EPN

BIB1510 Samlinger, medier og sjangre Emneplan

Engelsk emnenavn
Collections, media and genres
Studieprogram
Årsstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap / Bachelorstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Et bibliotek har tradisjonelt hatt samlingen som en helt sentral del av virksomheten. Hva denne samlingen består i og hvordan den utvikles, tilgjengeliggjøres og formidles, har endret seg gjennom tidene. Samfunnsendringer, den teknologiske utviklingen og nye brukerbehov påvirker innhold og tilbud i bibliotek (folke-, skole- og fag- og forskningsbibliotek) og andre institusjoner der samlinger står sentralt. Medier og sjangere har noen egenskaper som er varige, mens andre egenskaper er i kontinuerlig endring, og skaper utfordringer og muligheter for bibliotekene. Den som arbeider i et bibliotek, trenger innsikt i hva som er institusjonens og samlingens fremste funksjoner og mål, og bør kunne prioritere innholdet i samlingen og andre tilbud ut fra de overordnede målene. Bibliotekarer og andre kultur- og informasjonsarbeidere må forstå og kunne problematisere sammenhengene mellom medier og sjangere, teknologier og bruksmåter, behov og resepsjon. Å reflektere over og problematisere slike sammenhenger er sentralt i emnet. I emnet ses innholdet i bibliotek - med vekt på samlinger, medier og sjangere - i lys av mediehistorie og sjangerteori. Det legges vekt på spørsmålene om hva bibliotekene skal tilby brukerne og hva medieutviklingen, særlig med digitalt materiale, krever av nye praksiser i bibliotekene. I undervisningen diskuterer vi temaer som digitalisering, åpen tilgang, sjangerforståelse, samlingsutvikling, strømmetjenester og elektronisk publisering.

Undervisningsspråk er norsk.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten

 • har innblikk i teorier og prinsipper for utvikling av fysiske og digitale samlinger i ulike typer bibliotek
 • har kjennskap til hovedtrekk ved den mediehistoriske utviklingen og hvordan nye teknologier påvirker samfunnet generelt og biblioteket spesielt
 • har oversikt over ulike sjangere i forskjellige medier

Ferdigheter

Studenten

 • skal ha en kritisk, vurderende innstilling til ulike samlingers funksjoner og mål i gitte kontekster, og kan vurdere en samling ut fra kvalitet og relevans
 • kan se et medium i historisk perspektiv, forklare hva som er viktige kjennetegn ved mediet, og drøfte hvordan mediet er gjort tilgjengelig i biblioteket
 • kan presentere en selvstendig problemstilling innen emnet medier, sjangere og samlinger, forklare hvorfor problemstillingen er relevant og viktig, og skissere svar på problemstillingen
 • kan presentere en sjanger og utfordringer ved sjangerinndelinger på en interessevekkende og kunnskapsrik måte

Generell kompetanse

Studenten

 • kan delta i faglige diskusjoner om og foreta selvstendige vurderinger knyttet til samlingsutvikling, medier og sjangere.

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidsformene veksler mellom forelesninger, gruppearbeid tilknyttet arbeidskravene, selvstendig arbeid med arbeidskravene, studentpresentasjoner og selvstudium. Perioder med forelesninger veksler med perioder med gruppearbeid eller selvstendig arbeid.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha følgende godkjente arbeidskrav:

 • Arbeidskrav 1: Gruppeoppgave som resulterer i en muntlig presentasjon (5-10 min.) fra hver gruppe.
 • Arbeidskrav 2: Individuell skriveoppgave (3 sider).
 • Arbeidskrav 3: Gruppearbeid som resulterer i en innlevering (maks. 12 lysbilder).
 • Arbeidskrav 4: Gruppearbeid og hverandrevurdering. Hver gruppe lager en figur/illustrasjon med en forklarende tekst på en halv side.

Arbeidskravene må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for at studenten skal kunne framstille segtil eksamen. Dersom et eller flere arbeidskrav ikke blir godkjent, gis det anledning til å kunne levere en forbedret versjon én gang innen angitt frist. 

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er en individuell mappe som inneholder to deler: Arbeidskrav 2 og 4. På bakgrunn av tilbakemeldingene som er gitt på arbeidskravene skal studentene individuelt utvide, revidere og forbedre de to tekstene som skal inn i eksamensmappa. Arbeidskrav 2 skal forlenges til 4 sider og arbeidskrav 4 til 3 sider. Skrifttype og skriftstørrelse: Arial/ Calibri 12pkt. Linjeavstand: 1,5.

En student kan ved ikke bestått levere omarbeidet versjon av mappen til sensur én gang.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemiddel tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F. 

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av besvarelsene. Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på de besvarelsene som er vurdert skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.