EPN

BALS3100 Økonomistyring i offentlig sektor Emneplan

Engelsk emnenavn
Management Control in the Public Sector
Studieprogram
Bachelorstudium i administrasjon og ledelse i offentlig virksomhet / Årsstudium i organisasjon og ledelse
Omfang
10 stp.
Studieår
2021/2022
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet gir studentene kunnskaper og ferdigheter i økonomistyring i offentlig sektor. Hovedvekten er lagt på økonomisk planlegging i form av budsjettering og resultatvurderinger i form av regnskapsanalyse av nøkkeltall og produktivitets- og effektivitetsanalyser av offentlige tjenester med ikke-finansielle resultatindikatorer. Emnet tar også for seg internasjonal utvikling i offentlig økonomistyring, og utforming og tilpasning av mål- og resultatstyringssystemer i offentlig sektor. Emnet skal sammen med andre økonomifag gi studentene et grunnlag for å utføre oppgaver innen økonomiforvaltning i stillinger som økonomikonsulenter, økonomisjefer og controllere.

Forkunnskapskrav

Offentlig og privat regnskap, bedriftsøkonomi og samfunnsøkonomi.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten har:

 • Grunnleggende kunnskaper om forskjeller i økonomistyring mellom privat, kommunal og statlig sektor
 • Grunnleggende kunnskaper om budsjetteringsteori
 • Grunnleggende kunnskaper om ulike budsjetteringsmodeller
 • Grunnleggende kunnskaper om produktivitets- og effektivitetsanalyser
 • Inngående kunnskaper om strategiske planleggingsmodeller, spesielt målstyring, balansert målstyring og strategikart
 • Inngående kunnskaper om resultatmåling og resultatvurdering av offentlige tjenester, spesielt sammenlignbare data-metoden, kommune-stat rapportering (KOSTRA) og statlig ressursbruk og resultater
 • Grunnleggende kunnskaper om intern kontroll, risikostyring og forvaltningsrevisjon i offentlig virksomhet
 • Grunnleggende kunnskaper om internasjonal utvikling i økonomistyring

Ferdigheter

Studenten kan:

 • Analysere offentlige regnskaper og annen økonomisk informasjon med egnede finansielle nøkkeltall og resultatindikatorer
 • Gjennomføre resultatvurderinger av offentlig tjenesteproduksjon og rapportere og formidle relevant økonomisk styringsinformasjon skriftlig og muntlig
 • Formulere målsettinger basert på relevante analyser

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • Gjøre rede for økonomistyring i kommunale og statlige virksomheter
 • Forklare forskjeller i kommuners og statens planleggings- og budsjetteringsprosesser
 • Gjøre rede for ulike mål- og resultatstyringsmodeller i offentlig sektor

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet blir holdt i høstsemesteret. Undervisningen veksler mellom forelesninger, individuelle oppgaver og gruppeoppgaver, presentasjoner og plenumsdiskusjoner.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha følgende godkjente arbeidskrav:

Studentene skal i grupper på maksimalt 3 medlemmer løse en relevant økonomistyringsoppgave (utføre en regnskapsanalyse, lage et budsjett, gjennomføre en resultatvurdering av en offentlig tjeneste, utforme et mål- og resultatstyringssystem). Gruppen skal presentere løsningen, lysark for presentasjonen skal leveres til fastsatt frist, og gruppen skal skrive et notat som dokumenterer løsningen.

Omfanget på notatet er 6-8 sider eksklusiv forside, litteraturliste og vedlegg. Notatet skal skrives med Arial/Calibri 12 pkt., 1,5 linjeavstand og 2,5 cm marger. Studentene får faglig tilbakemelding på arbeidskravet. Arbeidskravene må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen. Dersom et eller flere arbeidskrav ikke blir godkjent, gis det anledning til å kunne levere en forbedret versjon en gang innen angitt frist.»

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er skoleeksamen på 3 timer.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F. 

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av besvarelsene.  Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på disse samsensurerte besvarelsene skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.

Emneansvarlig

Inger-Lise Langslet