EPN

BALV3600 Facility Management (FM) i organisasjoner Emneplan

Engelsk emnenavn
Facility Management (FM) in organizations
Studieprogram
Bachelorstudium i administrasjon og ledelse i offentlig virksomhet / Årsstudium i organisasjon og ledelse
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Felles for alle organisasjoner uansett sektor og land er at de har tjenester og funksjoner som støtter aktivitetene som utgjør kjernevirksomheten til organisasjonen. Alle disse servicetjenestene og støttefunksjonene må koordineres, ledes og styres. Det gir kjernevirksomheten merverdier.  

Emnet gir en innføring i Facility Management (fasilitetsstyring, FM) som fagområde, hvor formålet er å forbedre menneskers livskvalitet i tillegg til å forbedre produktiviteten i kjernevirksomheten. FM-organisasjonen til en virksomhet kan karakteriseres som en organisasjon i organisasjonen. Emnet gir studenten forutsetning for å være leder i denne nisjen, med behov i enhver organisasjon.

Undervisningsspråk er norsk.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har

 • innsikt om FM-organisasjonen og dens kontekst, FM-organisering, inkludert interessenters   behov, krav og forventninger
 • innsikt om lederskap og krav i forbindelse med etablering av et FM-ledelsessystem
 • kunnskap om planlegging av et FM-ledelsessystem, forberede tiltak for å håndtere risiko og ta hensyn til muligheter samt å fastsette FM-mål og planlegge for å oppnå målene
 • kunnskap om å velge ut og skaffe til veie ressursene som er nødvendige for å etablere, iverksette, vedlikeholde og kontinuerlig forbedre FM-ledelsessystemet
 • innsikt om planlegging og styring av drift for å håndtere risiko samt å se og ta hensyn til mulighetene  
 • kunnskap om overvåking, måling, analyse og evaluering knyttet til organiseringen av og rapporteringen om FM-organisasjonens ytelser
 • kunnskaper om avviksanalyse og styring av korrigerende tiltak for derigjennom kontinuerlig å forbedre FM-ledelsessystemet

Ferdigheter

Studenten kan

 • gjennomføre analyser i organisasjonen til kjernevirksomheten for å avdekke behov med betydning for FM
 • utforme aktuelle krav til god ledelse av FM
 • vurdere og formulere mål, herunder analysere og konsekvensvurdere aktuelle risikoområder
 • bruke analyseresultater og foreta valg av ressurser
 • styre valg av ressurser gjennom egne rutiner og kommunikasjonsrutiner med alle som har behov og interesse i at valgte mål nås  
 • velge og anvende metoder som er egnet til oppfølging og måling av ytelser
 • anvende aktuelle former for håndtering av avvik og forbedring av kravformuleringer og gjennomføringsrutiner  

Generell kompetanse

Studenten  

 • har innsikt i FM-profesjonens samfunnsroller og hvordan disse har endret seg over tid
 • har innsikt i fagetiske utfordringer og prinsipper
 • kan formidle faglig kunnskap skriftlig i ulike sjangre

Arbeids- og undervisningsformer

Det vil bli benyttet varierte arbeids- og undervisningsformer som forelesninger, gruppediskusjoner og summegrupper, refleksjonsoppgaver enkeltvis og i grupper, studiebesøk og selvstudium. Studentene forventes å delta i den timeplanlagte undervisningen og bidra med sin faglige stemme i undervisningsøktene.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha følgende godkjente arbeidskrav:

 • Arbeidskrav 1: En aviskronikk eller lignende ikke-akademisk tekst på to sider om et oppgitt tema. Skrifttype og skriftstørrelse: Arial / Calibri 12 pkt. Linjeavstand: 1,5.

Arbeidskravet må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen. Dersom arbeidskravet ikke blir godkjent, gis det anledning til å kunne levere en forbedret versjon en gang innen angitt frist.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er en individuell hjemmeeksamen over en periode på 3 dager (72 timer).

Besvarelsen skal ha et omfang på 15 sider. Forside, innholdsfortegnelse, litteraturliste og eventuelle vedlegg kommer i tillegg. Skrifttype og skriftstørrelse: Arial / Calibri 12 pkt. Linjeavstand: 1,5. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A - F

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av besvarelsene.

Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på disse samsensurerte besvarelsene skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.

Opptakskrav

Målgruppe

Emnet inngår som et valgemne på henholdsvis Bachelor i administrasjon og ledelse i offentlig virksomhet og Årsstudium i organisasjon og ledelse.

Emnet tilbys også til studenter som tar enkeltemner.

Opptakskrav

For enkeltemnestudenter kreves generell studiekompetanse.

Søkere uten generell studiekompetanse kan vurderes på grunnlag av realkompetanse. Ved vurdering av realkompetanse gjelder generelle bestemmelser i Retningslinjer for opptak på grunnlag av realkompetanse ved OsloMet - storbyuniversitetet.

Godkjent realkompetanse er yrkespraksis i tilknytning til forvaltning, drift og vedlikehold av bygg, hvorav minst ett år er i lederstilling.

Emneansvarlig

Ellen Nygard