er mangfoldige

Ferdigheter 

Studenten 

  • kan anvende teorier om informasjonssøkeatferd for bedre å forstå ulike brukeres behov 

  • kan kommunisere hensiktsmessig med brukere med formål å avdekke informasjonsbehov 

  • kan evaluere bruken av relevante prinsipper for menneske-maskin-interaksjon i søkegrensesnitt 

Generell kompetanse 

Studenten

  • kan veilede forskjellige typer brukere basert på en vurdering og forståelse av deres informasjonsbehov

  • kan evaluere søkesystemer i kontekst av interaksjonsmekanismer og brukergrensesnitt

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen består av forelesninger og plenumsdiskusjoner. Studentene tilegner seg i tillegg stoffet ved selvstudium og et skriftlig arbeidskrav.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha følgende godkjente arbeidskrav:

En skriftlig individuell oppgave knyttet til teorier om informasjonssøkeatferd der formålet er å tilegne seg bedre kjennskap til et utvalg teorier (omfang: ca. 5 sider). 

Arbeidskravet må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen. Dersom det skriftlige arbeidskravet ikke blir godkjent, gis det anledning til å kunne levere en forbedret versjon én gang innen angitt frist. 

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er en skoleeksamen på 4 timer. 

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt. 

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F. 

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av besvarelsene. Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på de besvarelsene som er vurdert skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.