EPN

BALS3000 Offentlige anskaffelser Emneplan

Engelsk emnenavn
Public Procurement Law
Studieprogram
Bachelorstudium i administrasjon og ledelse i offentlig virksomhet / Årsstudium i organisasjon og ledelse
Omfang
10 stp.
Studieår
2021/2022
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet omfatter rettsreglene om hvordan det offentlige skal og kan foreta sine anskaffelser. Emnet ses i sammenheng med emnene juridisk metode og forvaltningsrett og stats- og kommunalrett.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav. 

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har

  • bred kunnskap om reglene om virkeområdet til anskaffelsesregelverket, valg av konkurranseform, gjennomføring av konkurranser og avslutning av slike
  • innsikt i hvilke formål reglene om offentlige anskaffelser skal ivareta og de grunnleggende kravene som stilles til offentlige oppdragsgivere
  • oversikt over hvilke følger brudd på regelverket kan få

Ferdigheter

Studenten kan

  • finne fram til rettslige problemstillinger ut fra en beskrivelse av en anskaffelsesprosess, drøfte og ta stilling til dem
  • anvende hensynene i anskaffelsesregelverket i drøftelser av praktiske rettslige problemstillinger
  • se etiske utfordringer når det offentlige inngår kontrakter

Generell kompetanse

Studentene kjenner til

  • hvordan EØS-avtalen og EU-domstolens avgjørelser har betydning for utformingen og utviklingen av norsk rett
  • betydningen av konkurranse og konkurranseregler når det offentlige markedseksponerer sin virksomhet

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningsopplegget er basert på individuelt arbeid, gruppearbeid og plenumssamlinger. For å oppnå målsettingene i emnet vil et viktig element være bruk av eksempler og løsning av praktiske oppgaver (caser). Det forventes at studentene arbeider aktivt med disse oppgavene og rettskildematerialet som finnes på området.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen arbeidskrav. 

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er skoleeksamen på fem timer.

Hjelpemidler ved eksamen

Følgende hjelpemidler er tillatt:

Alle skriftlige papirbaserte hjelpemidler er tillatt på eksamen. I tillegg har studentene tilgang til de åpne nettsidene til lovdata. Har OsloMet anskaffet eksamensløsning av LovdataPro vil denne tre i stedet for de åpne nettsidene lovdata har.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F. 

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av besvarelsene. + Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på disse samsensurerte besvarelsene skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.

Emneansvarlig

Ingun Sletnes