EPN

BIB1520 Informasjonssystemer Emneplan

Engelsk emnenavn
Information systems
Studieprogram
Årsstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap / Bachelorstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Informasjonssystemer er verktøy som henter inn, organiserer, lagrer, prosesserer og formidler informasjon. Slike system er sentrale verktøy for en bibliotekar som skal håndtere og tilgjengeliggjøre innhold og som formidlingsverktøy i møte med brukere. Emnet beskriver informasjonssystemets ulike bestanddeler, både «over» og «under» panseret, samt grunnleggende perspektiver på brukerinteraksjoner og gjenfinning. Studentene presenteres for tradisjonell kunnskapsorganisasjon og hvordan metadata, katalogisering og klassifikasjon inngår i og påvirker digitale informasjonssystemer. Emnet diskuterer også informasjonssystemets rolle i organisasjoner, samfunn og overfor brukere.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

 • grunnleggende forståelse for begrepene data og informasjon
 • kunnskap om forskjellige kategorier av informasjonssystemer, informasjonssystemenes funksjonalitet og deres rolle i organisasjoner, samfunn og ovenfor brukere
 • grunnleggende kunnskap om bibliografiske modeller
 • grunnleggende kunnskap om metadata og kunnskapsorganisasjon

Ferdigheter

 • diskutere og reflektere over sentrale begreper i faget
 • vurdere og sammenligne informasjonssystemer med hensyn til bruk og bruksverdi
 • jobbe praktisk med dokumenter, dokumentbeskrivelser og søking i systemer

Generell kompetanse

 • samarbeide med andre i prosjekter relatert til informasjonssystemer
 • grunnleggene digital kompetanse om informasjonssystemer
 • delta i faglige diskusjoner om informasjon og informasjonssystemer

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidsformene veksler mellom forelesninger, veiledning, øvelser, oppgaver, gruppearbeid og selvstudium.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha følgende godkjente arbeidskrav:

 • Arbeidskrav 1: Et skriftlig individuelt arbeid der studentene skal drøfte informasjonsbegrepet.
 • Arbeidskrav 2: Gruppeoppgave der studentene sammen og hver for seg utforsker dokumentbeskrivelser. Gruppen leverer en samlet rapport fra arbeidet.
 • Arbeidskrav 3: Et skriftlig individuelt arbeid der dokumentbeskrivelser utforskes videre.
 • Arbeidskrav 4: Hver student skal gi 3-4 andre studenter faglig begrunnede tilbakemeldinger på arbeidskrav 3.

Arbeidskravene har et samlet omfang på ca 10 sider og må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen. Dersom et eller flere arbeidskrav ikke blir godkjent, gis det anledning til å kunne levere en forbedret versjon én gang innen angitt frist.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er en skoleeksamen på 4 timer.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av besvarelsene. Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på de besvarelsene som er vurdert skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.