EPN

BAPD3910 Bacheloroppgave Emneplan

Engelsk emnenavn
Bachelor Project
Studieprogram
Bachelorstudium i produktdesign
Omfang
30 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Bacheloroppgaven i Produktdesign går ut på å demonstrere forståelse og kompetanse innen designfaget gjennom å definere, utvikle og ferdigstille et innovativt designprosjekt.

Prosjektet forventes realisert ut ifra en grundig utforskning og eksperimentering, og skal kontekstualiseres/posisjoneres i forhold til tiltenkt bruker, bruksområde, konkurrentlandskap og kommersielt marked.

Det forventes at studenter demonstrerer bevissthet i forhold til  bærekrafts spørsmål og/eller miljøvennlighet knyttet til sine prosjekter.

Forkunnskapskrav

Fullført og bestått 1. studieår, og opptjent minst 130 studiepoeng. (Eller tilsvarende).

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne forventes studenten å ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

· bruker hensiktsmessige metoder for innhenting og analyse av relevant informasjon til prosjektet. (F.eks eksisterende produkter, markedsaktører, materialer, referanselitteratur, produsenter m.m.)

· kjenner til og forstår økonomiske begreper og hvordan metoder fra markedsføringsfaget kan anvendes som redskap i produktdesignprosessen

· kjenner til designfaglige begreper, teorier, forskning og metodikk og evner å anvende disse på relevant vis.

· kjenner til og redegjør for yrkesetiske og faglige problemstillinger knyttet til marked, opphavsrett og personvern.

· har grunnleggende kunnskap om kommunikasjon innen design og marked

· kjenner til og forstår bruken av Universell Utforming, og evner å anvende dette etter behov.

 

Ferdigheter

Studenten kan

·       anvende kreativitet og nytenking i prosess og designløsning

·       analysere markedsmuligheter og forstår konkurranselandskapet

·       definere og gjennomføre et designprosjekt inkludert handlingsplan og tidslinje

·       utvikle et produkt med merkevarestrategi i samsvar med egen problemstilling

·       kommunisere og presentere prosjektet, skriftlig og muntlig

·       arbeide selvstendig, bevisst og eksperimenterende med materialitet, estetikk, form og funksjon

·       beskrive og anvende hensiktsmessige materialer og produksjonsmetoder

·       benytte seg av relevant teori, metoder og forskning

·       evaluere behov for inkluderende løsninger, universell utforming og/eller andre tilpasninger, og implementere disse etter behov

·       vise til referansepersoner, kilder og henvisninger i henhold til lovverket og akademiske konvensjoner

·       kontekstualisere designløsningen sin i et bærekraftig og globalt samfunnsperspektiv

 

Generell kompetanse

Studenten

·      kan kontekstualisere sitt virke som designer og forstår hvordan dette bidrar i samfunns- og bærekraftperspektiv

·      behersker designprosesser og metoder for å arbeide med eksperimenterende og innovative løsninger

·      kan arbeide selvstendig og behersker ledelse av eget prosjekt

·      behersker å utveksle synspunkter og erfaringer med ressurspersoner og ulike fagmiljø for å fremme faglig utvikling

·      kan reflektere over sin egen utvikling i læreprosessen og justere denne under veiledning

Innhold

I bacheloroppgaven skal studentene gjennomføre, dokumentere og presentere et designprosjekt hvor de tar ansvar for egne valg og benytter seg av den kompetansen som er bygget opp gjennom hele studieforløpet. Kandidater forventes å videreutvikle seg gjennom dette arbeidet; å vise at de behersker designprosessen, og at viser sitt kompetansenivå som produktdesignere.

Arbeids- og undervisningsformer

Bacheloroppgaven gjennomføres som gruppearbeid eller på individuell basis.

Dette foregår gjennom selvstudium, workshops, veiledning og milepælsmøter.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

• Forundersøkelse med beskrivelse av prosjektretning

• Detaljert  prosjektbeskrivelse

• Minimum 80% deltagelse på forelesninger, workshops, milepælsmøter og veiledninger

• Refleksjonsnotat

• Individuell eller gruppevis levering av materiell til digital katalog/presentasjon av prosjektet i en offentlig sammenheng

Vurdering og eksamen

Mappevurdering med følgende mappekrav:

Del 1 Produkt

• Produkt

• Dokumentasjon av det utarbeidete produktet

• Dokumentasjon av designprosessen inkludert sammendrag av prosjektbeskrivelsen

• Poster

 

Det gis en foreløpig karakter på bacheloroppgaven, del 1. Kandidater som vurderes til karakteren F (ikke bestått) på dette kan ikke framstilles til muntlig presentasjon. Eksamensresultat på del 1 kan påklages.

 

Del 2 Muntlig presentasjon

Muntlig presentasjon av prosjekt for sensorer (kan være åpen for veiledere, studenter og inviterte gjester). Etter  muntlig presentasjon, del 2, kan karakteren justeres opp eller ned med inntil én karakter. Vurdering av muntlig presentasjon kan ikke påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Prosjektet sensoreres av en intern og en ekstern sensor.