EPN-V2

BEPE1700 Grunnleggende programmering Emneplan

Engelsk emnenavn
Fundamentals of programming
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg
Bachelorstudium i ingeniørfag - energi og miljø i bygg
Omfang
5 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet tar sikte på å gi studenten en innføring i programmering i Python. Studentene får en innføring i programstruktur og uttrykk, variabler, tekster, operatorer, funksjoner, arrayer, bruk av løkker.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen utover opptakskrav.

Forkunnskapskrav

Ingen utover opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kan:

 • forstå problemløsning ved hjelp av programmering
 • kjenne til innebygd funksjonalitet i programmeringsspråket
 • ha grunnleggende kjennskap til programmering med bruk av datastrukturer, funksjoner, og vektoriserte beregninger

Ferdigheter

Studenten kan:

 • skrive programmer for å løse gitte problemstillinger
 • dele opp et større problem i flytdiagrammer
 • lage løsninger for virkelige problemer på en datamaskin med brukerinteraksjon, plot, animasjoner og lagring/lesing av data
 • finne og rette feil i egne programmer samt være i stand til å sette seg inn i andres kildekode.
 • dra nytte av eksterne biblioteker i egen kildekode

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • bruke Python til å løse relevante problemstillinger innen sitt fagfelt
 • tilegne seg og ta i bruk ny programmeringskunnskap

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og øvinger.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen: 

 • 2 av 4 obligatoriske øvingsoppgaver.
 • Et refleksjonsnotat

Vurdering og eksamen

Indviduell skriftlig flervalgsprøve på 3 timer under tilsyn.

Eksamensresultat kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle trykte og skrevne hjelpemidler.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.