EPN

BAPD1110 Designhistorie og designteori Emneplan

Engelsk emnenavn
Design History and Design Theory
Studieprogram
Bachelorstudium i produktdesign
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet skal utdype den norske og den internasjonale designhistorien fra år ca. 1850 til i dag. Teoretiske perspektiver på design og vitenskapsteori er også sentrale fagområder innenfor dette emnet. I tillegg vil studenten få praktisk undervisning i skriveprosess, akademisk skriving og dokumentasjon.

Forkunnskapskrav

Opptak til studiet.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap

Studenten

 •  er bevisst betydning av design sin rolle i samfunnsutviklingen og hvordan betydning og rolle varierer historisk og i samtiden.

 • kjenner til innovasjon og framtidsmuligheter for design av teknologi og dets betydning i kultur og samfunn.

 • er bevisst sin egen profesjonsrolle og forstår den i relasjon til både en samtidig og en historisk samfunnsmessig kontekst.

Ferdigheter

Studenten

 • kan vise perspektivdannelse og anvende analyse og kritisk refleksjon med utgangspunkt i eget kjennskap til designs betydning og rolle for en bærekraftig samfunnsutvikling
 • kan reflektere kritisk over framtidsmuligheter for designs betydning og rolle for samfunnet og for enkeltindivider.
 • kan sette egen profesjonsrolle i perspektiv og kan i prosjekter analysere seg fram til muligheter og begrensninger for egen profesjonsrolle.
 • behersker skriftlig og muntlig diskusjon, referansebruk og argumentasjon med utgangspunkt i egen kjennskap til designs betydning og rolle i samfunnsutviklingen så vel som for individer.

Generell kompetanse

Studenten

 • kan se seg selv og sitt eget virke i menneskelig og global sammenheng
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • kan reflektere over sin egen utvikling i læreprosessen og justere denne under veiledning

Arbeids- og undervisningsformer

 • Workshop
 • Forelesninger
 • Ekskursjoner
 • Midtveisgjennomgang
 • Gruppearbeid
 • Selvstudier

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å kunne ta eksamen:

Aktiv deltakelse i gruppe på 5-7 personer som lager en muntlig 10 minutters presentasjon for klassen to ganger i løpet av emnet

Vurdering og eksamen

Mappevurdering med følgende mappekrav:

 • Oppgavebesvarelse 1: individuell oppgavebesvarelse og gruppearbeid. Omfang 1300 til 1500 ord.

 • Oppgavebesvarelse 2: individuell oppgavebesvarelse og gruppearbeid. Omfang 1500 til 2000 ord.

Gruppestørrelse 5-7 studenter. Mappevurdering gis en helhetlig vurdering med en karakter.

Alle deler i mappen må være bestått (karakter E eller bedre) for å få bestått eksamen i emnet.

Eksamensresultat kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

To interne sensorer. Ekstern sensor brukes jevnlig