EPN

BAPD3100 Kritisk refleksjon i designpraksis Emneplan

Engelsk emnenavn
Critical reflection in design practice
Studieprogram
Bachelorstudium i produktdesign
Omfang
20 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

I dette emnet har studentene anledning til å fordype seg innenfor ett eller flere områder innenfor designfaget. I emnet skal studenten planlegge og gjennomføre en kreativ design- og utviklingsprosess fortrinnsvis med fokus på brukernes behov, ønsker og krav. Kritisk refleksjon og dialog med målgruppene er en viktig del av prosjektarbeidet, med jevnlige brukerpresentasjoner/brukertester gjennom emnet.

Forkunnskapskrav

Kompetanse tilsvarende bestått 1. 2 og 3. semester eller tilsvarende.

Læringsutbytte

Etter gjennomføring av emne har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap 

Studenten

 • skal kunne gjennomføre en kompleks designprosess med tilhørende designfaglig fordypning i et internasjonalt og bærekraftig perspektiv

 • skal kunne relevante metoder og verktøy innen valgt designpraksis.
 • skal systematisk utforske estetikk, funksjonalitet, materialteknologi og tilvirkningsmetoder innen valgt designpraksis.
 • skal kunne gjennomføre kritiske refleksjoner i forhold til eget arbeid.

Ferdigheter

Studenten

 • skal kunne identifisere og beskrive relevans for valgt prosjekt

 • skal ved hjelp av kreativitet og dialog med interessenter kunne utvikle innovative produkter og løsninger.
 • skal vise hvordan brukere, interessenter og fag/ressursmiljø involveres i prosjektet.
 • skal kunne beherske digitale og analoge verktøy som utviklings-, kommunikasjons-, og presentasjonsverktøy.

 • skal gjennom fremstilling av fysiske og digitale modeller/prototyper, føre en diskusjon som viser dyp innsikt innen valgt designpraksis

Generell kompetanse

Studenten

 • behersker kritisk refleksjon i et lokalt og internasjonalt perspektiv.
 • fremstår gjennom prosjektarbeid som en nyskapende designstudent med dybdekunnskap innen valgt område.
 • behersker bygging av relevante nettverk
 • er i stand til å kommunisere med involverte aktører, brukere og publikum
 • kan dele sine erfaringer og kunnskap med andre studenter og delta i diskusjoner i fagmiljøet
 • kan reflektere over sin egen utvikling i læreprosessen

Innhold

I emnet BAPD3100 har studenten anledning til å fordype seg innenfor ett eller flere områder innenfor produktdesignfagene. De skal gjennomføre et designprosjekt med en helhetlig prosess og tilegne seg særlig kunnskap og erfaring innenfor valgt fordypning. Utprøvninger og brukertester gjennomføres iterativt og bør lede til realiserbare innovative produkter. Studentene oppfordres til å oppsøke eksterne ressurspersoner i prosjektet.

Fordypningen kan inngå som en forberedelse for den kommende Bacheloroppgaven.

Studenten har mulighet til å velge ekstern praksis i inntil to dager pr uke gjennom emnet. Praksisplassen må være i et eksternt fagmiljø og studenten er selv ansvarlig for å finne relevant praksisbedrift og å gjøre avtale om praksisoppholdet. Bedrift og avtale må forhåndsgodkjennes av emneleder / instituttet. 

Arbeids- og undervisningsformer

Selvstendig arbeid; individuelt eller i mindre grupper. 

Workshops, forelesninger, bedriftsbesøk og veiledning knyttet til valgt fordypning. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • Reflektere over læring i prosjektet
 • Godkjent prosjektbeskrivelse (individuelt eller i  mindre gruppe)

Vurdering og eksamen

Mappevurdering med følgende mappekrav:

o   dokumentasjon av designprosessen; maks 3500 ord.

o   dokumentasjon av produkt; fungerende prototyp med tilhørende beskrivelser.

Medium og form avhenger av valgt fordypning.  

Begge mappekrav må være bestått (karakter E eller bedre) for å få bestått eksamen i emnet.

Eksamensresultat kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

To interne sensorer. Ekstern sensor brukes jevnlig.