EPN

BALV3700 Pedagogisk ledelse og ressursutvikling innenfor fasiltetsstyring Emneplan

Engelsk emnenavn
Educational leadership and resource development within Facility Management
Studieprogram
Årsstudium i organisasjon og ledelse
Omfang
15 stp.
Studieår
2021/2022
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Facility Management (FM) kjennetegnes av mennesker med en rekke ulike yrker som sammen eller hver for seg, utfører servicetjenester og støttefunksjoner inn mot kjernevirksomheten i organisasjonen. Ledelsen og styringen av slike tjenester og funksjoner er i seg selv et yrke og utøves på ulike ledernivåer i organisasjonsstrukturen som støtter kjernevirksomheten (Facility Management). Det er i dette perspektivet emnet finner sin plass.

Yrkene som inngår i FM spenner bredt. I dette emnet er det følgende formål innen FM som står i fokus: Forsvarlig hygiene og godt innemiljø for sluttbruker innenfor rammene av myndighetskrav samt kostnadseffektiv forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av et bebygd område.

I emnet får studenten kompetanse i det å gi opplæring og det å lede læringsarbeid hvor formålet nevnt over står i fokus og som knytter seg til ulike yrker som alle har et fagbrevtilbud. Med det har medarbeiderne mulighet til å ta fagbrev igjennom fagopplæring i bedrift (praksiskandidatordningen).

Slik yrkespedagogisk kompetanse er nyttig for å kunne tilrettelegge for ressursutvikling og livslang læring hos medarbeiderne. Og det er med rot i lederaspekter ved noen av disse yrkene, kunnskap formidles for hvordan kompetansereformen «Lære hele livet» kan tilrettelegges for og hvordan yrkespedagogisk kompetanse her kan bidra for å lykkes med slik bedriftsintern satsning.

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales at dette emnet tas etter Facility Management (FM) i organisasjoner. Det vil hjelpe studenten i å plassere den yrkespedagogiske innsikten inn i FM-perspektivet.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

·         har innsikt i lov- og rammeverk som angår rolle og krav til kvalitet i praksiskandidatordningen

·         forstår egen rolle og oppgaver ut fra praksiskandidatens læreforutsetninger, verdiskapning i virksomhetens og samfunnets perspektiv

·         har kunnskaper om begreper og prosesser knyttet til vurdering av og for læring samt gjennomgående dokumentasjon

·         har kunnskap om kommunikasjon og veiledningsmetoder i et yrkespedagogisk perspektiv og om hvordan konflikter kan forebygges og håndteres

·         kan oppdatere sin pedagogiske kunnskap om det å veilede medarbeidere som får fagopplæring i bedrift

 

Ferdigheter

Studenten kan

·         kartlegge praksiskandidatens læreforutsetninger

·         finne informasjon og fagstoff som er relevant for veiledning av praksiskandidater

·         anvende verktøy for kvalitetsutvikling og veiledningsmetoder etter yrkesspedagogiske prinsipper

·         anvende kunnskap om kommunikasjon og samarbeid knyttet til veiledning

·         anvende læreplanverket og vurderingsprinsipper for å lage opplæringsplaner, sette mål, vurdere og dokumentere opplæringen i bedrift

 

Generell kompetanse

Studenten  

·         har utviklet en etisk grunnholdning til egen rolle som veileder

·         har forståelse for læreplanverket og vurderingsprinsipper knyttet til veiledning av praksiskandidater i egen bransje

·         kan utføre veiledningsarbeidet etter yrkespedagogiske og bransjeetiske prinsipper tilpasset praksiskandidatens behov

·         kan bygge relasjoner med instruktører i ulike bransjer samt bygge relasjoner med eksterne samarbeidspartnere

·         kan utvikle veiledningsmetoder og verktøy som er relevante for veiledning av praksiskandidater

 

Merknad: De formulerte læringsutbyttebeskrivelsene i dette emnet bygger på dem formulert i Studieplan for Veiledning av lærlinger for instruktører og faglige ledere med ansvar for opplæring i bedrift, allikevel hensyntatt emnespesifikke formål uttrykt i innledningen over.

Innhold

Arbeids- og undervisningsformer

Det vil bli benyttet varierte arbeids- og undervisningsformer som forelesninger, seminar, diskusjoner i plenum, utdelte øvingsoppgaver og gruppearbeid, i tillegg til kollokviegrupper og selvstudium. Studentene forventes å delta i den timeplanlagte undervisningen og bidra i diskusjonene.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha følgende godkjente arbeidskrav

1.       En individuell oppgave på to sider om et oppgitt tema. Skrifttype og skriftstørrelse: Arial / Calibri 12pkt. Linjeavstand: 1,5.

2.       En gruppevis oppgave hvor et nærmere definert undervisningsopplegg egnet for å fremme god læring, presenteres muntlig. Det er obligatorisk deltakelse på medstudentenes presentasjoner.  

Arbeidskravene må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen. Dersom et eller flere arbeidskrav ikke blir godkjent, gis det anledning til å kunne levere en forbedret versjon en gang innen angitt frist.

Dersom oppgaven ikke blir godkjent kan gruppen framføre på nytt, med utgangspunkt i en ny og forbedret versjon innen angitt frist. Emneansvarlig informerer om innleveringsfrist.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er en gruppevis semesteroppgave inkludert gruppevis logg, på inntil tre studenter med et omfang på maks 20 sider.

Skrifttype og skriftstørrelse: Arial / Calibri 12pkt. Linjeavstand: 1,5. Forside, innholdsfortegnelse, litteraturliste og eventuelle vedlegg kommer i tillegg.

Studenter med gyldig fravær eller som ikke består eksamen har rett til ny/utsatt eksamen. En eventuell ny og utsatt eksamen arrangeres i påfølgende semester. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A - F.

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av besvarelsene.  Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på disse samsensurerte besvarelsene skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.

Opptakskrav

Målgruppe

Emnet inngår som et valgemne på Årsstudium i organisasjon og ledelse.

Emnet tilbys også til studenter som tar enkeltemner. 

Opptakskrav

For enkeltemnestudenter kreves generell studiekompetanse. 

Emneansvarlig

Ellen Nygard