EPN

BAL3900 Bacheloroppgave Emneplan

Engelsk emnenavn
Bachelor Thesis
Studieprogram
Bachelorstudium i administrasjon og ledelse i offentlig virksomhet
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

I dette emnet skal du anvende kunnskap du har tilegnet deg gjennom studiet ved å utforske et tema og en problemstilling som du selv velger å skrive en oppgave om. Temaet skal enten være knyttet til offentlig virksomhet, eller være av mer generell relevans for norsk arbeids- eller samfunnsliv. Oppgaven kan også ha et relevant internasjonalt perspektiv.

Oppgaven skal tematisk og faglig trekke veksler på ett eller flere av studiets hovedemner og bør i hovedsak gjøre bruk av samfunnsvitenskapelig metode.   

Bacheloroppgaveemnet vil gi studenten kompetanse i skrivearbeid, innhenting og bearbeidelse av data, og bruk av Universitetsbiblioteket. Veiledning i arbeidet med bacheloroppgaven gis gjennom felles seminarer og direkte tilbakemelding fra veileder.

Undervisningsspråk er norsk.

Forkunnskapskrav

Før bacheloroppgaven kan leveres, må studenten ha bestått kurs i samfunnsvitenskapelig metode.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten har

 • kunnskap om aktuelle utviklingstrekk på det området som oppgaven omhandler
 • kjennskap til teori og forskning som er relevant for oppgavens tema og problemstilling
 • innsikt i forskningsdesign, inkludert forholdet mellom teori, metode og data

Ferdigheter

Studenten

 • har grunnleggende forståelse av krav til vitenskapelig fremstilling og argumentasjon
 • kan anvende kunnskaper i teori og metode fra studiets fagområder og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • er i stand til å gjennomføre en selvstendig analyse av et faglig problem

Generell kompetanse

Studenten

 • kan avgrense et forskningstema og formulere en klar problemstilling
 • har innsikt i riktig kildebruk og gjeldende faglige og etiske standarder for forskning
 • kan vurdere metodebruk og tolke informasjon innenfor studiets fagområder
 • er i stand til å trekke slutninger av et faglig arbeid, og reflektere kritisk rundt eget arbeid

Arbeids- og undervisningsformer

Bacheloroppgaven skrives i gruppe på inntil tre studenter. Oppgaveskrivingen er et selvstendig arbeid. Om det er særskilte årsaker kan studenten søke fagansvarlig om å få skrive oppgaven alene.

Det gis også undervisning (forelesninger, seminarer) i oppgaveskriving, samt individuell veiledning.

Tildeling av veileder skjer av emneansvarlig på bakgrunn av en skriftlig prosjektskisse som redegjør for oppgavens tema, utkast til problemstilling, forslag til teori- og datagrunnlag. Studentene tilbys inntil 4 timer veiledning per oppgave.

Nærmere informasjon om retningslinjer for bacheloroppgaven blir lagt ut på Canvas.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha følgende godkjente arbeidskrav: 

 • Arbeidskrav 1: Levere prosjektskisse som redegjør for oppgavens tema, utkast til problemstilling, forslag til teori- og datagrunnlag. En mal for prosjektskissens innhold tilgjengeliggjøres for studentene i høstsemesteret i 3. studieår.

Arbeidskravet må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist. Dersom prosjektskissen ikke blir godkjent, må studenten levere en omarbeidet skisse innen angitt frist.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er en bacheloroppgave.

Bacheloropppgaven løses i en gruppe på inntil tre studenter. Om det er særskilte årsaker kan studenten søke fagansvarlig om å få skrive oppgaven alene. Der oppgaven skrives i gruppe på to eller individuelt, skal omfanget være på minimum 7 000 ord og maksimum 9 000 ord. Når oppgaven skrives i gruppe på tre skal oppgaven være på minimum 9 000 ord og maksimum 11 000 ord. Ordanvisningen inkluderer sammendrag og "hovedtekst", mens forside, innholdsfortegnelse, litteraturliste, eventuelt forord og vedlegg kommer i tillegg. 

Skrifttype og skriftstørrelse: Arial / Calibri 12pkt. Linjeavstand: 1,5.

En student kan ved ikke bestått levere en omarbeidet versjon av oppgaven til sensur én gang. Studenter med krav på veiledning kan få en ekstra times veiledning i forbindelse med å forbedre oppgaven. Blir den omarbeidede versjonen av oppgaven vurdert til ikke bestått, må studenten levere en ny oppgave med ny problemstilling.

Studenter som har bestått bacheloroppgaven, men ønsker å forbedre karakteren, må levere en ny oppgave med ny problemstilling. Dersom studenten fyller kravene til bachelorgraden og vitnemål må ny oppgave skrives som privatist.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av alle besvarelsene. 

Emneansvarlig

Ann-Helen Bay