EPN

BIB1530 Formidling og læring Emneplan

Engelsk emnenavn
Mediation and learning
Studieprogram
Årsstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap / Bachelorstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet gir en teoretisk og praktisk introduksjon til faglig formidlingsarbeid. Kjennskap til brukergrupper og publikum, institusjonelle rammer for formidling samt ulike formidlingspraksiser står sentralt. Utover dette har faget to hovedtema: Det ene vektlegger pedagogiske tilnærminger til undervisning, veiledning og formidling. Her står teorier om informasjonskompetanse og referanseintervjuet sentralt. Det andre inkluderer grunnleggende teorier om litteratur og kulturformidling, som resepsjonsteori (litteratur, leser og kontekst), og begreper som smak, kvalitet, vurdering og kanon. Grunnleggende forståelse av retorikk er felles for emnets to deler. Vi er innom i hvilken grad digitalisering påvirker læring, kunnskapsutvikling og kulturformidling. Et utvalg tekster inngår i pensum, og studentene får trening i å formidle dem fra lærings- og informasjonsteoretiske, så vel som litteratur- og kultursosiologiske perspektiv.

Undervisningsspråk er norsk.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om veiledning, undervisning, og formidling i en bibliotekfaglig sammenheng - tilpasset ulike målgrupper

 • kjenner til grunnleggende teorier om pedagogikk, veiledning samt fagdidaktikk, og hvordan informasjonskompetanse utvikles

 • kjenner til ulike former for formidling av litteratur, kultur og informasjon

 • kjenner til grunnleggende teorier om litteratur- og kulturformidling: resepsjonsteori (ulike lesemåter), retorikk (litteratur, leser og kontekst) og begreper som smak, kvalitet og vurdering og kanon

 • kjenne til skolebiblioteket, UH-bibliotek og deres undervisnings- og formidlingsoppdrag

 • kjenner til ulike aktører det er relevant å samarbeide med for å tilrettelegge for lærings- og formidlingsaktiviteter

Ferdigheter

Studenten

 • kan bruke pedagogisk og didaktisk kunnskap for å planlegge undervisning

 • kan gjennomføre en veiledningssamtale

 • kan vise grunnleggende retorisk forståelse og ferdigheter i praksis

 • kan se sammenhengen mellom materialet som formidles, mottakeren og konteksten.

 • kan gjennomføre og planlegge kulturformidlingsopplegg

 • kan vise grunnleggende vurderingskompetanse knyttet til formidling

Generell kompetanse

Studenten

 • kan formidle skriftlig og muntlig

 • kan samhandle med andre studenter om et faglig arbeid

 • kan vurdere andres arbeider

 • kan reflektere kritisk over bibliotekets rolle som formidlings- og læringsarena

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidsformene veksler mellom forelesninger, ulike skriftlige og muntlige formidlingspraksiser samt selvstudium.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha følgende godkjente arbeidskrav:

 • Arbeidskrav 1: Grupper på 4-5 skal sette opp en bokutstilling. Gruppen skal levere et refleksjonsnotat på ca 400 ord som gir en presentasjon av utstillingen.

 • Arbeidskrav 2: Grupper på 4-5 skal presentere (5 minutter) et faglig tema muntlig for medstudenter. Alle i gruppen skal delta i den muntlige presentasjonen.Hver gruppe skal gi tilbakemelding på minst to av presentasjonene. Deltagelse på seminar om muntlig formidling er obligatorisk.

Arbeidskravene må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen. Dersom et eller flere arbeidskrav ikke blir godkjent, gis det anledning til å kunne levere en forbedret versjon én gang innen angitt frist.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er en individuell hjemmeeksamen over en periode på 3 dager. Besvarelsen skal ha et omfang på 12000-15000 tegn inkludert mellomrom. Skrifttype og skriftstørrelse tilsvarende Arial / Calibri 12pkt. Linjeavstand: 1,5.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av besvarelsene. Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på de besvarelsene som er vurdert skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.