EPN

BALS3200 Økonomi, samfunn og offentlig politikk Emneplan

Engelsk emnenavn
Economy, Society, and Public Policy
Studieprogram
Bachelorstudium i administrasjon og ledelse i offentlig virksomhet / Årsstudium i organisasjon og ledelse
Omfang
10 stp.
Studieår
2021/2022
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet omhandler kapitalismen, økonomiske kriser, økonomisk politikk, samfunnsøkonomisk lønnsomhet samt metodikk for å vurdere lønnsomheten av offentlige tiltak og prosjekter (nyttekostnadsanalyse).

Forkunnskapskrav

Grunnleggende samfunnsøkonomi (10 studiepoeng i mikro-/makroøkonomi). 

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har kunnskap om

 • Hva som karakteriserer kapitalismen som økonomisk system/samfunnssystem
 • Kjennetegn ved og årsaker til økonomiske kriser, med særlig vekt på norske og europeiske forhold i et historisk perspektiv
 • Makroøkonomisk stabiliseringspolitikk (finanspolitikk, pengepolitikk)
 • Oljeøkonomiens utfordringer for Norge på kort og lang sikt
 • Valutamarkedenes funksjonsmåte og sammenhenger mellom valutakurs, makroøkonomisk stabilisering og oljeøkonomi
 • Hvordan en kan vurdere hva som økonomisk sett er lønnsomt/fordelaktig for samfunnet
 • Metodikk for analyse av lønnsomheten av offentlige tiltak/prosjekter

Ferdigheter

Studenten kan

 • Tilegne seg ny/oppdatert kunnskap om problemstillinger og temaer som inngår i emnet
 • Anvende grunnleggende verktøy for enkle stiliserte analyser av makroøkonomiske sammenhenger og økonomisk politikk
 • Utføre enkle kalkyler av lønnsomheten av offentlige tiltak/prosjekter (nyttekostnadsanalyse)
 • Lese og vurdere kritisk enkle rapporter, utredninger og saksdokumenter som omtaler det økonomiske systems funksjonsmåte og utvikling, makroøkonomisk politikk og lønnsomheten av offentlige tiltak/prosjekt

Generell kompetanse

Studenten

 • Får innsikt i hvordan det økonomiske system er bygd opp og fungerer, og hvordan norsk økonomi står i avhengighet til den økonomiske utviklingen i andre land
 • Får styrket sin evne til å vurdere realismen i og svakheter ved samfunnsøkonomisk informasjon og utsagn om samfunnsøkonomiske forhold
 • Får styrket evne til å stille krav til og til å kvalitetssikre beslutningsgrunnlag av økonomisk karakter

Arbeids- og undervisningsformer

Hovedstammen i undervisningen er forelesninger og gjennomgang av øvingsoppgaver i plenum. I tillegg organiseres et par seminarer, samt en frivillig innleveringsoppgave som rettes. Faglærer setter av treffetider der studentene kan søke avklaring på faglige spørsmål og diskutere studieteknikk. I emnet utgis en samling med øvingsoppgaver som er å regne som en del av pensum, i tillegg til læreboklitteraturen. Samfunnsøkonomisk analyse er et krevende emne, der gjennomføringen forutsetter at studenten har en høy grad av egeninnsats med lærebøker og øvingsoppgaver.   

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen arbeidskrav.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er skoleeksamen på fem timer.

Hjelpemidler ved eksamen

Følgende hjelpemidler er tillatt:

Enkel kalkulator (se reglement).

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F. 

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av besvarelsene.  Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på disse samsensurerte besvarelsene skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.

Emneansvarlig

Dag Flater Hwang