EPN

BIB2600 Vitenskapelig kommunikasjon og metode Emneplan

Engelsk emnenavn
Scholarly communication and methods of science
Studieprogram
Bachelorstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet introduserer forskningsprosessen, praksiser for vitenskapelig publisering og grunnleggende perspektiver på vitenskapelige metoder. Emnet gir studentene innsikt i teoretiske og metodiske verktøy, slik at de både i det videre studieløpet og senere kan bidra til å beskrive og utvikle praksisfeltet ved å gjennomføre undersøkelser av ulikt omfang. Samtidig utgjør vitenskapelig produsert kunnskap vesentlige deler av innholdet i alle typer bibliotek. Emnet skal derfor også gjøre studentene i stand til å forstå, vurdere og formidle vitenskapelige tekster. Studentene skal opparbeide seg innsikt i hva en forskningsprosess krever av planlegging, gjennomføring og rapportering, slik at de etter endt studieløp har et grunnlag for å bistå studenter og forskere i deres arbeid. Emnet gir et overordnet perspektiv på temaer som åpen vitenskap, bibliometri, publiseringsindikatorer og akademias profesjoner og disipliner.

Undervisningsspråk er norsk.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap  

Studenten  

 • har innsikt i kvantitative og kvalitative datainnsamlings- og analysemetoder
 • har en reflektert holdning til metoder, kildebruk og resultater 
 • har kunnskap om personvern og forskningsetiske retningslinjer   
 • har innsikt i vitenskapelig publisering og prinsippene for åpen vitenskap 
 • har genrekunnskap og innsikt i forskningsformidling   

Ferdigheter  

Studenten  

 • kan planlegge et selvstendig forskningsprosjekt basert på metoder og teorier som er relevante for feltet  
 • kan anvende samfunnsfaglige metoder og teori i arbeid med oppgaveløsning i sitt videre studieforløp 
 • kan gjennomføre enklere undersøkelser og analyser i sitt fremtidige arbeid i praksisfeltet 
 • kan vurdere og formidle vitenskapelig kunnskap

Generell kompetanse 

Studenten  

 • har en grunnleggende forståelse av hva en forskningsprosess innebærer av planlegging, gjennomføring og rapportering 
 • kan designe et forskningsprosjekt  
 • kan vurdere vitenskapsteoretiske, metodiske og etiske problemstillinger

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidsformene veksler mellom forelesninger, øvinger og selvstudium. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha følgende godkjente arbeidskrav:

En skriftlig gruppeinnlevering knyttet til vitenskapelig publisering (ca. 4-6 sider). 

Arbeidskravet må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen. Dersom arbeidskravet ikke blir godkjent, gis det anledning til å kunne levere en forbedret versjon én gang innen angitt frist.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er en individuell semesteroppgave med omfang på 12000-15000 tegn med mellomrom (skrifttype og skriftstørrelse: Arial/ Calibri 12pkt. Linjeavstand: 1,5). 

En student kan ved ikke bestått levere omarbeidet versjon av oppgaven til sensur én gang.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges. 

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av besvarelsene. Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på de besvarelsene som er vurdert skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene. 

Emneansvarlig

Nils Pharo