EPN

BIB1541 Profesjon og praksis Emneplan

Engelsk emnenavn
Profession and practice
Studieprogram
Årsstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap / Bachelorstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Praksis gjennomføres i løpet av 25 dager og består av: 

 • 22 dager der studentene skal utføre faglige arbeidsoppgaver i bibliotek eller andre informasjons- og kulturformidlende organisasjoner.
 • 3 dager av praksisperioden er til skriving av eksamensoppgaven. Dagene/tidene bestemmes av studenten og praksisstedet.

I forkant av praksisperioden undervises det i profesjonsteori og -etikk. I etterkant skal studentene se egen praksiserfaring i relasjon til 1. studieårs pensum og undervisning.

Undervisningsspråk er norsk.

Forkunnskapskrav

Minst 20 studiepoeng fra 1.studieår må være fullført og bestått før praksisplass blir tildelt.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap  

Studenten 

 • har kunnskap om profesjonenes rolle i dagens samfunn

 • har kunnskap om forskningens betydning i utviklingen av det bibliotekfaglige profesjonsfeltet

 • har kunnskap om bibliotekarprofesjonens etiske forankring

 • har innsikt i hverdagspraksisen ved bibliotek eller andre informasjons- og kulturformidlende organisasjoner

 • kan reflektere kritisk over nytteverdien av fagkunnskapen fra 1. studieår

Ferdigheter

Studenten

 • kan med utgangspunkt i egen praksiserfaring og 1. studieårs pensum og undervisning observere, analysere, planlegge og utføre profesjonsspesifikke arbeidsoppgaver i praksisfeltet

 • kan bruke fagkunnskapen fra 1. studieår til å analysere og diskutere ulike aspekter ved praksisutøvelsen

Generell kompetanse

Studenten

 • har praktiske erfaringer fra profesjonsfeltet (aktørkompetanse)

 • har et grunnlag for å kritisk vurdere sammenhengen mellom teori og praksis, profesjonsfeltets kunnskapsutvikling og etiske aspekter ved bibliotekarrollen (kommentatorkompetanse)

Arbeids- og undervisningsformer

Pensum i emnet leses i stor grad som selvstudium, men det gis en kortvarig undervisningsbolk om profesjonsteori og -etikk før praksisperioden starter. I praksisperioden forholder studentene seg til praksisstedets kontaktperson og følger gjeldende arbeidstider og vaktplaner. Etter praksisperioden gjennomføres et seminar for refleksjon og erfaringsutveksling

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne fremstille seg til eksamen må studenten ha gjennomført praksis (oppmøte og deltakelse i praksisstedets opplegg).  

Ved ekstraordinære omstendigheter kan det avtales at det gis alternative arbeidskrav som erstatning for deltakelse i hverdagspraksisen på praksisstedet. Arbeidskravene må være godkjente innen fastlagt frist for at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen. Dersom arbeidskravene ikke blir godkjente gis det anledning til å kunne levere en forbedret versjon én gang innen angitt frist.  

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er en en individuell skriftlig oppgave som innleveres i etterkant av praksisperioden. Besvarelsen skal ha et omfang på 10.000-12.000 tegn inkludert mellomrom. Skrifttype og skriftstørrelse: Arial/ Calibri 12pkt. Linjeavstand: 1,5. 

I eksamensbesvarelsen skal studentene relatere egen praksiserfaring til 1. studieårs pensum og undervisning. 

En student kan ved ikke bestått levere en omarbeidet versjon av oppgaven til sensur én gang.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Bestått / Ikke bestått

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av besvarelsene. Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på de besvarelsene som er vurdert skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.