EPN

BAPD2210 Kulturforståelse og kommunikasjon Emneplan

Engelsk emnenavn
Cultural understanding and Communication
Studieprogram
Bachelorstudium i produktdesign
Omfang
20 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Dette emnet ser på hvordan å være mer bevisst og ansvarlig i forhold til kulturelle aspekter når vi arbeider som designere. Emnet utforsker hvordan en slik bevisstgjøring kan informere og danne grunnlaget for utvikling av designprosjekter og deres løsninger. Studenter gis en generell kulturforståelse ved å tilnærme objekter og design som forskjellige former for kulturelle uttrykk, samt å se nærmere på designarbeid og dets roller i de større kulturelle kontekster og samfunnsperspektiv. Emnet tar sikte på å gi studenter kunnskaper og erfaringer i å analysere de forskjellige kulturelle landskapene som produkter er del av, samt hvordan disse igjen påvirker designprosesser. Emnet utforsker også kommunikasjon og viktigheten av dette i designprosesser, produkter og formidling.

Forkunnskapskrav

Kompetanse tilsvarende bestått 1. studieår eller tilsvarende.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap

Studenten

 • kan se sin profesjon i en kulturell kontekst og i et samtidsperspektiv
 • kjenner til problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innen kulturforståelse, kommunikasjon og presentasjon. Herunder aktuelle teorier som; semiotikk, designetnografi, emosjonell design og bærekraftig design
 • har kulturell og adaptiv kunnskap

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende teori og kulturforståelse i egen designprosess
 • behersker kulturell og sosial fleksibilitet i møte med andre kulturer - så vel lokale og globale som etniske.
 • kan planlegge og gjennomføre en strategisk designprosess
 • kan anvende kreativitet og innovasjon innenfor eget fagområde ved bevisst bruk av estetiske virkemidler og realisering av konsept
 • behersker relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer og kan kommunisere sitt arbeid i (2D og 3D)
 • kan velge egnet kommunikasjonsmedium til en valgt mottagergruppe, og reflektere rundt formidling
 • kan anvende ulike brukerperspektiver i analyse og utvikling av design samt relevante uttrykksformer for kommunikasjon
 • kan benytte teorier og verktøy fra design research som designetnografi, kartlegging, semiotikk og emosjonell design i utviklingen av et produkt
 • Kan reflektere rundt bærekraft og inkludere dette som del av sin designprosess
 • mestrer skriftlig og muntlig presentasjon og argumentering

Generell kompetanse

Studenten

 • behersker å bruke ressurspersoner og samarbeide med andre profesjonsutøvere både tverrfaglig og innen egen yrkesgruppe for å fremme faglig utvikling
 • har forståelse for og kan reflektere over designerens rolle i sammenhengen mellom profesjon, næringsliv og samfunn.
 • kan navigere og interagere i et internasjonalt og flerkulturelt klassemiljø
 • har forståelse for kravet om personvern i alle sammenhenger
 • kan delta i innovative prosesser med ny teknologi ved å lære og tilpasse seg nye måter å jobbe på
 • behersker grunnleggende engelsk designfaglig terminologi og kan anvende denne i designprosessen.

Innhold

Emnet gir kunnskap og innsikt i bruk av kommunikasjon og kulturforståelse i forhold til et gitt designprosjekt. Studenter lærer å kommunisere med semantiske verktøy, samt gjennom muntlig og visuell kommunikasjon. Det gis innføring i forskjellige kommunikasjonsmetoder, presentasjonsteknikk, samt hvordan å nå en bestemt målgruppe. Emnet omfatter litteratur om designetnografi, kartlegging, bærekraft, samt design av presentasjonsmateriale og kommunikasjon. Emnet konkluderer med utvikling av et produkt, en rapport og tilhørende kommunikasjonsmateriale.

Arbeids- og undervisningsformer

Individuelt arbeid eller i gruppe  på inntil tre personer, forelesninger, workshops, presentasjon og diskusjon, litteraturstudier og research.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • Deltagelse på organiserte workshops.
 • Holde en muntlig presentasjon av prosjektet ved hjelp av egnede medier.
 • Reflektere over læring i prosjektet.

Vurdering og eksamen

Mappevurdering individuell eller i gruppe på inntil tre personer, med følgende mappekrav i prosjektrapporten:

 • Omfang på mappe; en student maks. 35 sider, gruppeoppgave to studenter maks. 40 sider, gruppeoppgave tre studenter maks. 45 sider. Vedlegg kommer i tillegg.
 • Prosessdokumentasjon i form av bilder, grafikk, tekst og andre medier, med argumentasjon for utvikling og valg.
 • Resultat fra designprosjekt.
 • Argumentasjon for valg og gjennomføring av den muntlige presentasjonen (som gjennomføres som arbeidskrav).
 • Diskusjon og analyse av hvordan/hva produktet du har laget kommuniserer, på hvilken måte og til hvem.

Alle deleksamener i mappen må være bestått (karakter E eller bedre) for å få bestått eksamen i emnet.

Eksamensresultat kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

To interne. Ekstern sensor brukes jevnlig.