EPN

BEPE7200 Kompetanse, planlegging og utvikling Emneplan

Engelsk emnenavn
Competence, Planning and Development
Studieprogram
Læring i arbeidslivet - Bedriftspedagogikk
Omfang
15 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Innhold og læringsaktiviteter er knyttet til analyse av kompetansebehov, organisering av kompetansekartlegging samt planlegging og gjennomføring av opplæring og læringstiltak.

Forkunnskapskrav

Ingen info

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten har

 • kunnskap om metoder for å kartlegge og analysere kompetansebehov
 • kunnskap om yrkespedagogisk og yrkesdidaktisk planlegging og utvikling, gjennomføring og vurdering
 • kunnskap om realkompetansevurdering

Ferdigheter

Studenten kan

 • utvikle team ved å lede og delta i gruppeprosesser
 • analysere behov for endret kompetanse og ny læring
 • formulere strategiske og operative mål for kompetanseutvikling
 • planlegge, gjennomføre og vurdere hensiktsmessige læringstiltak

Generell kompetanse

Studenten kan

 • analysere kompetansebehov og kompetansekrav i virksomheten sett i forhold til nåværende produksjon/tjenesteyting og framtidige utfordringer
 • bruke digitale verktøy i lærings- og utviklingsprosess

Innhold

 • Roller og kommunikasjon i ulike typer grupper
 • Kartlegging av medarbeideres kompetanse og læringsbehov på arbeidsplassen
 • Analyse av kompetansebehov og kompetansekrav i bedriften/virksomheten
 • Planlegging, gjennomføring og vurdering av tiltak for læring og utviklingstiltak
 • Bruk av innovative og kreative metoder og digitale verktøy i lærings- og utviklingsarbeid

Arbeids- og undervisningsformer

Se punkt om Arbeids- og undervisningsformer i programplanen.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

 • Oppgave 1: Vurdere kompetansebehov og planlegge opplæring i egen virksomhet.  Skriftlig dokumentasjon, individuell eller i grupper på to til fem studenter. Omfang: 1000 til 2000 ord.
 • Oppgave 2: Sammenligne og vurdere hvordan Kompetanse, planlegging og utvikling finner sted i ulike virksomheter. Skriftlig gruppeinnlevering. Omfang: 1000 til 3000 ord.

Arbeidskrav som ikke blir godkjent kan omarbeides én gang.

Faglig aktivitet med krav om deltakelse

Det er krav om 80 % obligatorisk deltakelse på fellessamlinger for å kunne gå opp til eksamen. Fravær ut over 20 % må kompenseres etter avtale med faglærer.

Vurdering og eksamen

Mappen består av begge arbeidskravene og et refleksjonsnotat knyttet til det faglige innholdet og teorien i emnet. Omfang på refleksjonsnotatet: 1500 til 2000 ord.

Ny/utsatt eksamen

 • Ved ny og utsatt eksamen leveres omarbeidet versjon av eksamensmappen.
 • Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet - storbyuniversitetet

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt

Vurderingsuttrykk

Eksamen vurderes til bestått/ ikke bestått.

Sensorordning

En intern sensor. Tilsynssensor evaluerer vurderingsformer og vurderingsprosesser i studieprogrammet.