EPN

BALV3300 Brukermedvirkning i offentlig virksomhet Emneplan

Engelsk emnenavn
User Participation
Studieprogram
Bachelorstudium i administrasjon og ledelse i offentlig virksomhet / Årsstudium i organisasjon og ledelse
Omfang
10 stp.
Studieår
2021/2022
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet omhandler samhandling mellom brukere av velferdsstatens ordninger og tjenesteyterne. Emnet gjennomgår sentrale rammebetingelser for brukermedvirkning. Vi vil reflektere over begrepet brukermedvirkning og relatere det til andre beslektede begreper i norsk kontekst, men også i internasjonal sammenheng. Brukermedvirkning relateres særlig til demokratisering og borgerrettigheter på individ- og systemnivå.  Det settes også søkelys på hvordan den pågående digitaliseringen av saksbehandlingsprosesser innvirker på bruk av skjønn og på brukermedvirkning.  Emnet tar også for seg implementering av brukermedvirkning gjennom ledelse av profesjoner. Eksempler fra praksisnær forskning vil bli trukket inn i undervisningen.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav. 

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om

  • brukermedvirkning som demokratisk virkemiddel
  • interesseorganisasjonenes fremvekst og rolle ved implementering av brukermedvirkning f
  • rammebetingelser for brukermedvirkning
  • etiske og relasjonelle betingelser for brukermedvirkning

Ferdigheter

Studenten kan

  • reflektere over sin rolle som tjenesteutøver og som leder av profesjoner som implementerer brukermedvirkning i sin tjenesteyting
  • sammenligne og diskutere brukermedvirkning som demokratisk virkemiddel i Norge og andre land.

Generell kompetanse

Studenten kjenner til og har kunnskap om

  • brukerrettigheter og -medvirkning i velferdsforvaltningen
  • etiske dilemmaer i møter mellom tjenesteytere og brukere
  • brukerorientert ledelse

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen er organisert i forelesninger og gruppearbeid.

Involvering av praksisfeltet

Forelesere fra praksisfeltet og brukere i praksisfeltet trekkes inn i undervisningen.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha følgende godkjente arbeidskrav:

Et skriftlig arbeidskrav på 2500 ord (pluss/minus 10 prosent) og der forside, litteraturliste og eventuell innholdsfortegnelse kommer i tillegg.  Arbeidskravet kommenteres av faglærer og/eller medstudent. Det kan enten leveres individuelt eller to studenter kan levere arbeidskrav sammen.  

Arbeidskravet må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen. Dersom et eller flere arbeidskrav ikke blir godkjent, gis det anledning til å kunne levere en forbedret versjon en gang innen angitt frist.»

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er hjemmeeksamen over en periode på 2 dager/48 timer.

Besvarelsen skal ha et omfang på 2500 ord (pluss/minus 10 prosent) og der forside, litteraturliste og eventuell innholdsfortegnelse kommer i tillegg. Skrifttype og skriftstørrelse: Arial / Calibri 12pkt. Linjeavstand: 1,5.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillattt så lenge regler for kildehenvisning følges. 

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F. 

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av besvarelsene.  Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på disse samsensurerte besvarelsene skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.

Emneansvarlig

Heidi Woll