EPN

BAL3000 Digital transformasjon, organisasjonsendring og endringsledelse Emneplan

Engelsk emnenavn
Digital Transformation, Organizational Change and Change Management
Studieprogram
Bachelorstudium i administrasjon og ledelse i offentlig virksomhet / Årsstudium i organisasjon og ledelse
Omfang
15 stp.
Studieår
2021/2022
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Norge er et av verdens mest digitaliserte land. Dette innebærer en rekke muligheter for offentlig sektor - mer effektiv tjenesteyting, innovasjon og næringsutvikling - men også bedre kontakt med borgere og brukere. Samtidig byr digitalisering på utfordringer. Når det gjelder offentlig sektor spesielt, handler dette blant annet om kompetanseheving, personvern og informasjonssikkerhet, og særlig samordning, styring og ledelse - både på tvers av sektorer og forvaltningsnivå. Studentene får i dette emnet kunnskap om digitaliseringen i offentlig sektor, men det settes også søkelys på en bred forståelse av organisasjonsendring og endringsledelse, slik at teknologiske endringer ses i sammenheng med andre viktige endringsfaktorer. Studentene får dessuten innføring i hvordan planlegge, utvikle og iverksette strategier for organisasjonsutvikling og endringsarbeid. I tillegg vil studentene få en oversikt over digitale verktøy for brukermedvirkning og innbyggerpåvirkning, samt kunnskap om personvern og informasjonssikkerhet. Emnet bruker den internasjonale, flerfaglige litteraturen innen digital transformasjon, organisasjonsendring og endringsledelse, og studerer eksempler fra privat, frivillig og offentlig sektor sett i lys av denne litteraturen. 

Anbefalte forkunnskaper

Emnet er et typisk integrasjonsemne som søker å se tidligere emner og fag i teoretisk og praktisk sammenheng. Emnet krever ingen spesielle forkunnskaper, men bygger på at studentene har en viss samfunnsfaglig bakgrunn innen tidligere studier i metode, økonomi, organisasjon og ledelse. 

Forkunnskapskrav

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse

Kunnskaper

Studenten har kunnskaper om

 • digitalisering og digital transformasjon
 • hvorfor og hvordan organisasjoner endres
 • koordineringsutfordringer og mulige løsninger
 • ledelsens rolle i endringsprosesser
 • digital påvirkning og medvirkning

Ferdigheter

Studenten kan

 • analysere komplekse endringsprosesser, se og reflektere over ulike perspektiver i forståelse av strategi og endring
 • ta i bruk ulike arbeidsformer og strategier i organisasjonsutvikling
 • redegjøre for og drøfte utfordringer ved digital transformasjon i offentlig sektor
 • finne informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling

Generell kompetanse

 • har innsikt i relevante faglige problemstillinger innenfor feltet strategi, organisasjonsendring og endringsledelse
 • kjenner til hovedutfordringene i digital omstilling i offentlig sektor

Arbeids- og undervisningsformer

Det blir tatt i bruk ulike undervisningsformer. Undervisningen vil derfor variere mellom forelesninger, oppgaveløsning, presentasjoner, gruppe- og plenumsdiskusjoner og selvstudium.  Studentene vil ved oppstart av kurset bli delt inn i grupper. Disse gruppene reflekterer over og bearbeider tema som belyses i forelesningene.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha følgende godkjente arbeidskrav:

Alle studentene skal i løpet av kurset lede gruppediskusjoner og i etterkant av disse levere et kort referat. Ledelse av gruppediskusjon i løpet av kurset er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen.

Obligatorisk aktivitet må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er hjemmeeksamen over en periode på 6 timer.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F. 

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av besvarelsene.  Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på disse samsensurerte besvarelsene skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.

Emneansvarlig

Åge Johnsen