EPN

BAPD1400 Eksperimenterende bruk av materialer og teknikker Emneplan

Engelsk emnenavn
Experimental use of Materials and techniques
Studieprogram
Bachelorstudium i produktdesign
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet skal gjøre studentene kjent med og øvet i nyskaping av form og eksperimentering med materialkvaliteter.

Forkunnskapskrav

Opptak til studiet samt godkjent verkstedsopplæring (arbeidskrav i BAPD1020).

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap

Studenten

 • kjenner til metoder for innovativ idéutvikling og idébearbeiding
 • kjenner til eksperimentelle metoder for utforsking i materialer
 • kjenner til overflate- og bearbeidingsteknikker innenfor ulike materialområder

Ferdigheter

Studenten

 • kan eksperimentere med materialer og ideer knyttet til tredimensjonal form
 • kan utforske ulike materialoverflatekvaliteter
 • kan arbeide eksperimentelt med uforutsigbare resultater og muligheter
 • kan arbeide systematisk med dokumentasjon av eksperiment

Generell kompetanse

Studenten

 • kjenner til relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger og er bevisst fagets profesjonelle holdninger
 • kan henvise til fagstoff
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • kan reflektere over sin egen utvikling i læreprosessen og justere denne
 • kan arbeide med etterprøvningsbare resultat

Innhold

Emnet skal gjøre studentene kjent med og øvet i nyskaping av form og eksperimentering med materialkvaliteter.

Mål:

Organisere og presentere resultater av eksperimentering med uforutsigbare resultater

Hensikten med arbeidet er å lage en samling av eksperimenter med materialer og overflater. Studenten skal reflektere over metoder og resultater, for så å anvende materialet i kontekst.

Arbeids- og undervisningsformer

Workshops, forelesninger, demonstrasjoner, verkstedspraksis og individuelle- og gruppeoppgaver.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatoriske og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • Problemstilling: 1 A4 side med tekst og inspirasjonsbilder.
 • Arbeidsplan: Aktivitet og disponering av tid
 • Mønster og farge: Fysisk eller digital leveranse av egenprodusert mønsterrapport med minst tre fargevarianter basert på Ittens fargekontraster.
 • Skriftlig refleksjon over egen læringsprosess og planlegging. Inntil 2 A4.

Vurdering og eksamen

Mappevurdering med følgende mappekrav:

 • Del 1. Bidrag til klassens felles materialbibliotek:

  • Fysisk dokumentasjon

  • Skriftlig og visualisert dokumentasjon (4-8 A4-sider)

 • Del 2:

  • Fysisk objekt, ideskisser, modeller og materialutprøvninger.

  • Presentasjonsmappe i format A3 med en helhetlig og gjennomarbeidet visuell prosessbeskrivelse (skissemateriale, tekst og bilder) min. 15 sider.

 • Del 3. Verkstedhåndbok

  • Supplerende besvarelser i form av skriftlige, eventuelt også illustrerte notater på alle sider under overskriftene «Mine notater» i arbeidsboken «Verkstedhåndbok». Verkstedhåndboka aktiviseres altså på nytt i dette emnet og suppleres i forhold til emnet BAPD1010.

Alle deler av mappen må være bestått (karakter E eller bedre) for å få bestått eksamen i emnet.

Eksamensresultat kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

To interne sensorer. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Emneansvarlig

Kristin Andreassen