EPN

BALPRAK Praksis Emneplan

Engelsk emnenavn
Practice
Studieprogram
Bachelorstudium i administrasjon og ledelse i offentlig virksomhet
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Gjennom praksisperioden er studentene ute i yrkesfeltet og får erfaring i hvordan teorier og ferdigheter i studiet har relevans for arbeidslivet, inkludert evnen til å kommunisere og samarbeide. Praksisperioden går over 9 uker, og man regnes som ordinær student i hele perioden. Studenten er likevel forpliktet til å innordne seg etter de reglene og forventninger som gjelder for ansatte på praksisstedet. Praksisperioden er ulønnet. 

Studenten skal i praksisperioden få mulighet til å prøve sine kunnskaper og ferdigheter ved å utføre administrative oppgaver eller lederoppgaver som er relevant for studiet. Praksisplasser som godkjennes må sørge for at studenten får nødvendig veiledning i praksisperioden.

Praksisstedet skal være faglig relevant for utdanningen, fortrinnsvis i offentlig sektor. I spesielle tilfeller kan praksis også være i pågående forsknings- og utviklingsprosjekter ved OsloMet.

Studentene er selv ansvarlige for å skaffe praksisplass. Praksisplass skal godkjennes av OsloMet.

Undervisningsspråk er norsk.

Forkunnskapskrav

Studenter som mangler mer enn 25 studiepoeng, etter eksamen i tredje semester (inkludert ny og utsatt eksamen) kan ikke gå ut i praksis.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har

 • dybdekunnskap om hvordan arbeidsplassen er organisert
 • oversikt over hvilke oppgaver som blir utført på arbeidsplassen
 • innsikt i hvordan administrative arbeidsoppgaver kan løses
 • innsikt i hvordan hun eller han fungerer i en arbeidssituasjon

Ferdigheter

Studenten kan

 • formulere og analysere økonomiske, juridiske og samfunnsfaglige problemstillinger
 • utføre og delta i forskjellige former for administrativt arbeid
 • reflektere over utføring av eget arbeid på praksisstedet
 • kommunisere og samarbeide i ulike arbeidssituasjoner
 • redegjøre for minst ett forhold ved arbeidsplassen som har relevans for teorien i studiet og diskutere hvorvidt dette også gjelder i andre land

Generell kompetanse

Studenten kan

 • anvende teoretiske kunnskaper i praktiske arbeidsoppgaver
 • systematisere og formidle kunnskap skriftlig og muntlig
 • vise evne til selvrefleksjon og korrigering av egen adferd gjennom tilbakemeldinger
 • vise evne til analytisk tenkning og refleksjon rundt problemstillinger knyttet til praksis

Arbeids- og undervisningsformer

Det avholdes obligatoriske møter og praksissamlinger. Nærmere informasjon gis av emneansvarlig.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å bestå praksis, må studenten ha følgende arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter godkjent:

 • Obligatorisk oppmøte: Det avholdes obligatorisk praksissamlinger og møte med praksisstedets veileder som studenten må delta på.

Dersom studenten er fraværende i mer enn til sammen fire dager i praksisperioden, må fravær tas igjen, om mulig ved at studenten blir værende i praksis tilsvarende lenger.

Fravær utover 20 prosent fra oppstartseminaret og sluttseminaret må tas igjen enten ved deltakelse på et nytt/utsatt seminar eller ved presentasjon av gitte deler av sin praksisprosess overfor kommende års praksisstudenter. I noen tilfeller gis et ekstra skriftlig arbeidskrav.

Studenten skal i tillegg til obligatorisk oppmøte ved praksissamlinger levere 4 dokumenter. Disse regnes som arbeidskrav:

 1. Registreringsskjema for tildelt praksisplass
 2. Veiledningsavtale og læringsutbytteavtale. Studenten skal ved starten av praksisperioden utarbeide en beskrivelse av forventet læringsutbytte. Dokumentet skal være et felles arbeidsverktøy for student og praksisstedets veileder i læringsprosessen, og skal ha en omfang på mellom 3-5 sider. 
 3. Veileders sluttvurdering
 4. Refleksjonsdokument over eget læringsutbytte. Studenten skal etter endt praksisperiode gi en skriftlig refleksjon av om praksis har gitt forventet læringsutbytte, og skal ha et omfang på mellom 1500-2000 ord. 

Studenten kan benytte to praksisdager til arbeid med læringsutbyttekontrakten og refleksjonsdokumentet over eget læringsutbytte.

Dersom et eller flere arbeidskrav ikke blir godkjent, gis det anledning til å kunne levere en forbedret versjon innen angitt frist.

Studenten har ansvar for å oppbevare kopi av alle sine skriftlige arbeidskrav inntil praksisemnet er endelig godkjent. Alle de obligatoriske arbeidskravene må være godkjent av kontaktlærer eller emneansvarlig for at praksisperioden skal være bestått.

Vurdering og eksamen

For å bestå praksis må studenten ha oppfylt kravet til nærvær på praksisstedet, deltatt på praksissamlingene før og etter praksisperioden, og fått godkjent arbeidskravene.

Refleksjonsdokumentet skal presenteres på praksissamlingen etter praksisperioden. Presentasjonen skal vare i omtrent 10 minutter.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge reglene for kildehenvisning følges. 

Vurderingsuttrykk

Bestått / ikke bestått. 

Sensorordning

Vurdering og godkjenning av praksis gjøres av kontaktlærer. Dersom det er tvil om praksis skal godkjennes blir praksis vurdert av en emneansvarlig i tillegg.

Emneansvarlig

Inger-Lise Langslet