Emneplan forBAL3000 Strategi, organisasjonsendring og endringsledelse

Innledning

Emnet setter søkelyset på en bred forståelse av strategisk analyse, organisasjonsendring og endringsledelse. Studentene får kjennskap til hvordan planlegge, utvikle og iverksett strategier for organisasjonsutvikling og endringsarbeid. Emnet bruker den internasjonale, flerfaglige litteraturen innen strategi, organisasjonsendring og endringsledelse, og studerer eksempler fra privat, frivillig og offentlig sektor sett i lys av denne litteraturen. 

Forkunnskapskrav

Emnet er et typisk integrasjonsemne som søker å se tidligere emner og fag i teoretisk og praktisk sammenheng. Emnet krever ingen spesielle forkunnskaper, men bygger på at studentene har en viss samfunnsfaglig bakgrunn innen tidligere studier i metode, økonomi, organisasjon og ledelse. 

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten har kunnskaper om

 • faglige tradisjoner i organisasjonsutvikling
 • ulike strategier og modeller for organisasjonsendring
 • hvorfor og hvordan organisasjoner endres
 • ledelsens rolle i endringsprosesser
 • innsikt i rollen som endringsagent
 • læring og medvirkning som grunnlag for organisasjonsutvikling
 • kulturelle faktorer, etiske dilemmaer og ed strategiske valg

Ferdigheter

Studenten kan

 • se og reflektere over ulike perspektiver i forståelse av strategi og endring
 • kartlegge behov for organisasjonsutvikling
 • bidra til endringsstrategier og endringsprosesser
 • ta i bruk ulike arbeidsformer og strategier i organisasjonsutvikling
 • vurdere intern og ekstern effektivitet
 • finne til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • bidra i planleggingen og ledelsen av en strategiprosess

Generell kompetanse

 • har innsikt i relevante faglige problemstillinger innenfor feltet strategi, organisasjonsendring og endringsledelse
 • kjenner til endringer i strategiske sammenhenger

Arbeids- og undervisningsformer

Det blir tatt i bruk ulike undervisningsformer. Undervisningen vil derfor variere mellom forelesninger, oppgaveløsning, presentasjoner, gruppe- og plenumsdiskusjoner og selvstudium.  Studentene vil ved oppstart av kurset bli delt inn i grupper. Disse gruppene reflekterer over og bearbeider tema som belyses i forelesningene. Gruppedeltagelse er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Alle studentene skal i løpet av kurset lede en gruppediskusjon hver og levere et kort referat fra denne gruppediskusjonen. Ledelse av en gruppediskusjon i løpet av kurset er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen.

Vurdering og eksamen

Skriftlig skoleeksamen på fem timer.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt. 

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F. 

Sensorordning

Intern sensor vurderer alle besvarelser. Et uttrekk på minst 25 prosent av besvarelsene sensureres av ekstern sensor. Ekstern sensor skal også benyttes ved tvil om besvarelser er bestått. Karakterene på besvarelsene som er vurdert av ekstern og intern sensor danner grunnlag for å fastsette nivå på alle besvarelsene

Emneansvarlig

Agnete Vabo (eller Åge Johnsen)

Om emnet

Engelsk emnenavn
Strategic Management, Organizational Change and Change Management
Studieprogram
Høst: Årsstudium i organisasjon og ledelse / Bachelorstudium i administrasjon og ledelse i offentlig virksomhet
Studiepoeng
15 stp.
Studieår
2018
Pensum
pensum
Timeplan
VÅR 2019
Programplan
Høst 2018: Årsstudium i organisasjon og ledelse / Bachelorstudium i administrasjon og ledelse i offentlig virksomhet