EPN

BAPD3000 Dynamisk prosjektledelse Emneplan

Engelsk emnenavn
Dynamic Project Leadership
Studieprogram
Bachelorstudium i produktdesign
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

"Prosjekt Designkontor" involverer alle 3 klassetrinn på BA studiet, dette emnet er lederskapsdelen.  Studentene får presentert oppdrag fra eksterne aktører. De etablerer lederteam på 2-4 medlemmer. Hovedoppgaven deres er planlegging og gjennomføring av et eksternt oppdrag. De får 6-10 studenter fordelt fra 1. og 2. år som medarbeidere. Lederteamet har ansvar for at designkontoret fungerer optimalt og at oppdraget blir gjennomført og presentert etter avtalte forutsetninger fra oppdragsgiverne.

Forkunnskapskrav

Kompetanse tilsvarende bestått 1. 2. og 3. semester eller tilsvarende.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap

Studenten behersker dynamisk prosjektledelse herunder

 • prosjektplanlegging
 • budsjettkontroll
 • jobbe i prosjektteam
 • klientkontroll
 • løsning av kreative utfordringer

Ferdigheter

Studenten

 • kan koordinere og kommunisere eget prosjekt
 • kan styre og vurdere økonomien i et prosjekt
 • kan håndtere ledelsesaspekter i prosjektet - herunder oppgavefordeling og kompetansekrav
 • kan håndtere konflikter
 • kan håndtere klienter

Generell kompetanse

Studenten kan

 • lede og kommunisere i et designprosjekt som ivaretar etikk og personvern
 • forstå styrker og svakheter i prosjekter
 • reflektere over sin egen utvikling i læreprosessen og justere denne under veiledning
 • lede innovasjonsprosesser innen design
 • bidra til bærekraftige designløsninger

Innhold

De vil bli undervist i prosjektarbeidsmetodikk.  Studentene får undervisning i de ulike fasene og rundt utfordringene i prosjektarbeid. Arbeidet skal resultere i en prosjektrapport som beskriver de ulike fasene og utfordringene i et prosjekt. 3BA studenter skal fungere som prosjektledere i gruppene.

Arbeids- og undervisningsformer

Det vil bli underviset i forskjellige former for prosjektledelse og de typiske utfordringer som oppstår i denne type arbeid. Studentene avslutter emnet med eksamensleveranse av en oppsummerende prosjektbeskrivelse som skal redegjør for prosjekts faser og resultater. Sisteårsstudentene spiller lederrollen i hver gruppe.

For utveklsingsstudenter som gjester hos OsloMet i dette semesteret, uten tidligere erfaringer fra Prosjekt Designkontor kan det være ønskelig at disse intar rollen som eksterne konsulenter. Hvordan kan internasjonale perspektiv og innsikt fra andre kulturer anvendes for å styrke måten gruppen møter designutfordringer?

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav løses av lederene i gruppen, er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • En skriftlig oppgave som relaterer seg til kunderapporten som designkontoret lager i fellesskap, hvor 3. årsstudentene har ansvar for gjennomføring
 • En skriftlig refleksjon over prosjektgjennomføringen som leveres før muntlig eksamen

Vurdering og eksamen

Muntlig presentasjon i gruppe hvor alle gruppens medlemmer bidrar.

Presentasjonen skal vise at studentene har kjennskap til prosjektorganisering og hvilke utfordringer som kan oppstå i prosjekter.

Eksamensresultat kan ikke påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

To interne sensorer