EPN

BAPD1000 Prosjekt designkontor - designerrollen Emneplan

Engelsk emnenavn
Design office - the designer role
Studieprogram
Bachelorstudium i produktdesign
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet fremmer kunnskap om design som profesjonsfag. Emnet består av to perioder der den første, ca. 2 uker, fungerer som et forkurs med fokus på ulike metoder eller kunnskap relatert til profesjonen. Den andre perioden, de resterende 4 ukene, er et samarbeidsprosjekt mellom 1., 2.og 3.bachelor. Studentene deles i grupper på tvers av klassene. Perioden fungerer som praktisk øving av gjennomgått teori / fagstoff fra 1.periode der gruppene arbeider med eksterne oppdragsgivere og / eller eksterne problemstillinger.

Forkunnskapskrav

Opptak til studiet.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap

Studenten kjenner til:

 • designerens rolle i samfunnet, og hva designkunnskap kan bidra med i ulike typer problemløsning

 • ulike faser i et designprosjekt

 • prosjektplanlegging som utgangspunkt for å realisere et designoppdrag

 • problemformulering som styringsverktøy

 • ulike metoder for økt kreativitet

 • grunnleggende metoder for teamarbeid og god gruppedynamikk

Ferdigheter

Studenten:

 • har bevissthet om egen og andres påvirkning i et gruppearbeid

 • kan grunnleggende fagterminologi innen design/designerrollen

 • kan ulike metoder for kreative prosesser

 • kan ulike teknikker for 2D og 3D-skisser

Generell kompetanse

Studenten skal:

 • kjenne til relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger om personvern og opphavsrett samt være bevisst fagets profesjonelle holdninger

 • kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis

 • kunne reflektere over sin egen utvikling i læreprosessen og justere denne

kunne arbeide i team med felles problemstilling mot et felles mål

Arbeids- og undervisningsformer

Det vil være variasjon i opplevd og erfart arbeidsform i de ulike gruppene / designoppdragene. Hovedtrekkene vil være:

 • forelesninger

 • teamarbeid med diskusjoner rundt temaer som:

  • behov, problem

  • prinsipielle løsninger (konsepter) og ideer.

  • valg av løsning.

  • presentasjon av løsning.

 • arbeid i 2- og 3-dimensjonale medier

 • fysisk modellering i egnet modellmateriale

 • workshops

oppgaveskriving og presentasjon.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å kunne bestå eksamen:

 • Minimum 80 % tilstedeværelse i Prosjekt Designkontor. Tilstedeværelseskravet gjelder fra studentene begynner å arbeide i grupper med oppdragene, dvs de fire siste ukene av emnet (periode 2).

 • Muntlig presentasjon i gruppe hvor alle gruppens medlemmer bidrar (periode 1).
 • Refleksjonsnotat.

Ved ikke godkjent tilstedeværelseskrav må studenten løse en skriftlig tilleggsoppgave. Denne oppgaven skal ta for seg og belyse:

 • designoppdrag

 • designerrollen

Tilleggsoppgaven skal være illustrert / visualisert og på minimum 20 A4-siders omfang.

Vurdering og eksamen

Skriftlig innlevering i gruppe basert på faglig tema. Gruppestørrelse 3-12 studenter. Omfang min.10 A4-sider.

Eksamensresultatet kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Bestått-Ikke bestått.

Sensorordning

To interne sensorer. Ekstern sensor brukes jevnlig.