Emneplan forBALS3000 Offentlige anskaffelser

Innledning

Emnet omfatter rettsreglene om hvordan det offentlige skal og kan foreta sine anskaffelser og sanksjonssystemet ved brudd på regelverket. Emnet ses i sammenheng med emnene juridisk metode og forvaltningsrett og stats- og kommunalrett.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav. 

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har

  • bred kunnskap om reglene om virkeområdet til anskaffelsesregelverket, valg av konkurranseform, gjennomføring av konkurranser og avslutning av slike
  • innsikt i hvilke formål reglene om offentlige anskaffelser skal ivareta og de grunnleggende kravene som stilles til offentlige oppdragsgivere
  • oversikt over hvilke følger brudd på regelverket kan få

Ferdigheter

Studenten kan

  • finne fram til rettslige problemstillinger ut fra en beskrivelse av en anskaffelsesprosess, drøfte og ta stilling til dem
  • anvende hensynene i anskaffelsesregelverket i drøftelser av praktiske rettslige problemstillinger
  • se etiske utfordringer når det offentlige inngår kontrakter

Generell kompetanse

Studentene kjenner til

  • hvordan EØS-avtalen og EU-domstolens avgjørelser har betydning for utformingen og utviklingen av norsk rett
  • betydningen av konkurranse og konkurranseregler når det offentlige markedseksponerer sin virksomhet

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningsopplegget er basert på individuelt arbeid, gruppearbeid og plenumssamlinger. For å oppnå målsettingene i emnet vil et viktig element være bruk av eksempler og løsning av praktiske oppgaver (caser). Det forventes at studentene arbeider aktivt med disse oppgavene og rettskildematerialet som finnes på området.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen arbeidskrav. 

Vurdering og eksamen

Skriftlig skoleeksamen på fem timer.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle skriftlige papirbaserte hjelpemidler er tillatt på eksamen.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F. 

Sensorordning

Intern sensor vurderer alle besvarelser. Et uttrekk på minst 25 prosent av besvarelsene sensureres av ekstern sensor. Ekstern sensor skal også benyttes ved tvil om besvarelser er bestått. Karakterene på besvarelsene som er vurdert av ekstern og intern sensor danner grunnlag for å fastsette nivå på alle besvarelsene.

Om emnet

Engelsk emnenavn
Public Procurement Law
Studieprogram
Høst: Årsstudium i organisasjon og ledelse / Bachelorstudium i administrasjon og ledelse i offentlig virksomhet
Studiepoeng
10 stp.
Studieår
2018
Pensum
pensum
Timeplan
HØST 2018
Programplan
Høst 2018: Årsstudium i organisasjon og ledelse / Bachelorstudium i administrasjon og ledelse i offentlig virksomhet