Emneplan forBAL2100 Bedriftsøkonomi

Innledning

Emnet gir en innføring i internregnskap, budsjettering, investering, finansiering og likviditetsstyring og analysemetoder som kostnadskalkyler og resultatmåling. Emnet skal sammen med andre økonomifag gi et kvalifiserende grunnlag for å utføre oppgaver innen rasjonell økonomiforvaltning i stillinger som økonomikonsulent, økonomisjef og controller. Emnet skal også gi ferdigheter i bruk av regneark. Det blir brukt eksempler fra offentlig sektor.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten har kunnskaper om

 • kostnader, inntekter og optimering
 • produktvalg
 • budsjettering og likviditetsstyring
 • nullpunktsanalyse
 • kostnadskalkyler og kalkulasjon
 • internregnskap, normalkalkulasjon
 • investeringsanalyse, kapitalbehovsberegning og finansiering
 • effektiv rente

Ferdigheter

Studenten kan

 • foreta enkle analyser av optimale produktvalg i situasjoner med begrenset ressurstilgang
 • gjennomføre kostnads- resultat og volumanalyser
 • stille opp budsjetter for inntekter og kostnader, innbetalinger og utbetalinger
 • stille opp kalkyler og internregnskap med normalkalkulasjon
 • beregne kapitalbehov
 • benytte nåverdimetoden, internrentemetoden og tilbakebetalingsmetoden
 • beregne effektiv rente
 • bruke regnearkverktøyet Excel

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • anvende tilegnede kunnskaper i analyser og diskusjoner av grunnleggende bedriftsøkonomiske problemstillinger
 • foreta skriftlige bedriftsøkonomiske analyser ved å benytte relevante beregningsmetoder og teori

Arbeids- og undervisningsformer

I undervisningen legges det stor vekt på gjennomgang av oppgaver.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Det er tre obligatoriske innleveringer i Canvas i løpet av semesteret der alle må være bestått for at man skal kunne fremstille seg til eksamen. Godkjent deltakelse i bedriftssimuleringsspillet Hubro Business Simulation.

Vurdering og eksamen

Skriftlig PC-basert skoleeksamen på fem timer i Inspera og Excel

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt. 

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F. 

Sensorordning

Intern og ekstern sensor vurderer alle besvarelser.

Om emnet

Engelsk emnenavn
Introductory Managerial Accounting
Studieprogram
Høst: Bachelorstudium i administrasjon og ledelse i offentlig virksomhet
Studiepoeng
10 stp.
Studieår
2018
Pensum
pensum
Timeplan
HØST 2018
Programplan
Høst 2018: Bachelorstudium i administrasjon og ledelse i offentlig virksomhet