Emneplan forBALPRAK Praksis

Innledning

Gjennom praksisperioden er studentene ute i yrkesfeltet og får erfaring i hvordan teorier og ferdigheter i studiet har relevans for det daglige arbeidet, inkludert evnen til å kommunisere og samarbeide. Praksisperioden går over 9 uker (uavhengig av hvordan helligdager faller det gitte året), og man regnes som ordinære studenter i hele perioden. Studenten er likevel forpliktet til å innordne seg etter de reglene og forventninger som gjelder for ansatte på praksisstedet. Praksisperioden er ulønnet. 

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav. 

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har

 • dybdekunnskap om hvordan arbeidsplassen er organisert
 • oversikt over hvilke oppgaver som blir utført på arbeidsplassen
 • innsikt i hvordan administrative arbeidsoppgaver kan løses
 • innsikt i hvordan hun eller han fungerer i en arbeidssituasjon

Ferdigheter

Studenten kan

 • formulere og analysere økonomiske, juridiske og samfunnsfaglige problemstillinger
 • utføre og delta i forskjellige former for administrativt arbeid
 • reflektere over utføring av eget arbeid på praksisstedet
 • kommunisere og samarbeide i ulike arbeidssituasjoner
 • redegjøre for minst ett forhold ved arbeidsplassen som har relevans for teorien i studiet og diskutere hvorvidt dette også gjelder i andre land

Generell kompetanse

Studenten kan

 • anvende teoretiske kunnskaper i praktiske arbeidsoppgaver
 • systematisere og formidle kunnskap skriftlig og muntlig
 • vise evne til selvrefleksjon og korrigering av egen adferd gjennom tilbakemeldinger
 • vise evne til analytisk tenkning og refleksjon rundt problemstillinger knyttet til praksis

Arbeids- og undervisningsformer

Praksisstedet skal være faglig relevant for utdanningen, fortrinnsvis i offentlig sektor. I spesielle tilfeller kan praksis også være i pågående forskings- og utviklingsprosjekter ved høgskolen.

Studenten skal i praksisperioden få mulighet til å prøve sine kunnskaper og ferdigheter ved å utføre administrativt arbeid som er relevant for studiet. Praksisstedet sørger for at studenten får nødvendig veiledning i praksisperioden.

Studenten skal ved starten av praksisperioden utarbeide en beskrivelse av forventet læringsutbytte. Dokumentet skal være et felles arbeidsverktøy for student og veileder i læringsprosessen. Studenten skal etter endt praksisperiode gi en skriftlig refleksjon av om praksis har gitt forventet læringsutbytte. Studenten kan benytte to praksisdager til arbeid med læringsutbyttekontrakten og refleksjonsdokumentet om faktisk læringsutbytte.

Det avholdes obligatorisk praksissamling både før og etter praksisperioden. Det avholdes dessuten normalt et møte på praksisstedet mellom student, veileder og høgskolens praksiskontakt i løpet av praksisperioden.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Det avholdes obligatorisk praksissamling både før og etter praksisperioden. 

Studenten skal levere følgende dokumenter:

1. Registreringsskjema for tildelt praksisplass

2. Veiledningskontrakt mellom student og veileder

3. Læringsutbyttekontrakt

4. Veileders sluttvurdering

5. Refleksjonsdokument over eget læringsutbytte

Vurdering og eksamen

For å bestå praksis må studenten har oppfylt kravet til nærvær på praksisstedet, fått godkjent arbeidskravene og deltatt på praksissamlingene før og etter praksisperioden. Refleksjonsdokumentet skal presenteres på praksissamlingen etter praksisperioden.

Dersom studenten er fraværende i mer enn til sammen syv dager i praksisperioden, må fravær tas igjen, om mulig ved at studenten blir værende i praksis tilsvarende lenger.

Fravær utover 20 prosent fra oppstartseminaret og sluttseminaret må tas igjen enten ved deltakelse på et nytt/utsatt seminar eller ved innlevering av ekstra skriftlig arbeidskrav.

Vurderingsuttrykk

Bestått-Ikke bestått. 

Sensorordning

Vurdering og godkjenning av praksis gjøres av studentens kontaktlærer/eventuelt emneansvarlig. Dersom det er tvil om praksis skal godkjennes blir praksis vurdert av kontaktlærer og en annen fagperson.

Om emnet

Engelsk emnenavn
Practice
Studieprogram
Høst: Bachelorstudium i administrasjon og ledelse i offentlig virksomhet
Studiepoeng
10 stp.
Studieår
2018
Pensum
pensum
Timeplan
HØST 2018
Programplan
Høst 2018: Bachelorstudium i administrasjon og ledelse i offentlig virksomhet