EPN

BAPD1000 Prosjekt designkontor - designerrollen Emneplan

Engelsk emnenavn
Design office - the designer role
Studieprogram
Bachelorstudium i produktdesign
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet fremmer kunnskap om design som profesjonsfag. Emnet består av to perioder der den første, ca. 2 uker, fungerer som et forkurs med fokus på ulike metoder eller kunnskap relatert til profesjonen. Den andre perioden, de resterende 4 ukene, er et samarbeidsprosjekt mellom 1., 2.og 3.bachelor. Studentene deles i grupper på tvers av klassene. Perioden fungerer som praktisk øving av gjennomgått teori / fagstoff fra 1.periode der gruppene arbeider med eksterne oppdragsgivere og / eller eksterne problemstillinger.

Forkunnskapskrav

Opptak til studiet.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap

Studenten kjenner til:

 • designerens rolle i samfunnet, og hva designkunnskap kan bidra med i ulike typer problemløsning

 • ulike faser i et designprosjekt

 • prosjektplanlegging som utgangspunkt for å realisere et designoppdrag

 • problemformulering som styringsverktøy

 • ulike metoder for økt kreativitet

 • grunnleggende metoder for teamarbeid og god gruppedynamikk

Ferdigheter

Studenten:

 • har bevissthet om egen og andres påvirkning i et gruppearbeid

 • kan grunnleggende fagterminologi innen design/designerrollen

 • kan ulike metoder for kreative prosesser

 • kan ulike teknikker for 2D og 3D-skisser

Generell kompetanse

Studenten skal:

 • kjenne til relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger om personvern og opphavsrett samt være bevisst fagets profesjonelle holdninger

 • kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis

 • kunne reflektere over sin egen utvikling i læreprosessen og justere denne

kunne arbeide i team med felles problemstilling mot et felles mål

Arbeids- og undervisningsformer

Det vil være variasjon i opplevd og erfart arbeidsform i de ulike gruppene / designoppdragene. Hovedtrekkene vil være:

 • forelesninger

 • teamarbeid med diskusjoner rundt temaer som:

  • behov, problem

  • prinsipielle løsninger (konsepter) og ideer.

  • valg av løsning.

  • presentasjon av løsning.

 • arbeid i 2- og 3-dimensjonale medier

 • fysisk modellering i egnet modellmateriale

 • workshops

oppgaveskriving og presentasjon.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å kunne bestå eksamen:

 • Minimum 80 % tilstedeværelse i Prosjekt Designkontor. Tilstedeværelseskravet gjelder fra studentene begynner å arbeide i grupper med oppdragene. (siste 4 ukene av emnet (periode 2)).

 • Muntlig presentasjon i gruppe hvor alle gruppens medlemmer bidrar (periode 1).
 • Refleksjonsnotat.

Ved ikke godkjent tilstedeværelseskrav må studenten løse en skriftlig tilleggsoppgave. Denne oppgaven skal ta for seg og belyse:

 • designoppdrag

 • designerrollen

Vurdering og eksamen

Praktisk eksamen i gruppe.

Gjennom et gruppearbeid i samarbeid med medstudenter fra andre og tredje året på bachelorstudiet skal det utvikles forslag til løsninger for et reelle kundeoppdrag. Hver gruppe får individuelle oppdrag fra forskjellige kunder, som alle har sine unike behov. Gruppen må selv velge hvilke presentasjonsformater som er best skikket for å kunne vise hvordan det tenkes oppdragsgiverens behov skal kunne møtes. Dette avsluttes med en visuell presentasjon i gruppe; oftest med visning av tilhørende fysiske skalamodeller og/eller prototyper; digitale og/eller andre løsninger. Arbeidet bestemmes etter hva som relevans for kundens behov, og inneholde alle nødvendige elementer klar for produksjon og/eller implementering.

Eksamensresultatet kan ikke påklages. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Bestått-Ikke bestått.

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.