EPN

BAPD2100 Menneske og funksjon - produkt og metode Emneplan

Engelsk emnenavn
Human Factors and Function - Product and Methods
Studieprogram
Bachelorstudium i produktdesign
Omfang
20 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Design bør omfatte en menneskesentrert tilnærming for å skape noe nytt; der både helhet og detaljer spiller sammen for å kunne gi opplevd verdi for brukere. I dette emnet fokuseres det på brukere og brukersituasjoner, og hvordan å omsette deres behov til sentrale funksjoner i selve brukeropplevelsen. Emnet hviler især på to hovedfokusområder; bærekraft og inkluderende design. 

Forkunnskapskrav

Bestått emne BAPD1100, BAPD1020 og BAPD1300 eller tilsvarende.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap

Studenten

 • kjenner til de mest vesentlige prinsippene for universell utforming og tilsvarende, bruker/menneske-orientert design, brukermedvirkning og samskaping.
 • kjenner til teori og prinsipper for bærekraftig design

Studenten kjenner til designmetodikk, herunder

 • brukersentrert produktdesign
 • divergent og konvergent tenkning
 • metoder for å analysere behov og problemområder knyttet til bruk av produkter og systemer - begrepet brukerinnsikt
 • anvendelse av ulike modelltyper gjennom designprosessen (prinsipp- funksjon- mock-up-prototyp-)

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge og gjennomføre en designprosess
 • kan videreutvikle ferdighetene i modellbygging og materialisering av ideer, 3D-modellering, dokumentasjon og presentasjon og bruk av kunnskapsdatabaser og vitenskapelige søk
 • kan definere problemer og utvikle løsningsforslag med høy grad av brukerinvolvering
 • behersker å tilegne seg kunnskap og erfaring med å sortere og trekke ut essens i research/analyse - materiale
 • behersker konstruksjon, modellbygging og overflatebehandling
 • behersker å bygge videre på kunnskap og forståelse av materialer og materialegenskaper, samt produksjon og industrielle prosesser

Generell kompetanse

Studenten

 • har forståelse for, og praktisk erfaring i å håndtere samspillet mellom bruker, miljø og produkt i en designprosess
 • beherske å utveksle synspunkter og erfaringer med ressurspersoner og ulike fagmiljø for å fremme faglig utvikling
 • kan reflektere over egen utvikling i læreprosessen og justere denne under veiledning
 • kan beskrive og diskutere etiske utfordringer i møte mellom design, teknologi og samfunn innen tema om integrering, medvirkning og flerkulturelle perspektiver

Innhold

Studenten skal tilegne seg forståelse og innsikt i ulike designmetoder som er relevante i konkrete desigprosesser.

Aktuelle problemstillinger vil være knyttet til

 • funksjon og menneskelige brukeraspekter
 • brukerorientert design og ergonomi
 • å belyse den fysiske, psykiske og samfunnsmessige dimensjonen i et brukerperspektiv
 • å øve, praktisere og erfare teori og designmetodikk i ulike designprosesser

Arbeids- og undervisningsformer

Prosjektarbeid individuelt eller i gruppe.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • Innlevering av presentasjonsmateriell og deltagelse på tre (3) milepælsmøter.
 • Refleksjonsnotat.

Vurdering og eksamen

Mappevurdering individuell eller i gruppe, med følgende mappekrav:

 1. Emnerapport, 20-50 A4-sider bestående av:
  • prosjektbeskrivelse
  • dokumentasjon av designprosess med begrunnelse av valgene som tas
  • presentasjon av løsning
 2. Produktmodeller som viser både testing, utforskning og løsning
 3. Individuell del uavhengig av evt gruppeleveranse. Den individuelle delen av oppgaven kan være både teoretisk og/eller praktisk. Forventet omfang av den individuelle delen er 10 - 20 % av total arbeidsmengde i emnet. Det gis en foreløpig karakter på oppgaven med utgangspunkt i delene 1 og 2. Ved vurdering av del 3, kan den samlede karakteren justeres opp eller ned med inntil én karakter. 

Alle deleksamener i mappen må være bestått (karakter E eller bedre) for å få bestått eksamen i emnet.

Eksamensresultat kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

To interne sensorer. Ekstern sensor brukes jevnlig.