EPN

BIB1500 Introduksjon til bibliotek- og informasjonsvitenskap Emneplan

Engelsk emnenavn
Introduction to library and information science
Studieprogram
Årsstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap / Bachelorstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

I emnet presenteres og diskuteres bibliotek- og informasjonsvitenskap som selvstendig fagområde. Emnet gir en introduksjon til de faglige, profesjonelle og institusjonelle tradisjonene bibliotek- og informasjonsvitenskapen springer ut av, og presenterer sentrale begreper, faglige diskusjonstema og viktige utfordringer i samtid og framtid. Emnet gir en innføring i bibliotekarens arbeidsområder, samt bibliotekenes historie og mandat.

Undervisningsspråk er norsk.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten 

 • har kunnskap om hovedtrekk ved bibliotek- og informasjonsvitenskap
 • kjenner til sentrale fagbegreper
 • har kunnskap om bibliotekarens rolle og arbeidsområder
 • har grunnleggende kunnskap om bibliotekenes historiske utvikling
 • kjenner sentrale utviklingstrekk og utfordringer på det bibliotek- og informasjonsfaglige feltet

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende faglige begreper i vurdering av bibliotekfaglige problemstillinger
 • kan delta i en faglig diskusjon om bibliotek- og informasjonsfaglige tema

Generell kompetanse

Studenten

 • er fortrolig med en akademisk arbeidsmåte
 • har erfaring med å delta i gruppearbeid
 • kan reflektere kritisk over faglig litteratur og diskusjoner som angår profesjon og praksis

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet organiseres som en innledende bolk 1. semester, med forelesninger (på skandinaviske språk), selvstudium, gruppearbeid og besøk ved bibliotek eller andre aktuelle institusjoner.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha følgende godkjente arbeidskrav:

 • Arbeidskrav 1: Et gruppearbeid som presenteres muntlig (5-10 minutter).
 • Arbeidskrav 2: Hverandrevurdering av kort tekstlig bidrag (ca. 300 ord). 

Arbeidskravene må være gjennomførte og godkjente innen fastlagt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen. Dersom et eller flere arbeidskrav ikke blir godkjent, gis det anledning til å kunne levere en forbedret versjon én gang innen angitt frist.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er en skriftlig individuell oppgave med et omfang på ca. 12.000 tegn, inkludert mellomrom. Skrifttype og skriftstørrelse: Arial/ Calibri 12pkt. Linjeavstand: 1,5.

En student kan ved ikke bestått levere omarbeidet versjon av oppgaven til sensur én gang.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemiddel tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Bestått-Ikke bestått

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av besvarelsene. Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på de besvarelsene som er vurdert skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.