EPN

BAL1300 Arbeidsrett Emneplan

Engelsk emnenavn
Labour Law
Studieprogram
Bachelorstudium i administrasjon og ledelse i offentlig virksomhet / Årsstudium i organisasjon og ledelse
Omfang
15 stp.
Studieår
2021/2022
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet omfatter rettigheter og plikter som gjelder i arbeidslivet, spesielt rettsreglene som gjelder for ansatte i offentlig sektor. Både rettsforholdet mellom den enkelte arbeidstaker og arbeidsgiver og rettsforholdet mellom arbeidslivets organisasjoner inngår i emnet. I arbeidsrett vektlegges anvendelse av juridisk metode, og emnet sees i sammenheng med forvaltningsrett.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har

 • bred kunnskap om den individuelle arbeidsretten som omfatter regler om ansettelse, diskriminering, styringsrett, medbestemmelse, lønn, arbeidstid, ferie, krav til arbeidsmiljøet, permisjon, oppsigelse, avskjed og virksomhetsoverdragelse
 • innsikt i den kollektive arbeidsretten som omfatter organisasjonsrett, tariffavtalens virkning, rettstvister og interessetvister
 • innsikt i hvilke hensyn som ligger til grunn for arbeidsrettsreglene

Ferdigheter

Studenten kan

 • identifisere og formulere arbeidsrettslige problemstillinger
 • anvende et bredt spekter av ulike rettskilder
 • formidle kunnskap i arbeidsrett på en presis og nyansert måte
 • ta standpunkt til konkrete, praktiske arbeidsrettspørsmål ut fra en metodisk tilnærming
 • se betydningen av vurderinger i rettsanvendelsen
 • se sammenheng mellom norske regler og internasjonal rett

Generell kompetanse

Studenten

 • kan planlegge og gjennomføre et utredningsarbeid
 • kan arbeide faglig selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning
 • kan strukturere fagstoff
 • kan finne rettskilder ved å bruke digitale databaser

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformer i emnet baseres på litteraturstudier, oppgaveløsning, plenumsundervisning, gruppeundervisning og veiledning.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen arbeidskrav. 

Vurdering og eksamen

Eksamen består av en utredning og en hjemmeeksamen på fem timer. 

Utredning

Studentene skal individuelt eller i grupper på maksimum tre personer skrive en utredning. Studentene velger selv tema innenfor den faglige rammen som emneplanen i arbeidsrett setter. Utredningen skal være på maksimum ti sider. Forside, innholdsfortegnelse, litteraturliste og eventuelle vedlegg kommer i tillegg. Utredning teller 60 prosent av endelig karakter. Skrifttype og skriftstørrelse: Arial / Calibri 12pkt. Linjeavstand: 1,5. 

Hjemmeeksamen på 5 timer

Hjemmeeksamen teller 40 prosent av endelig karakter. 

 

Utsatt eksamen/ny prøve tas i den/de delen(e) av eksamen som ikke er bestått. Ny utredning må være basert på nytt tema eller på ny vinkling av tema i forhold til tidligere sensurert utredning. Den tidligere sensurerte utredningen skal i begge tilfeller vedlegges ny utredning.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges. 

Vurderingsuttrykk

 Gradert skal A-F. Begge eksamensdelene må være bestått.

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av besvarelsene.  Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på disse samsensurerte besvarelsene skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.

Emneansvarlig

Diego Praino