EPN

BEPE7100 Grunnleggende metodikk i kommunikasjon og opplæring Emneplan

Engelsk emnenavn
Basic Methodology for Communication and Training
Studieprogram
Læring i arbeidslivet - Bedriftspedagogikk
Omfang
15 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

BEPE 7100 handler om grunnleggende yrkespedagogikk og didaktikk for læring av praktiske arbeidsoppgaver. I dette inngår utvikling av ferdigheter i formidling.

Forkunnskapskrav

Ingen info

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten har

 • kunnskap om hva som fremmer kommunikasjon og et trygt og utfordrende arbeids- og læringsmiljø
 • kunnskap om sentrale dokumenter knyttet til opplæring
 • kunnskap om yrkesdidaktikk og voksnes læring

Ferdigheter

Studenten kan

 • utvikle et arbeids- og læringsmiljø som er trygt og utfordrende
 • planlegge, gjennomføre og vurdere opplæring på arbeidsplassen
 • anvende pedagogiske/didaktiske prinsipper i opplæring på arbeidsplassen

Generell kompetanse

Studenten kan

 • formidle fagstoff som er relevant for yrket
 • gjennom faglig innsikt, engasjement og formidlingsevne stimulere til læring på arbeidsplassen
 • bidra til kompetanseutvikling på arbeidsplassen

Innhold

 • Planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning og erfaringsbasert læring
 • Observasjon og tilbakemelding
 • Kommunikasjon og samarbeidslæring
 • Veiledning i arbeids- og læringsprosesser
 • Vurdering
 • Sentrale dokumenter for opplæring

Arbeids- og undervisningsformer

Se punkt om arbeids- og undervisningsformer i programplanen.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

 • Oppgave 1: Instruksjons- og undervisningsøvelse som dokumenteres i individuelt skriftlig refleksjonsnotat. Omfang: 300 til 500 ord
 • Oppgave 2: Planlegge undervisning med vekt på arbeidsbeskrivelse, kompetansekrav, læreforutsetninger og læringsplan. Skriftlig gruppeoppgave. Omfang: 2000 til 2500 ord
 • Oppgave 3: Utvikle oppgave til bruk ved læring og sluttvurdering. Dokumentasjon: Muntlig presentasjon (15 til 30 min), inkludert kort skriftlig notat (200 til 500 ord) eller multimodal presentasjon av opplegget (omfang avtales med faglærer)

Arbeidskrav som ikke blir godkjent kan omarbeides én gang.

Faglig aktivitet med krav om deltakelse

Det er krav om 80 % obligatorisk deltakelse på fellessamlinger for å kunne gå opp til eksamen, fravær ut over 20 % må kompenseres etter avtale med faglærer.

Vurdering og eksamen

Mappeeksamen består av to utvalgte arbeidskrav og et refleksjonsnotat knyttet til det faglige innholdet og teorien i emnet. Omfang på refleksjonsnotatet: 1500 til 2000 ord.

Ny/utsatt eksamen

 • Ved ny og utsatt eksamen leveres omarbeidet versjon av eksamensmappen.
 • Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet - storbyuniversitetet.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt

Vurderingsuttrykk

Eksamen vurderes til bestått/ ikke bestått.

Sensorordning

En intern sensor. Tilsynssensor evaluerer vurderingsformer og vurderingsprosesser i studieprogrammet.